Новите предизвикателства пред обучението по митнически контрол

добавено: 03.03.2017 г.

Автор: д-р Момчил Антов


   След присъединяването на страната ни към ЕС митническата контролна система се утвърди като една от най-динамично развиващите се у нас. Основните насоки на развитие са свързани със засиленото използване на възможностите за приложение на информационните технологии в областта на митническия контрол, опростяване на митническите контролни процедури с цел улесняване на законната търговия и разработването на модерни методи за оценка и анализ на риска, с оглед ефективното противодействие на митническите, валутни и акцизни нарушения. Естеството на тази динамика налага необходимостта обучението по митнически контрол периодично да бъде синхронизирано с особеностите на митническата практика.
   През последните десетина години използването на съвременни технически и програмни средства и нови информационни технологии се разглежда като основна насока за развитие на всяка съзнателна човешка дейност. Международната търговия и свързаните с нея съпътстващи дейности не правят изключение, в следствие на което и митническите администрации започнаха интензивно да автоматизират голяма част от своите контролни процеси. Тази тенденция поражда възникването на потребност от един нов тип обучение по митнически контрол, базирано на интерактивността, работата със специализирани софтуерни приложения и не на последно място засилената ориентация към предизвикателствата на практиката. Така очертаното обучение следва да се развива както на ниво митнически органи (новоназначени или действащи), така и на ниво икономически оператори (вносители, износители, спедитори, митнически представители и др.) и разбира се в рамките на националната ни образователна система (училища, колежи, университети). Една подобна широка обхватност на обучението по митнически контрол би могла да се приеме като важна предпоставка за неговото по-ефективно осъществяване, за минимизиране на рисковете от извършване на митнически нарушения, за намаляване на времето за митническа обработка на товарите, за редуциране на разходите по тази обработка и други.
   Изхождайки от съвременните разбирания за същността и съдържанието на митническия контрол [1] биха могли да се очертаят част от по-важните насоки, в рамките на които приоритетно да се развива и обучението по митнически контрол:

   1. Приложение на съвременни методи за оценка и анализ на риска в международните търговски вериги, с оглед ефективното противодействие на митническите, валутни и акцизни нарушения.
   Управлението на риска заема централно място в стратегическото управление на митническата контролна дейност. Митническите администрации в световен мащаб методично се стремят да изучават рисковете, свързани с дейността им по контролиране на международния стоков трафик. Получените познания в тази област им позволяват да постигнат устойчив положителен ефект във всички аспекти от тяхната дейност и най-вече да противодействат на митническите, валутни и акцизни нарушения. С оглед постигането на добри резултати по отношение на анализа на риска е важно в рамките на обученията по митнически контрол да се развива логическата мисъл на обучаващите се и възможността им за бърза интерпретация на различни данни, факти и обстоятелства около предоставените им казусни митнически производства.
   Доброто управление на риска се концентрира в разпознаването и управлението на присъщите за контролната система и подконтролните обекти рискове. Процесът по управлението на риска в митническата контролна дейност подпомага постигането на организационните й цели чрез:
   - предоставяне на рамка за извършване на контролирана, последователна и ориентирана към бъдещето дейност;
   - подобряване на процеса по вземане на решения, планиране и определяне на приоритети в дейността;
   - по-ефективната употреба и разпределение на контролните ресурси в митническите администрации;
   - развиване и подкрепяне на служителите, управление на познавателния им ресурс;
   - оптимизиране на оперативната ефективност и други.
   Развитието и приложението на анализа на риска като метод на митническия контрол е предпоставка за по-бързото и точно разкриване на незаконосъобразни действия от страна на икономическите оператори. Поради тази причина считаме за полезно при обучението по митнически контрол да се акцентира върху добрите практики за оценка и анализ на риска по отношение на международната търговия и движение на стоки.

