Разрешително за внос, износ и транзитен превоз на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси

добавено: 26.03.2014 г.

източник: МВР

   Транспортиране с цел внос и/или износ на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси за и/или от територията на Република България се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното законодателство на държава членка, след получаване на разрешение за транспортиране при внос/износ на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси, издадено от директора на ГДНП - МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
      Лицата подават до директора на ГДНП - МВР заявление по образец, придружено от следните документи:
      1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;
      2. Документите за управителя или за членовете на управителния орган;
      свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
      официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
      медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
      3. Разрешение за придобиване и/или съхранение, издадено по реда на този закон – при внос;
      4. Адрес на обекта за съхранение на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси - при внос;
      5. Копие от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обекта по т. 4, когато лицето няма разрешение за съхранение;
      6. Копие от договори за търговски сделки с контрагенти, установени на територията на третата държава, със заличена информация, представляваща търговска тайна;
      7. Удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
      8. Копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето, се представя копие от удостоверението за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност;
      9. Предварително писмено съгласие, издадено от компетентен орган на третата държава, когато това е предвидено в националното й законодателство - при износ;
      10. Декларация, че обектът за производство на взривни вещества за граждански цели, разположен на територията на третата държава, е получил буквено-цифров код съгласно изискванията на ЗОБВВПИ или е получил буквено-цифров код от компетентен орган на друга държава членка;
      11. Документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифата на Министерски съвет – 100 лв.
      Когато лицето е получило разрешение за производство, търговия или съхранение по реда на този закон, то не представя документите по т. 1 - 5.
      Когато взривните вещества, пиротехническите изделия, огнестрелните оръжия и боеприпасите попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него, и не се подават документите по т. 1, 2, 6 и 9.
      Когато взривните вещества за граждански цели и пиротехническите изделия нямат нанесена “СЕ” маркировка, могат да се внасят само количества, предназначени за провеждане на тестове за оценяване на съответствието им съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.
      Разрешението придружава доставката и се представя при поискване от компетентните органи на държавите, през територията на които преминава доставката.
      Огнестрелни оръжия за самоотбрана, за ловни, за спортни или за културни цели и боеприпаси за тях могат да се внасят и изнасят от лица, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба по реда на глава четвърта, след получаване на разрешение за внос и износ, издадено от директора на ГДНП - МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
      Тези лица подават до директора на ГДНП - МВР заявление по образец, придружено от следните документи:
      1. Копие от разрешението за съответните дейности, издадено по реда на този закон;
      2. Документ, удостоверяващ причината за издаване на разрешението за внос и/или износ;
      3. Предварително писмено съгласие, издадено от компетентен орган на третата държава, когато това е предвидено в националното й законодателство - при износ;
      4. Сертификат за качество - при внос на нови огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
      5. Документ за платена такса в размер, определен с тарифата на Министерски съвет – 20 лв.
      Когато лицата придружават доставката, трябва да осигурят транспортирането й със специално оборудвани и допуснати за целта от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията превозни средства, когато това се изисква съгласно международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна.
      Разрешението за внос и износ придружава доставката и се представя при поискване от компетентните органи на държавите, през които преминава.
      Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, могат да внасят огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, придобити в трета държава, когато предварително са получили разрешение за придобиване и разрешение за внос.
      Лицата подават до директора на ГДНП - МВР заявление по образец, придружено
      1. Копие от разрешението за съответните дейности, издадено по реда на този закон;
      2. Документ, удостоверяващ причината за издаване на разрешението за внос и/или износ;
      3. Сертификат за качество - при внос на нови огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
      4. Документ за платена такса в размер, определен с тарифата на Министерския съвет – 100 лв. за юридическите и 20 лв. за физическите лица.
      Физически лица, пребиваващи на територията на трета държава, могат да внасят/изнасят до и от територията на Република България огнестрелни оръжия за ловни, спортни и културни цели и боеприпаси за тях след получаване на разрешение за внос/износ от директора на ГДНП - МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
      Лицата подават до директора на ГДНП - МВР заявление по образец, в което се посочват идентификационни данни на огнестрелното оръжие и боеприпасите за него, придружено със следните документи:
      1. Документ, удостоверяващ причината за внос/износ – покана, в която е посочено мястото, на което ще се проведе съответното мероприятие, и времетраенето му;
      2. Копие от документа, удостоверяващ, че лицето има право да носи и употребява огнестрелното оръжие, издаден от компетентен орган на третата държава;
      3. Документ за платена такса в размер, определен с тарифата на Министерския съвет – 20 лв.
      Лицата могат да транспортират внесеното на територията на Република България огнестрелно оръжие и боеприпаси за него на територията на друга държава членка след получаване на Европейски паспорт за огнестрелното оръжие.
      Физически лица, пребиваващи на територията на трета държава, могат да внасят/изнасят на територията на Република България огнестрелно оръжие за самоотбрана и боеприпаси за него само в случаите, когато са служители на държавна или международна организация с предмет на дейност борба с престъпността или осъществяват охрана на официални делегации от трети държави.
      Физически лица, пребиваващи на територията на трета държава, транзитно преминаващи през територията на Република България, пренасят притежаваното от тях огнестрелно оръжие за самоотбрана, за ловни, спортни и културни цели и боеприпаси за него без разрешение, но задължително го декларират на ГКПП.
      Спускателният механизъм на оръжието се запечатва при внасянето и се разпечатва при изнасянето му от органите на МВР на ГКПП.
      Транзитен превоз на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси през територията на Република България се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, след издаване на разрешение за транзитен превоз от директора на ГДНП - МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
      Лицата подават заявление по образец до директора на ГДНП - МВР, придружено със следните документи:
      1. Разрешение за внос или за транзитен превоз през територията на държавата, следваща Република България по маршрута на транзитния превоз, издадено от компетентния орган на съответната държава;
      2. Удостоверение за годност на превозните средства, в случаите когато такива се изискват съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
      3. При автомобилни превози - валидни ADR свидетелства на водачите, когато стоките са включени в международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
      4. Документ за платена такса в размер, определен с тарифата на Министерски съвет – 200 лв.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!