Регистрация и пререгистрация на икономически оператори

добавено: 05.01.2018 г.

Източник: Агенция "Митници"


  Актуална информация по отношение на регистрация за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“ и Агенция „Митници“.

С цел осигуряване на достъп за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“ и Агенция „Митници“, който да отговаря на съюзните функционални изисквания, считано от 02.10.2017 г. на е-Портала на Агенция „Митници“ (ecustoms.bg) е осигурена възможност за регистрация на нови потребители (икономически оператори) и пререгистрация на икономически оператори, които вече имат регистрация за работа с информационните системи на АМ.

Регистрацията и изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни е уредена със Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. на директора на Агенция „Митници“ по чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците, която е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 77 от 26.09.2017 г., както следва:

   > За икономическите оператори, които към 2.10.2017 г. притежават регистрация по реда на Заповед № ЗАМ-1127/04.11.2016 г. е предвиден преходен период в съответствие с раздел VI на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г., в който следва да се регистрират съгласно новите изисквания.

   > За икономически оператори, които към 2.10.2017 г. не притежават регистрация за ползване на функционалности на информационните системи на Агенция „Митници“, следва да се регистрират по реда на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г.

Предвиденият преходен период за пререгистрация е от 02.10.2017 г. до 31.01.2018 г. в рамките, на който ще могат да използват и съществуващите към момента регистрации за електронен обмен на информация с Агенция "Митници".

Регистрацията/Пререгистрацията за икономическия оператор е еднократна и унифицирана за всички електронни услуги, които предлага DG TAXUD и Агенция „Митници“, като в етапа на заявяване на конкретни услуги могат да се поискат и допълнителни специфични данни, които са необходими за работата с конкретната услуга, като валиден ЕОРИ и/или Акцизен номер и др. Системата за управление на идентификацията и достъпа на Агенция „Митници“ е изградена в съответствие с изискванията на DG TAXUD по отношение на регистрациите и проверките за идентичност на икономическите оператори, както и гарантирането на необходимите нива на сигурност при предоставяне на достъп до информационни ресурси.

Еднократната регистрация предоставя възможности за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път, както и достъп до наличните централни електронни услуги DG TAXUD и национални електронни административни услуги на Агенция „Митници“.

СЪПРОВОД НА ПРОЦЕСА ПО РЕГИСТРАЦИЯ/ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

На Е-портала на Агенция ,,Митници“ е секция „Актуални документи“ са публикувани както кратки Указания за външните потребители на системата, така и подробно Ръководство за външните потребители на системата, което описва всички стъпки, включени в различните бизнес процеси, обхващащи регистрацията и митническото представителство, като при възникване на необходимост тези документи се актуализират своевременно.

Във връзка с възможността за възникване на персонални затруднения в процеса на регистрация и заявяване на митническо представителство от икономическите оператори необходимия съпровод и съдействие се осигурява от Националния сървиз деск на Агенция „Митници“.

Процесът по регистрация може да бъде извършен изцяло по електронен път (без представяне на документи на хартиен носител - нотариално заверено пълномощно), ако регистрацията се извърши от законния представител на икономическия оператор. Законният представител следва да прилага квалифициран електронен подпис. В тези случаи всички проверки за идентичност се извършват автоматично в първичните регистри чрез средата за междурегистров обмен на държавната администрация RegiX.

Процесът по определяне на митнически представител (митническо представителство по смисъла на чл. 18 и чл. 19 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета) се осъществява в системата BCA IAM, за който процес са необходими най-малко две регистрирани лица – икономически оператор и митнически представител. Процесът на определяне на митнически представител (пряк или косвен) е отделен и различен от процеса по регистрация и винаги идва след регистрацията. В процеса на определяне на митнически представител няма намеса от страна на митническата администрация и няма изискване за представяне на допълнителни документи с квалифицирана писмена форма с изключение на хипотезата визирана в чл. 18, ал. 2 от Закона за митниците.

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Република България като държава членка на Европейския съюз (ЕС) прилага пряко митническото законодателство на ЕС, в това число Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.

Съгласно разпоредбата на чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза, всеки обмен на информация, като например декларации, заявления или решения, между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхранението на тази информация, съгласно митническото законодателство, се извършва посредством използването на средства за електронна обработка на данни.

Съгласно разпоредбата на чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците, директорът на Агенция „Митници“ със заповед определя изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни. Проектът на цитираната заповед беше публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации на Министерски съвет, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове. В срока за предложения и становища са постъпили две предложения, които са приети и отразени в акта.

Със Заповед № ЗАМ-1203/32-254379/13.09.2017 г. на директора на Агенция ,,Митници“ (oбн. ДВ, брой 77 от 26.09.2017 г.) са определени изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни.

За въпроси и допълнителна информация:
e-mail: servicedesk@customs.bg,
тел: +359 2 98594980,
web: https://servicedesk.customs.bg

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!