Декларация за стойността (ДС)

    Когато е необходимо да се установи реалният размер на митническата стойност на внасяните в Общността стоки, към митническата декларация за внос се изисква прилагането на Декларация за стойността. Това се налага само в случай, че митническите органи имат съмнения относно достоверността на информацията, предоставена от декларатора, касаеща митническата стойност или тя (стойността) не може да бъде ясно определена. Не се изисква представянето на такава декларация, когато митническата стойност на внасяните стоки в една пратка не превишава равностойността на 10000 EUR, при условие че не се касае за раздробени или повтарящи се пратки от един и същ изпращач до един и същ получател или ако вносът няма търговски характер или ако стоките ще бъдат допуснати безмитно по силата на нормативен акт. Декларацията за стойността се попълва на формуляр ДС-1 по образец, а когато се касае за внос на повече от три стоки, за които при определянето на митническата им стойност има съмнения, се попълва и формуляр ДС-2 с данни за допълнителните стоки.
    Декларацията за стойността се подава само от лице, което има постоянно местопребиваване или място на стопанска дейност в Общността и което разполага със съответните данни, доказващи правилното формиране на митническата стойност на внасяните стоки. С представянето й в митническото учреждение, лицето, което я е подало носи отговорност по отношение на точността и пълнотата на данните в нея и автентичността на документите, представени в подкрепа на тези данни.
    Чрез декларацията за стойността се цели уточняването най-малко на два основни въпроса, а именно:
    • има ли условия да се счита, че продавача и купувача са свързани лица по смисъла на чл.143 от Регламент (ЕИО) №2454/93 г. на Комисията и ако са – това оказало ли е съществено влияние при формирането на договорната цена;
    • като се има предвид реално договорената фактурна стойност на стоките в лева, увеличена с добавките посочени в чл.32 от Регламент (ЕИО) №2913/92 г. на Съвета да се определи митническата стойност на декларираните за внос стоки. Когато договорната стойност не може да бъде определена еднозначно, митническите органи имат право да поискат нужната им информация за определяне на стойността по друг член от Регламента, във форма и по начин, предписани от самите тях. От съществено значение е да се провери дали не са включени някои от разходите, изброени в чл.33 от Регламент (ЕИО) №2913/92 г. на Съвета и ако бъде доказан такъв елемент, то той следва да бъде изваден от митническата стойност.
    Формираната в кл.24 на Декларацията за стойността сума представлява декларираната от вносителя митническа стойност, на чиято база следва да бъдат изчислявани дължимите вносни мита, акцизи, такси и данъци за всяка отделна стока от пратката.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Магистър - Валутен, митнически и данъчен контрол