Приложение на европейските споразумения за свободна търговия с трети страни и значението им от позицията на митническия контрол в Р България

добавено: 13.12.2018 г.

Автор: доц. д-р Момчил Антов


  За целите на митническия контрол произходът на стоките (преференциален и непреференциален) е от съществено значение за правилното преминаване през процеса на тяхното обмитяване. Стоките с преференциален произход могат да се ползват от възможността за облагане при внос с намалени или нулеви ставки на митата, както и с облекчени митнически формалности при равни други условия. Р България като страна-членка на Европейския съюз прилага общоевропейски митнически разпоредби и осъществява външнотърговските си контакти с трети страни съобразно утвърдената на ниво ЕС политика. Това означава, че страната ни търгува с останалата част от света при еднакви условия с останалите страни-членки на ЕС и в тази връзка неминуемо изниква въпросът относно ефектите за страната ни от подобна унифицираност. Интензифицирането на международната търговия оказва съществено влияние върху избора на партньори не само от гледна точка на качеството на стоките или предлаганите условия за тяхната доставка (срок или цена), но и от гледна точка на това какви митнически формалности са приложими за тях в страната на износа и в страната ва вноса. От тази позиция са възможни съществени различия, в основата на които стои именно произходът на стоките и свързаните с него възможности за прилагане на преференциално третиране по отношение на обмитяваните стоки. На практика търговията в рамките на споразумения за свободна търговия може както да носи ползи за участващите в тях държави, така и да доведе до определени негативни резултати по отношение на търговската им политика.

  Посочените по-горе особености налагат необходимостта произходът на стоките да бъде приоритетен обект на митнически контрол с оглед недопускането на митнически измами и последващо ощетяване на фиска и на обществото като цяло. Проверките в това направление са предимно от документален характер и поради икономическата същност на понятието "произход на стоки", могат да се определят като сериозно предизвикателство пред митническите органи.

  Извършването на изследване относно същността, съдържанието и приложението на правилата за произход би способствало за по-правилна оценка на тяхното влияние върху международната търговия и значение за националната ни икономика. Поради това, че теоретичните разработки у нас по изследваната проблематика са твърде недостатъчни, разглеждането й в известна степен би обогатило научното познание в тази област и би имало определена практическа стойност и за системата на митническия контрол.

  Обект на изследване в настоящото изследване са приложението в Р България на споразуменията за свободна търговия, сключени от Европейския съюз с трети страни и изграденият в страната митнически контрол върху свързания с тези споразумения произход на стоките.

  Предмет на изследване са значението на европейските споразумения за свободна търговия за нашата страна и обхващащите приложението им митнически процедури.

  Цел на разработка е да се изследват приложимите на ниво ЕС споразумения за свободна търговия с трети страни от гледна точка приложението им у нас и на тази база да се обосноват и изведат особеностите на митническите формалности по отношение произхода на стоките.

  Тезата, която се подлага на изследване и доказване е, че приложението на споразуменията за свободна търговия и свързаният с тях произход на стоките са основен обект на митнически контрол и като такъв оказват съществено влияние върху външнотърговските връзки на страната ни.

  За постигане на посочената цел и доказване на изведената теза са предвидени за изпълнение следните задачи:
  - Първо. Представяне на сключените от ЕС споразумения за свободна търговия с трети страни и извеждане на значението им;
  - Второ. Представяне приложението на европейските споразумения за свободна търговия от позицията на Р България;
  - Трето. Разглеждане на особеностите на основните митнически процедури, обхващащи контрола върху произхода на стоките.

  Настоящото изследване е свързано с наличието на определени ограничения:
  - Големият брой на страните-партньори на ЕС по споразумения за свободна търговия не позволява цялостното им обхващане, поради което на анализ са подложени само данни за търговията със страни, заемащи водещо място на база взаимния стокообмен в стойностно изражение;
  - Поради обобщеното разглеждане на митническите контролни дейности по отношение произхода на стоките, разработката не претендира за изчерпателност при посочването на съпътстващите ги проблеми и на мерките за тяхното преодоляване.


  Пълен текст на статията

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!