   2. Опростяване на митническите контролни процедури с цел улесняване на законната търговия.
   През последните години се търсят редица възможности за опростяване или съкращаване на митническите процедури, там където то е възможно и обосновано и разбира се, ако се гарантира сигурността на търговската верига. От една страна целта на тези митнически опростявания е да се оптимизира и повиши ефективността на митническия контрол, като освободеният контролен ресурс се насочи към зони с по-висок риск от нарушения. В същото време приложението на опростени митнически процедури води до редица ползи за икономическите оператори, които съблюдават стриктно митническото законодателство. Подобни ползи могат да бъдат свързвани преди всичко с опростяване на документалното оформяне на международните товари, намаляване на сроковете или на разходите за тяхното митническо оформяне, минимизиране на подлежащите на заплащане митнически задължения и други.
   В същото време митниците придобиха първостепенно значение за защитата на ЕС, поради което митническите опростявания не бива да бъдат разработвани и внедрявани без да се отчете силното проявление на тази тяхна функция. Защитата най-общо казано се развива в следните насоки:
   - защита на финансови интереси на ЕС и на отделните държави членки;
   - защита от нелоялна и незаконна търговия, с цел подпомагане на законната икономическа дейност и повишаване конкурентоспособността на бизнеса;
   - защита на живота и здравето на населението от търговия с опасни стоки, защита на околната среда, културно-историческото наследство и др.
   Придържайки се към концепцията за развитие на т.нар. "икономика на знанието" е необходимо много добре да се прецени кои възможности за опростяване на митническите процедури са необходими и подходящи за прилагане в дадена конкретна ситуация. За да се постигне това е необходимо в процеса на обучение по митнически контрол да се усвоят на първо място неговите основни принципи и едва като втора стъпка да се дадат познания относно законово определените опции за опростяване на митническите формалности. Също така е полезно на обучаващите се да бъде обърнато внимание на дейности и процеси, които биха им позволили на практика да опознават много добре потенциала и потребностите на даден бизнес с оглед правилното идентифициране на присъщите му митнически формалности. Несъобразяването с горните особености може да доведе до извършването на безсмислени и финансово необосновани действия при реализирането на дадена митническа процедура както от страна на митническите органи, така и от страна на икономическите оператори.

