Единнен административен документ (ЕАД) и Допълнителен ЕАД

    Съгласно разпоредбите дадени в Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, всяка стока, предназначена да бъде поставена под митнически режим, подлежи на деклариране за съответния режим. Писменото деклариране по нормалната процедура се извършва с митническа декларация по образец и по нормативно определен ред (чл. 158 от Митническия кодекс на Съюза). Официалният образец на писмена митническа декларация е Единният административен документ (ЕАД). Бланките на митническата декларация трябва да отговарят на определени изисквания за вид, размер, тегло и качество на хартията, цветното маркиране на отделните формуляри, разположението и размера на клетките. Декларацията може да се изготви и представи пред компетентните митнически органи лично от титуляра на режима или от негов представител, стига той да е надлежно упълномощен за това. Подадена в митническо учреждение и подписана от декларатора, тя го прави отговорен за верността на данните в нея, автентичността на приложените документи и спазването на всички задължения, които могат да последват от поставянето на декларираните стоки под съответния митнически режим. Митническата декларация се приема с регистрирането й в митническото учреждение, като служителя вписва регистрационния номер и датата на нейното приемане и ги заверява с подпис и личен печат. В митническото учреждение приело декларацията се водят регистри по видове, по митнически режими и по субекти на митническия контрол. За всеки основен митнически режим се завежда отделен дневник, в който се регистрират приетите митнически декларации за съответния режим. За всяка календарна година дневниците се завеждат с нова дата, като първият знак от номера на задействаната декларация по своята същност представлява кода на основния митнически режим, който трябва да съответства на номера на дневника. С въвеждането в действие на БИМИС (Българска Интегрирана Митническа Информационна Система) регистирте се водят автоматизирано и номерата на митническите декларации се извеждат от самата система.
    ЕАД се попълва за всяка стока, имаща отделен тарифен номер по Митническата тарифа на ЕС, при спазване на разпоредбите за поставяне под съответния митнически режим. Когато пратката съдържа стоки с различни тарифни номера и при условие, че изискваните за тези стоки данни в клетки от №1 до №30 (без №16, 18, 21 и 29) и клетка №37 съвпадат, към ЕАД могат да се прилагат една или повече допълнителни декларации (ДЕАД), които са неделима част от митническата декларация и съдържат необходимия брой формуляри за поставяне на стоките под съответния митнически режим. Всички стоки в ЕАД и приложените към него ДЕАД трябва да бъдат натоварени на едно превозно средство.
    Единният административен документ и допълнителните му екземпляри се подават по електронен път към митническите информационни системи, но е възможно и представянето им в комплект от формуляри на хартия, изисквани за съответния митнически режим. При износ и пасивно усъвършенстване на съюзни стоки, когато митническото учреждение на износа и изходното митническо учреждение съвпадат, се представят формуляри 1, 2, 3 и А (1/6, 2/7, 3/8 и А/Б). когато митническото учреждение на износа и изходното митническо учреждение са различни и стоките няма да се поставят и под режим транзит се представят формуляри 1, 2, 3 и A (1/6, 2/7, 3/8 и А/Б), както и допълнителен екземпляр на формуляри 2 и 3 (2/7 и 3/8). Когато, съгласно чл.97, ал.1, т.2 от Закона за митниците стоките ще се поставят и под режим транзит с ЕАД се използват формуляри 1, 2, 3, А, 4, 5 и 7 (1/6, 2/7, 3/8, А/Б, 4/5, 4/5 и 2/7). Когато стоките ще се поставят и под режим транзит, различен от транзит с ЕАД - формуляри 1, 2, 3 и А (1/6, 2/7, 3/8 и А/Б). Комплектите от формуляри на ЕАД и ДЕАД, изисквани при реекспорт нанесъюзни стоки след митнически икономически режим, се съставят, както следва:
    1. когато митническото учреждение на износа и изходното митническо учреждение съвпадат - формуляри 1, 2,3 и А (1/6, 2/7, 3/8 и А/Б);
    2. когато митническото учреждение на износа и изходното митническо учреждение са различни и стоките задължително се поставят и под режим транзит:
    а) в случайте на транзит с ЕАД - формуляри 1, 2, 3, А, 4, 5 и 7 (1/6, 2/7, 3/8, А/Б, 4/5, 4/5 и 2/7).
