Контрактни документи

    Осъществяването на дадена външнотърговска сделка е предшествано от предварителна подготовка, инициатор на която може да бъде, както доставчика, така и платеца по нея. Преди да се пристъпи към реалното изпълнение по доставката на предмета на сделката (стоката/стоките) се осъществяват редица операции, като например проучване на технико-технологичните характеристики на предмета, ценовите условия, възможностите и начините за уреждане на сметните взаимоотношения или на каквито и да е други условия, имащи пряко или косвено влияние върху осъществяването на желаната външнотърговска операция. В тази връзка в международната търговска практика, спазвайки се основните принципи и правила за търговия, са намерили широко приложение т.нар. контрактни документи. Под този знаменател се включват документи, като Запитване, Оферта, Договор, Поръчка, Потвърждение на поръчка и други.
    Моделът за форма на контрактни документи и стандартизираните им форми на бланки са включени в състава на Системата стандартизирани външнотърговски документи. Те са разработени в съответствие с принципите за проектиране на стандартизирани документи на Икономическата комисия за Европа към ООН и са по-нататъшно детайлизиране и развитие на формуляр-образеца на ООН за документи в международната търговия.
    Самите контрактни документи се издават от една от двете страни по сделката, в зависимост от нуждите й и се изпращат на другия контрагент с цел уведомяването му за желаното сътрудничество или за получаване на определена информация относно предмета на сделката. Оформянето им обикновено става върху официални бланки, носещи отличителните знаци на фирмата издател и данни за обратен контакт.
    Всяко име на поле в модела обхваща един или няколко елемента от данни, като наименованието и описанието на информационните полета е:
    • Модел за форма контрактни документи – изписва се наименованието на конкретния контрактен документ.
    • Продавач – наименование и адрес на физическото или юридическото лице, което продава стоката. Най-долната трета част от полето може да бъде използвана при необходимост за вписване наименованието на товароизпращача или на друг представител, действащ по поръчение на продавача.
   • Получател – наименование и адрес на физическото или юридическото лице, упълномощено от договора да приеме стоката или лицето, до което е адресиран самият търговски документ.
    • Адрес за уведомяване или доставка – използва се в случаите, когато е различен от адреса на получателя на товара.
    • Транспортна информация – описват се маршрутът на стоката, видът и средствата за транспорт.
    • Местоназначение – наименование на окончателното местоназначение на стоката.
    • Дати и справочни номера – използва се за отбелязване на дати и номера на документи и на единния справочен номер на сделката.
   • Купувач – наименование и адрес на физическото или юридическото лице (ако е различно от получателя на товара), което купува стоката. Могат да се впишат и други адреси, например на изпращача, на застрахователното дружество и т.н.
    • Произход от страна – наименование на страната, от която произхожда стоката.
    • Страна получател – наименование на страната, получател на стоката.
   • Условия на доставка и плащане, срок на доставка – общи условия за доставка в съответствие с базисните условия на доставка “ИНКОТЕРМС”, както и условията на плащане в съответствие с “ПЕЙТЕРМС”. Още преди да са пристъпили към реално осъществяване на сделката, търгуващите трябва да си изяснят следните въпроси:
    1. Кой ще организира транспорта и ще понесе разноските за пренасянето на стоката от мястото на производството или експедицията до мястото на доставката?
    2. Кой ще понесе рисковете, ако предприетите действия за пренасянето на стоката не постигнат целта си или възникнат трудности при осъществяването им?
    3. Кой и докъде ще понесе риска от евентуално погиване или повреждане на стоката по време на транспорта?
    4. Кога продавачът ще се счита изпълнил задълженията си по доставката и в кой момент става прехвърлянето на собствеността върху стоката?

    Отговор на всички тези, а и на други въпроси дават именно международните правила за тълкуване на търговските термини, известни сред търгуващите като ИНКОТЕРМС (съкращение от International Commercial Terms – Международни търговски термини).
Комплектът търговски термини, включени в редакция ИНКОТЕРМС 2011 е:

