Допускане за свободно обращение (Внос)

      Приложението на митническия режим Допускане за свободно обращение е регламентирано в чл. 201 - чл. 202 от Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза. Режимът придава на несъюзните стоки статут на съюзни, след прилагането на мерките на търговската политика на ЕС и заплащането на вносните митните сборове. Той се прилага за всички стоки идващи от трети страни, които ще останат трайно на територията на Съюза, т.е. ще бъдат използвани или употребени на тази територия. Допускането за свободно обращение включва следното:
      - събирането на дължимите вносни мита;
      - събирането ако е целесъобразно на други вземания (такси, акцизи и ДДС), предвидени в съответните действащи разпоредби за събирането им;
      - прилагането на мерките на търговската политика и забраните и ограниченията;
      - изпълнение на други формалности, предвидени при вноса на стоките.

      От съществена важност при прилагането на режима е точното определяне на митническата стойност на внасяните стоки и техния произход, с оглед на обмитяването им. Когато пратката съдържа различен брои стоки, чието отделно деклариране ще доведе до разходи по-големи от митните сборове, митническите органи могат да разрешат облагане на пратката с най-високата митническа ставка, съгласно митническата тарифа на ЕС (TARIC).
      Когато е необходимо да се определи митническата стойност на стоките, получателят е длъжен с подаването на митническата декларация (ЕАД) да представи и Декларация за стойността за съответните стоки. Като общо правило за митническа стойност се приема договорената към момента на плащане цена, но тя може да се определи и като сбор от стойностите по търговската фактура и разходите по доставката (транспорт, застраховки, товаро-разтоварни дейности), извършени до входен граничен пункт. При остойностяване на стоките от единичната цена се приспадат комисионните, които са платими или е договорено да бъдат платени, общите разходи, свързани с продажбата на стоките на територията на страната, разходите за транспорт и застраховка в страната, както и мита, данъци, акцизи и такси, платими у нас, ако са включени във фактурната стойност.
      Внесените стоки губят статута си на съюзни, когато митническата декларация за внос (ЕАД) бъде анулирана или вносните митни сборове са възстановени или опростени.
      При определени случаи митническите органи допускат внос на стоки без заплащане на митни сборове. Условията и стоките, за които могат да бъдат предоставени митнически облекчения са посочени в Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на система на Общността за митнически освобождавания.

Други митнически режими

Повече по темата тук...


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!