    б) в случаите на транзит, различен от транзит с ЕАД - от формуляри 1, 2, 3 и А (1/6, 2/7, 3/8 и А/Б).
    Комплектите от формуляри на ЕАД и ДЕАД, изисквани при транзит с ЕАД, извън горепосочените случаи се съставят от формуляри 1, 4, 5 и 7(1/6, 4/5, 4/5 и 2/7).
    Комплектите от формуляри на ЕАД и ДЕАД, изисквани при внасяне (внос, временен внос, активно усъвършенстване, митническо складиране и реимпорт), се съставят от екземпляри 6, 7, 8 и Б (1/6, 2/7, 3/8 и А/Б).
    Предназначенията на формулярите на ЕАД и ДЕАД са:
        формуляр 1 - Формуляр за страната на изпращане/износ
        формуляр 2 - Статистически формуляр за страната на изпращане/износ
        формуляр 3 - Формуляр за изпращача/износителя
        формуляр А - Формуляр за данъчната администрация при износ
        формуляр 4 - Формуляр за получаващо митническо учреждение
        формуляр 5 - Формуляр за връщане при транзит
        формуляр 6 – Формуляр за страната на получаване
        формуляр 7 - Статистически формуляр за страната на получаване
        формуляр 8 – Формуляр за получателя
        формуляр Б – Формуляр за данъчната администрация при внос
    Митническата декларация се попълва на български език на пишеща машина или с друго печатащо устройство. Деклараторът попълва само цифровите клетки, а клетките с индикатор главни букви се попълват от митническите служители.
    Позовавайки се на указанията за попълване на Единния административен документ дадени в Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ, клетките попълвани:
        - при износ са №1 (първо и второ подразделение), 2, 3, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34а, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 и 54;
        - при реекспорт (износ + транзит) с ЕАД се попълват и клетки №1 (трето подразделение), 15, 50 и 53 съгласно разпоредбите на режим транзит.
        - при внасяне (без режим митническо складиране) са, както следва: 1 (първо и второ подразделение), 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34а, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 54.
        - при режим митническо складиране се попълват следните клетки на ЕАД: 1 (първо и второ подразделение), 2, 3, 5, 8, 14, 15, 15а, 16, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34а, 35, 37, 38, 40, 41, 46, 47, 49 и 54.
        - при режим транзит се изисква попълването на клетките с номера: 1 (трето подразделение), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (първо подразделение), 35, 38, 40, 44, 50, 52, 53, 55 и 56 (клетките със зелен фон).

    След приемане на митническата декларация по искане на декларатора, митническите органи могат да му разрешат извършването на една или повече поправки в декларацията, но без включването на стоки, различни от първоначално декларираните. Поправките могат да се извършат и чрез подаване на нова декларация, предназначена да замени първоначалната. Новата декларация има същия регистрационен номер и дата на приемане като първоначалната митническа декларация.
    Подадената пред митническите контролни органи декларация (ЕАД) и стоки подлежат на различни по съдържание проверки с документален и фактически характер, т.е. следи се дали описаните в ЕАД стоки отговарят на действително представените. Целта е да се установи пълнотата и точността на информацията в нея, да се открият и коригират по възможност допуснатите грешки или да се предотврати осъществяването на незаконосъобразни операции.
    Важна особеност е, че митническата декларация по искане на декларатора може да бъде анулирана от митническите органи. Това може да стане само в случай, когато деклараторът докаже, че стоката е била декларирана погрешно за съответния митнически режим или че поради особени обстоятелства оставянето й под декларирания митнически режим е неоправдано. Анулирането й обаче може да бъде възпрепятствано ако митническите органи са дали разрешение за вдигане на стоката, макар че някои изключения от това правило са предвидени в законодателството.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Магистър - Валутен, митнически и данъчен контрол