Съвременна корпоративна архитектура – фундамент за следващите ИТ инициативи на Агенция „Митници"

добавено: 01.10.2015 г.

Източник: cio.bg, автор: Надя Кръстева


През последната година организацията е изградила съвременна корпоративна архитектура, чиито принципи са верифицирани чрез изграждане и въвеждане в експлоатация на нова Митническа информационна система за изнасяне

На конференция, проведена в началото на септември, Агенция “Митници" отчете успешното приключване на стартиралият през април 2014 г. проект „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция Митници", осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз. Договорът за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ е на обща стойност 3 500 606 лева.

Проектът е част от реализацията на ИТ стратегията на Агенция „Митници" “Българската интегрирана митническа информационна система” - БИМИС 2014-2020, чиято основна цел е изграждането на БИМИС 2020 – система отговаряща на изискванията за развитие на електронно правителство на национално ниво, както и на изискванията произтичащо от влизането в сила на нов Митнически кодекс на европейско ниво, което е планирано за 2016 г.

Прочетете още: ИТ платформа на Агенция “Митници” минимизира риска от зарази

Дефиниране на понятията

Макар че терминът Enterprise architecture (EA) се употребява все по-често през последните години, за него все още няма единна дефиниция. Според дефиниция на изследователския център на Масачузетския технологичен институт (MIT Center for Information Systems Research), формулирана през 2007 г. корпоративната архитектура е организационна логика за бизнес процеси и ИТ инфраструктура, отразяваща изискванията за стандартизация и интеграция по отношение на оперативния модел на дадена компания (или институция). Самият оперативен модел, всъщност е желаното състояние на интеграция и стандартизация на бизнес процесите, така че те да осигуряват доставянето на качествени продукти и услуги на потребителите.

Анализаторите от Gartner дават друга дефиниция. Според тях корпоративната архитектура е дисциплина, помагаща за управлението на организацията при осъществяване на съществени промени. Определението на Gartner гласи: “Корпоративната архитектура е дисциплина за проактивно и цялостно управление на начина по който организацията отговаря на разрушителни въздействия чрез идентифициране и анализиране на осъществяването на промени водещи към желани бизнес визия и резултати”.

Както се вижда двете различни дефиниции предават сходна идея –корпоративната архитектура е необходима за да бъдат осигурени стратегически насоки за развитието на ИТ системите в контекста на непрестанно променящата се бизнес среда. Впрочем, още в края на 2013 г. анализаторите от Gartner прогнозираха, че към 2015 г. 60% от организациите ще трябва да използват активно подхода “корпоративна архитектура”.

Проектът

Проектът за изграждане на EA е част от реализацията на ИТ стратегията на Агенция „Митници" БИМИС 2014-2020, чиято основна цел е да изгради БИМИС 2020 и да отговори на предизвикателствата на изграждане на електронно правителство на национално ниво и на влизането в сила на нов Митнически кодекс на европейско ниво, което е планирано за 2016 г.

Основна цел при реализацията на инициатива е усъвършенстване и развитие на качествени и насочени към потребителите административни услуги, чрез изграждане на обща информационна и технологична архитектура на вътрешно-административните връзки и връзките с потребителите. В унисон със съвременните добри практики, които сочат EA като ефективен подход за осигуряване на стратегически насоки за развитието на ИТ системите в условията на непрестанно променящата се бизнес среда, в рамките на проекта са реализирани следните основни дейности:

>> Разработване на корпоративна архитектура (ЕА) на агенцията

>> Разработване и внедряване на Митническа информационна система за изнасяне (МИСИ), чрез реинженеринг в съответствие с разработената ЕА, така че корпоративната архитектура да бъде проверена в реални условия (с конкретна реализация).

През август 2014 г. за изпълнител на тези две дейности е избрана компанията “Гравис България” АД, класирана на първо място в проведен конкурс.

