Сертификат FORM A

    Сертификатът за произход Форма А дава възможност за използване на тарифни преференции в рамките на Общата система за преференции, които България едностранно предоставя за стоки с произход от развиващите се страни. В чл.50 от ППЗМ са изброени подробно стоките, произхождащи от страните бенефициенти. Тарифните преференции се прилагат само за стоки с произход от страна-бенефициент, директно транспортирани до Р България. Има се предвид транспортирането без преминаване през територията на която и да е друга страна, освен през територията на друга страна-бенефициент, без прекъсване по тръбопроводи и електропроводи през територията на друга страна, или преминаващи през територията на други страни със или без претоварване или временно складиране, при условие, че:
    - стоките през цялото време са се намирали под митнически контрол в страната на транзита или складирането, и
    - не са претърпели други операции освен разтоварване, повторно натоварване или операции, целящи запазването на стоките в добро състояние.
    Сертификатът за произход форма А трябва да бъде издаден в момента на износа на стоките от страната бенефициент. По изключение сертификатът може да бъде издаден и впоследствие, но ако това се дължи на несъзнателни пропуски или особени обстоятелства. Условието да бъде приет такъв сертификат е в клетка № 4 (използва се за служебни бележки) да е отбелязано, че е издаден впоследствие. В чл.57, ал.2 на ППМЗ са посочени възможните изрази - "DELIVRE A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY".
    В случай на кражба, изгубване или унищожаване на сертификата се приема негов дубликат, ако е издаден от оправомощените органи или организации в страната бенефициент, които са издали първоначалния сертификат, и в клетка 4 е вписано, че това е дубликат и се посочи дата на издаване и серийният номер на първоначалния сертификат (чл.58 от ППЗМ). Според разпоредбите на чл.59 от ППЗМ може да бъде издаван и заместващ сертификат форма А.
    Срокът за валидност на сертификат форма А е 10 месеца от датата на издаването му. Приемането на сертификата от митническите органи по вноса става при условие, че неспазването на срока се дължи на непреодолима сила, непредвидими обстоятелства или стоките са били предявени за митническо оформяне преди изтичането на срока на валидност на сертификата.
    Сертификатът се изготвя на английски или на френски език. Ако е изготвен на ръка, той трябва да бъде попълнен с мастило и с печатни букви.
    Съдържанието на полетата в сертификат форма А е следното:
    Изпращач: Наименование на физическото или юридическото лице, изпращач на стоката, адрес и страна;
    Получател: Наименование на физическото или юридическото лице, получател на стоката, адрес и страна;
    Транспорт: Вида на транспорта, идентификационни номера на транспортното средство, както и маршрутът му;
    Количество и вид на опаковката: Описва се стоката в количествено измерение, вида и броя на опаковките;
    Описание на стоката: Описва се точното наименование на стоката съгласно Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките;
    Тегло: Бруто тегло на стоката в килограми или други мерни единици;
    Номер и дата на фактурата: Записва се номерът и датата на издадената фактура за посочените стоки;
    Декларация на износителя: Декларация на износителя, че стоките, описани по-горе, са произведени в страната-бенефициент и че са предназначени за износ за страна в рамките на Общата система за преференции. Декларацията се подписва саморъчно;
    Поле за служебни бележки: Това е клетка в която се записват обстоятелства , като: издаден дубликат, заместващ сертификат, или сертификат, издаден впоследствие;
    Сертификация (заверка): В това поле на сертификата, митническите или други органи или организации, оправомощени за издаването на такъв сертификат, поставят подпис, печат и дата, с което удостоверяват, че декларацията на износителя отговаря на действителността;
    Клетка 8: В това поле се записва с буквени означения дали стоката е изцяло произведена в страната на износа или в задоволителна степен. На гърба на бланката на сертификат за произход форма А са записани буквените означения, отговарящи на степента на завършеност на дадения продукт в страната-бенефициент;
    Клетка А: В тази клетка, намираща се в горният десен ъгъл на сертификата се записва за коя страна е предназначен износът. На гърба на сертификата е даден списъкът на страните, приемащи форма А от Общата система за преференции (GSP – generalized system of preferences).Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Магистър - Валутен, митнически и данъчен контрол