   3. Развитие и приложение на информационните технологии в областта на митническия контрол
   В съвременните и динамични условия е все по-осезаема необходимостта от усъвършенстване на митническите комуникационни и информационни системи за продължаване на процеса по изграждане на електронни митници и предоставяне на широк набор от електронни услуги от страна на митническите администрации. Основната цел е създаване на безхартиена среда за работа, която да включва връзките както между митническите органи и икономическите оператори, така и между всички митнически учреждения в ЕС, между тях и други обществени органи и организации.
   От своя страна търсените ефекти от развитието на електронните митници могат да се обособят в следните няколко направления:
   - по-ефективна работа на контролната система;
   - намаляване на времето и разходите за обработка на товарите;
   - ограничаване на възможностите за допускане на грешки или извършване на отклонения от правната норма;
   - елиминиране на вероятността от субективно отношение от страна на контролните органи и др.
   Интензивното използване на достиженията на информационните технологии ще допринесе и за изпълнението на заложената стратегия в програмата "Митници 2020" на ЕС, според която от митническите администрации на държавите-членки на ЕС се очаква да предоставят еднакво качество на митническите услуги, така че те да работят като една единствена администрация. Доказателство за това е и приетият в края на 2013 г. Митнически кодекс на Съюза [2] , който до голяма степен акцентира именно на приложението на съвременните информационни системи при осъществяването на митническия контрол.
   Настъпващите промени в областта на митническия контрол в посока на неговата информатизация оказват съществено влияние и върху начините, средствата и способите, които намират приложение при преподаването му. От технологична гледна точка голяма част от дейностите, извършвани в рамките на митническите производства, вече са пренесени в една нова електронна среда. Това от своя страна предполага изграждането на автоматизирано обучение по митнически контрол, в рамките на което обучаващите се да имат възможност посредством специализираните софтуерни приложения да усвояват отделните етапи на митническите процеси и да решават практически задания и казуси.
   Освен по отношение на така очертаните три основни насоки, обучението по митнически контрол във висшите училища следва да бъде съобразено и с предстоящата за въвеждане на ниво Европейски съюз "Рамка за компетентностите на митническата професия" [3] . Рамката на компетентностите за митническата професия в ЕС е едно от трите основни направления на т.нар. "Дъблинска стратегия" - Стратегическа рамка на изпълнението за митническата професия, приложима в периода 2012-2015 г. Тя бе разработена от Европейската комисия в сътрудничество с държавите членки, търговския сектор, Световната митническа организация (СМО) и други на база на проведеното през 2011 г. предпроектно проучване, относно предоставяното обучение в митническите администрации в ЕС и процесите, свързани с управление на човешките ресурси. На ниво ЕС е предвидено общата рамка да се използва като основа за изграждане на професионални и академични учебни програми и стандарти в митническата област в Съюза.
   В рамката за компетентностите на митническата професия са включени 10 функционални области, свързани с основните дейности на митническите администрации, и общо 72 компетентности със съответните нива на владеене, разпределени по видове в 4 групи:
   - основни ценности в митническата професия - те трябва да бъдат припознати във всеки един митнически служител (новопостъпващ или вече действащ), тъй като спомагат за подобряване на митническите дейности и водят до по-добро изпълнение на поставените задачи ниво организация. Към тази група спадат критерии като силна етика и интегритет, фокус върху обслужването на клиентите, защита на обществото и интересите в ЕС, продължаващо обучение и професионално развитие и др.;
   - професионални компетентности - те имат по-широк контекст и обхващат способности като аналитично мислене, решаване на проблеми, управление на информация, ориентираност към резултати, работа в екип, адаптивност към промяна, креативност, писмена и вербална комуникация, определяне на приоритети и др.;
   - оперативни компетентности - те са специфични за митническата професия и са необходими на служителите, за да изпълняват успешно възложената им оперативна работа. Такива са например познанията в областта на митническото законодателство, митническите процедури, тарифното класиране, митническата стойност, произхода на стоките, анализа на риска, митническото разследване, обработване на митнически документи и др.;
   - управленски компетентности - те са предназначени за служители на ръководни длъжности (от линейно управленско до стратегическо управленско ниво).    Пример за такива компетентности са иновативността, воденето на преговори, формирането на политики, познаването на тенденциите в митническата област, управление на конфликти, стратегическо управление на веригите на доставки, иновативности др.
   Първата група компетентности, обхващаща основните ценности в митническата професия на практика може да бъде отнесена към всяка една стопанска дейност. Това е така, тъй като всъщност става дума за изграждането на една стабилна основа по отношение на човешкия потенциал в съответната организация, без наличието на който тя не би могла да изпълнява поставените пред нея задачи и да постига набелязаните цели. В тази връзка на ниво обучение по митнически контрол следва да се акцентира приоритетно на последните три групи компетентности, тъй като първата е въпрос на личностно поведение на съответните лица, което се формира по време на целия им живот.
   Не на последно място, отчитайки факта, че митническият контрол е сложна съвкупност от процедури, то правилното му възприемане в рамките на обучителния процес би било трудно без онагледяване на разглежданите въпроси посредством практически примери. Поради тази причина считаме, че освен теоретически ориентирано обучение във висшето образование, е необходимо и създаването на условия за провеждане на регулярни практически мероприятия с участието на студенти и представители на митническата администрация. Подобни мероприятия могат да бъдат организирани под формата на майсторски класове, посещения в реална работна среда, практически стажове, семинари, лекции и семинарни упражнения, водени от представители на митническата практика и др.
   В заключение може да се обобщи, че съвременните тенденции в развитието на митническия контрол следва да бъдат припознати и като основни насоки за организиране и провеждане на обучение в рамките на този вид финансов контрол. Именно по този начин може да се гарантира, че обучаващите се бързо биха могли да се интегрират в рамките на системата на митническия контрол и да изпълняват без пропуски възлаганите им задачи. Разбира се, не може да не бъде отчетено обстоятелството, че към момента всички новопостъпващи оперативни служители в системата на българската митническа администрация преминават един сериозен 7-месечен вътрешен базов курс на обучение. Това отчасти може да се приеме и като следствие на недостатъчното и недобре организирано обучение по митнически контрол на ниво висше училище. Изхождайки от тази позиция бихме могли да приемем, че е настъпил момента Агенция "Митници" и висшите икономически училища у нас да си подадат ръка и съвместно да подобрят учебните програми и методологията на обучението по митнически контрол.

   1. Изменено предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г. ("Митници 2020") и за отмяна на Решение № 624/2007/ЕО /* COM/2012/0464 final - 2011/0341/a (COD).
   2. Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен текст) // ОВ L 269, 10.10.2013 г.
   3. МАНТАРКОВ, Георги. Ще внедрим рамката на компетентностите за митническата професия в ЕС // Митническа хроника, бр.1, 2004, АМ, София, с. 13

д-р. Момчил Антов
преподавател по митнически контрол в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов. Член на Националната организация на митническите агенти (НОМА)
momchil@mitnica.com

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!