Цветан Мадански - главен секретар на Агенция „Митници"
Цветан Мадански "Сред приоритетите на Агенция „Митници" винаги е бил стремежът към по-качествено, достъпно, бързо и лесно обслужване на гражданите и бизнеса. През изминалите години агенцията се доказа като един от лидерите при реализация на иновативни дейности в областта на ИТ технологиите. От 2009 г. до момента институцията ни е била бенефициент по 12 проекта по Оперативна програма „Административен капацитет" на обща стойност приблизително 12 млн. лева. Подкрепата от Европейския социален фонд, предоставена чрез ОПАК, е изключително ценен инструмент и източник без алтернатива за финансиране на ефективни механизми за подобряване на работата на митническата администрация".Ивайло Стефанов, директор на дирекция "Информационни системи" в Агенция "Митници"
Ивайло Стефанов„Беше изключително важно проектът да завърши с положителни резултати, тъй като в неговите рамки трябваше да дадем визията по отношение на развитието на информационните системи в дългосрочен план“


Корпоративната архитектура

Според информацията, предоставена от представителите на Агенция “Митници”, процесът по изграждане на ЕА в агенцията е бил разделен на фаза “Планиране” и 2 фази обхващащи всички дейности на утвърдената методология за разработване на корпоративна архитектура ADM (Architecture Development Method). Фаза 1 включва етапите от създаване на архитектурна визия до управление на архитектурните промени (т. от А до H, фиг. 1), а фаза 2 обхваща управление на изискванията.

Адаптирана методика ADM (Architecture Development Method)

Фигура 1: Адаптирана методика ADM (Architecture Development Method)

При изпълнението на фаза “Планиране” която е обща за двете дейности са определени екипите по изпълнението на проекта и техните отговорности. Изградени са средите за управление, разработка и моделиране. Доставена и внедрена е платформата за дизайн и управление на бизнес процеси ARIS.

Сред многобройните дейности, осъществени на фаза 1 от реализацията на проекта (фиг. 1, А-H) са:

 • Изясняване на целите, които агенцията иска да постигне със създаването на архитектура на организацията

 • Идентифициране на главните бизнес процеси и на спомагателните управленски процеси

 • Моделиране на бизнес процесите, организационната структура и услугите, които се предоставят към външни потребители

 • Сравняване на текущите процеси (as is), базирани на Митническия кодекс от 1993 г. с очакваното бъдещо състояние (то бе) на административните митнически процеси, както се предвижда от ЕК след влизане в сила на новия Митнически кодекс на ЕС.

 • Дефиниране на услугите (services), свързани с процесите по изнасяне, използвайки SOA подход

 • Дефиниране на клъстери от данни на високо ниво

 • Дефиниране на данните, които се обменят между специфичните митнически учреждения, както и на входните и изходните данни при услугите

 • Описване на съществуващи софтуерни приложения

 • Изготвяне на списък с наличния хардуер

 • Моделиране на хардуерните и софтуерните възможности на агенцията

 • Изясняване на възможностите за оптимизация и автоматизация на процесите на база целевата архитектура и т.н.

През целия жизнен цикъл на изграждане на корпоративната архитектура са провеждани съответните дейности по управление на изискванията (фаза 2), включително дефиниране на референтни модели и бизнес сценарии, провеждане на GAP анализи и т.н.

МИСИ

След проведен анализ на изискванията към Митническа информационна система за Изнасяне, EA на агенцията и спецификата на сервизно ориентираната архитектура е осъществена разработката на цялостна информационна система. Проведени са функционални тестове за оценка на съответствието на МИСИ с функционални и нефункционални изисквания, изготвени в предходна фаза на проекта. Проведено е обучение на потребителите.

В допълнение екипи на Агенция “Митници” и “Гравис България” АД са провели съвместно интеграционни тестове за проверка на връзката на МИСИ с част от системите на агенцията, включително – модул “Митническо задължение”, модул EMCS na БАЦИС, КППД, модул “Опростено деклариране” и други.

МИСИ е въведена в експлоатация на 10 август т.г. , а към 9 септември с помощта на системата са обменени 592 215 съобщения.

Резултати

По време на конференцията представяща резултатите от изпълнението на проекта, представителите на АМ поясниха, че дългосрочният стратегически план на ЕК изисква създаването на принципно нова ИТ платформа, преструктуриране на ИТ системите и ориентация към архитектура, базирана на услуги (SOA). Предвидено е реализацията на този план да се осъществи в 5 етапа, а сегашният проект е част от базовия етап на изграждане на архитектурните принципи на системата и верифицирането им чрез изграждане и въвеждане в експлоатация на Митническа информационна система за изнасяне (МИСИ).

„С реализирането на този проект Агенция „Митници" направи поредна крачка в изграждането на електронното управление в страната. С настоящия проект продължаваме нашата традиция и добрите ни практики по отношение на автоматизация на процесите на работа. Този проект е изключително важен и определящ развитието на информационната среда в на Агенцията в дългосрочен план", обобщи ръководителят на проекта Ивайло Стефанов.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!