Термин За продавача За купувача Транспорт
EXW - франко завод (уговорено място) Поставя стоката на разположение на купувача в своите помещения Понася всички разноски и рискове, свързани с превозването на стоката от помещенията на продавача до желаното местоназначение Всички видове
FCA - франко превозвача (уговорено място) Осигурява разрешение за износ, заплаща всички експортни и митнически такси, удостоверява предаването на стоката на превозвача Сключва договора с превозвача, заплаща транспортните разходи и застрахователната премия, както и всички импортни такси Всички видове
FAS - франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване) Доставя стоките по протежение на кораба в обсега на товарните му съоръжения и осигурява приемането им в уговореното пристанище Сключва договора с превозвача, освобождава стоките за износ и поема всички разходи и рискове от момента на предаването им по протежение на кораба По море или вътрешен воден път
FOB - франко борд (уговорено пристанище за натоварване) Доставя стоките на борда на кораба и осигурява приемането им без забележки, освобождава стоките за износ, заплаща експортните такси и разходите за натоварване, ако същите не са включени в навлото Сключва договора с превозвача, заплаща навлото, застрахователната премия и разходите по разтоварването на стоките По море или вътрешен воден път
CFR - стойност и навло (уговорено пристанище в местоназначението) Сключва договора с превозвача, освобождава стоките за износ, доставя ги на борда и снабдява купувача с фактура или чист коносамент, заплаща навлото и товаренето Поема всички разходи и рискове от момента на натоварване, вкл. застрахователната премия и разтоварването, урежда всички митнически формалности по вноса По море или вътрешен воден път
CIF - стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението) Като при CFR, с допълнението, че заплаща застрахователна премия и предава полицата по нея на купувача След получаване на съответните документи, приема доставката на стоката, заплаща разтоварните разходи, ако не са включени в навлото По море или вътрешен воден път
CPT - превоз платен до (уговорено място в место-назначението) Сключва договора с превозвача, заплаща навлото, освобождава стоката за износ и я предава на превозвача Урежда и заплаща всички разноски по вноса, вкл. разходите по разтоварването, приема стоката на уговореното местоназначение Всички видове, вкл. комбиниран
CIP - превоз и застраховка платени до (уговорено място в место-назначението) Сключва договора с превозвача, заплаща навлото и застрахователната премия, освобождава стоката за износ и я предава на превозвача, изпраща застрахователната полицата на купувача След получаване на съответните документи, приема доставката на стоката, урежда и заплаща всички разноски по вноса, но да има предвид, че продавача е длъжен да направи застраховка само с минимално покритие Всички видове, вкл. комбиниран
DAT (Delivered at Terminal) - доставено на терминал (уговорено място)
DAT заменя DEQ, DES
Поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на уговореният терминал, след като я е освободил за износ След получаване на съответните документи, приема стоката и заплаща всички разноски по вноса на стоката Най-често сухопътен, но може и за другите
DAP (Delivered at Place) - доставено на място (уговорено местоназначение)
DAP заменя DAF, DDU
Поема всички разходи и рискове до доставката на стоката в уговореното местоназначение, след като я е освободил за износ Урежда и заплаща всички разноски по вноса Всички видове
DDP - доставено мито платено (уговорено място в местоназначението) Поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на определено място в държавата вносител, урежда застраховката и митническите формалности, заплаща дължимите митни сборове, предава на купувача необходимите документи Приема стоката след обмитяването й от страна на продавача Всички видове

    • Марки и номера - съгласно опростената маркировка на товарите.
    • Количество и вид опаковка, описание на стоката - общо търговско наименование на стоката съгласно митническата номенклатура.
    • Тегло бруто, кг. - тегло на стоката, заедно с опаковката в килограми или други съгласувани мерни единици за тегло; при необходимост в това поле може да се впише и тегло нето.
    • Обем, куб.м - транспортен обем на товара.
    • Спецификация на товарите - подробно изброяване на стоковите позиции.
    • Количество - количество на стоката в специализирани мерни единици.
    • Цена за единица - цена за единица стока във валута, установена в договора.
    • Обща сума - обща стойност на стоката, изчислена в съответствие с условията и вида валута, установени в договора.
    • Място, дата и подписи - в документите, които се подписват само от едната страна по сделката, това поле е предназначено за отбелязване мястото и датата на документа, а също за подписи на лицата, упълномощени да подпишат документа от името на организацията, която го издава. В документи, които се подписват от двете страни по сделката, в това поле се поставят подписите на лицата, упълномощени да подпишат от името на износителя. Поставянето на дата в това поле не е необходимо, ако тя е отбелязана в полето за справочни данни.Други търговски документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Магистър - Валутен, митнически и данъчен контрол