Сертификат за движение на стоките EUR.1

    Либерализирането на търговския обмен на Република България със страните, с които е сключила преференциални търговски споразумения, се допълва от създаването и приемането на нов протокол, съставляващ хармонизирани правила, които да обслужват преференциалната търговия в Европа. С решение на Министерския съвет от 25.04.1997 г. и Решение на Съвета по асоцииране от 06.05.1997 г. Протокол №4 относно дефиницията на понятието “стоки с произход” и методите за административно сътрудничество към Европейското споразумение за асоцииране беше заменен с нов, който влиза в сила от 01.01.1997 г. Протоколът регламентира освобождаването от мита и такси на стоките с произход от Общността.
    За целите на прилагането на споразумението като продукти с произход от Общността се считат:
    - продукти, изцяло получени в Общността;
    - продукти, получени в Общността, съдържащи материали, които не са били изцяло получени там, при условие, че тези материали са претърпели достатъчна обработка или преработка в Общността;
    - стоки с произход от Европейското икономическо пространство (ЕИП) към споразумението за ЕИП.
    - Материалите с произход от Румъния, Исландия, Норвегия или Швейцария, по смисъла на Споразуменията мужду Общността и България и тези страни, се считат с произход от Общността или от България, когато са вложени в продукт, който е бил получен там. Не е необходимо такива материали да са претърпели достатъчна обработка или преработка.
    Към Протокол №4 е приложен списък на продуктите, обхванати от Споразумението и степента на обработките или преработките, които придават произход на материалите.
    Преференциалното третиране, предвидено в Споразумението, се прилага само за продукти, изпълняващи изискванията на Протокол 4, които се транспортират директно между Общността и България или през териториите на другите страни, изброени по-горе като страни, сключили споразумения с България и Общността. Въпреки това продуктите, представляващи една единствена пратка, могат да бъдат транспортирани през други територии и ако се наложи с претоварване или временно складиране в тези територии, при условие, че са останали под контрол на митническите власти в страната на транзита или складирането и не са претърпели операции, различни от разтоварване, обратно натоварване или всякакви операции, целящи да ги запазят в добро състояние.
    Според Споразумението доказателствата за произход могат да бъдат:
    - сертификат за произход EUR.1 или
    - декларация, изготвена от износителя върху фактурата или всякакъв друг търговски документ, описващ въпросните продукти достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани (норичана “декларация върху фактурата”) Не се изисква доказателство за произход, когато става дума за продукти, изпращани като малки пратки по частни лица, за частни лица или представляващи част от личния багаж на пътници, Внос, който е инцидентен и се състои изцяло от продукти за лична употреба на получателите или пътниците, не се счита за внос с търговска характер. Общата стойност на тези пратки не трябва да надвишава стойност от 500 Евро в случаите на малко пратки или 1200 Евро за продукти, които са част от личния багаж на пътниците.
    Сертификатът да движение EUR.1 се издава от митническите власти на страната, от която се изнася, по писмена молба на износителя или под негова отговорност от негов упълномощен представител. Митническите власти, издаващи сертификата, предприемат всякакви необходими мерки, за да проверят произхода на продуктите и изпълнението на другите изисквания на Протокол 4. За целта те имат право да изискват доказателства и да извършат проверки на счетоводната документация на износителя или всякакви други проверки, които счетат за необходими.
    Съдържание на полетата на Сертификата:
    В горната дясна част на сертификата се попълват страните, в които ще се използва за преференциална търговия;
    Страна, група страни или територии, от които се счита, че продуктите произхождат;
    Страна, група страни или територия на получаване;
    Износител: Попълва се пълното наименование на физическото или юридическото лице, износител на стоката;
    Получател: Попълва се пълното наименование на физическото или юридическото лице, получател на стоката;
    Транспорт: Описва се вида, номера и броя на транспортните средства (попълването на клетката не е задължително);
    Описание на стоките: описват се пореден номер на стоката, марки и номера, брой и вид на колетите, описание на стоките. Описанието на продуктите трябва да бъде дадено, без да се оставят празни редове. Когато клетката не е изцяло попълнена, трябва да се начертае хоризонтална линия под последния ред на описанието и празното място да се зачеркне.
    Тегло: Бруто тегло или друга мярка (литри, кубични метри и т.н.)
    Фактури: Описват се броя и номерата на издадените фактури (попълването не е задължително);
    Декларация на износителя: Тя гласи: “Аз, долуподписаният, декларирам, че описаните по-горе стоки отговарят на изискванията за издаване на този сертификат". Под нея се записват дата и място, подпис и печат на износителя.
    Митническа заверка: В това поле се записва митническото учреждение, издало сертификата, поставя се печат, дата и се подписва от митническия служител.
    Поле за забележки: В това поле се записват забележки от типа, Сертификат, издаден впоследствие, дубликат на сертификат за движение EUR.1. Потвърждаването се осъществява с една от следните фрази: - когато става дума за издаден впоследствие сертификат - “DELIVRE A POSTERIORI”, “AFGEGEVEN A POSTERIORI”, “ISSUED RETROSPECTIVELY” и др.
    - когато става дума за дубликат на сертификат – “DUBLIKAT”, “DUPLIKATA”, “DUBLICAAT”, “ДУБЛИКАТ”.

    Когато продукти с произход са поставени под контрола на митническото учреждение в страна, член на Европейската общност или България, е възможно оригиналното доказателство за произход да бъде заменено от един или повече сертификати за движение EUR.1 с цел изпращане на всички или някои от тези продукти на друго място в Общността или България. Заместващите сертификати за движение EUR.1 трябва да бъдат издадени от митническото учреждение, под чиито контрол се намират продуктите.

Условия за изготвяне на декларация върху фактурата

    Декларация върху фактурата може да бъде изготвена от одобрен износител или от всеки износител за всяка пратка, състояща се от един или повече пакети, съдържащи продукти с произход, чиято обща стойност не надвишава 6000 Евро.
    Декларацията върху фактурата може да бъде попълнена, ако описаните продукти могат да бъдат считани като продукти с произход от Общността, България или една от страните, посочени в чл.4 от Протокол 4 и са изпълнени другите изисквания на същия документ.
    Декларацията върху фактурата може да бъде попълнена от износителя чрез напечатване на пишеща машина, полагане на печат или чрез отпечатване върху фактурата, известието за доставка или друг търговски документ на декларацията, текстът на която е даден в Приложение №4 на протокола, използвайки един от езиковите варианти, дадени в това Приложение и в съответствие с разпоредбите на националното законодателство на страната износител. Ако декларацията е написана на ръка, тя трябва да бъде попълнена с мастило с печатни букви. Освен това трябва да има оригиналния подпис на износителя, направен собственоръчно.
    Доказателството за произход е валидно в рамките на четири месеца от датата на издаване в страната на износа и трябва да бъде представено в същия период на митническите власти в страната, в която се внася.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Магистър - Валутен, митнически и данъчен контрол