Какви възможности дава статутът "регистриран получател"

добавено: 09.06.2011 г.

източник: Агенция Митници

   Във връзка с поетите ангажименти на Република България за хармонизиране на националното акцизно законодателство със законодателството на Европейския съюз (ЕС) и в съответствие с влязлата в сила нова хоризонтална Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите разпоредби на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО, се извършиха редица промени в Закона за акцизите и данъчните складове, както и в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове свързани с въвеждане на нови понятия, които да гарантират правилното функциониране на вътрешния пазар. По този начин националното законодателство наложи общностните условията и правила за облагане с акциз на стоките, които се прилагат от всички държави-членки на ЕС. Така например по отношение на данъчнозадължените лица се създаде нова регистрация свързана с движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз-"регистриран получател”.

   Какво е „регистриран получател”?
    Съгласно Директива 2008/118/ЕО "регистриран получател" е физическо или юридическо лице, което е получило разрешение от компетентните органи на държавата-членка на получаване, в хода на своята дейност и при условията, определени от тези органи, да получава акцизни стоки, движещи се под режим отложено плащане на акциз от друга държава-членка.
Националното законодателство и по-конкретно ЗАДС дефинира регистрирания получател, като лице, което при определени условия има право да получава акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз.

   Как да получим този статут?
   За да се получи статут на регистриран получател, лицето трябва да е капиталово търговско дружество по Търговския закон с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв. Задължително условие е лицето да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация, да се представлява от лица, които не са осъждани за престъпление от общ характер и не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори, да няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, да не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение, да разполага със собствени или наети помещения, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки, да използва автоматизирана система за отчетност, която позволява извършването в реално време на контрол на получените акцизни стоки, самостоятелно и за своя сметка да осигурява интернет достъп на митническите органи до пълната функционалност за преглед на автоматизираните системи за отчетност , да използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този ЗАДС, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

   Първа стъпка
   Регистрацията на регистриран получател стартира с подаване на искане от лицето до началника на митницата по местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки преди започване на дейността и преминава през няколко последователни етапа-документна проверка, физическа проверка, издаване/отказ за издаване на удостоверение за регистрация на регистрирания получател.
   Следва да се има предвид, че удостоверение за регистрация се издава за всеки обект, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки.
   Първият етап от регистрацията следва да се извърши в 14-дневен срок от депозиране на искането, като се извършва проверка на приложените документи, по отношение на тяхната достоверност и дали предоставената информация е достатъчна, като се дава възможност на лицето да отстрани допуснатите нередовности. С този етап се установява изпълнението на изискванията по отношение на заявителя.
   С цел установяване изпълнението на изискванията по отношение на обекта се извършва физическа проверка на място, която включва проверка на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди и изпитване на автоматизираната система за отчетност на заявителя, какво представлява обекта (завод, фабрика, сграда, помещение, съоръжение) и дали същият се ползва само от лицето, кандидатстващо за удостоверение за регистриран получател. Изискванията към средствата за измерване, техният вид и местоположение са регламентирани в Наредба № 3 от 19.02.2010 г. на министъра на финансите, като се отчита спецификата на съответната акцизна стока. Така например за регистрираните получатели на горива това са средства за измерване за измерване на обем (разходомери), които са одобрени от компетентните органи и да отговарят на Закона за измерванията и Закона за техническите изисквания към продуктите. Съгласно наредбата средствата за измерване следва да са разположени на предварително одобрено от митническите органи място на въвеждане на горивата, наречено точка за контрол и да предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност и към информационната система на Агенция „Митници”.

   Втора стъпка
   Когато всички условията за регистрация са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията в едномесечен срок от датата на постъпване на искането се издава удостоверение за регистрация на регистриран получател, което се връчва на лицето след предоставяне на обезпечение. Размерът на обезпечението е в размер 150 на сто от размера на акциза, дължим за средномесечното количество на получените стоки. То трябва да бъде определен така, че във всеки момент да покрива пълния размер на акциза за получените стоки, който е възникнал или би могъл да възникне. Обезпечението може да бъде учредено с депозит в пари и/или с банкова гаранция по реда на митническото законодателство.
    В случаите, при които лицето на отговаря на изискванията се пристъпва към отказ за издаване на удостоверение за регистрация.Непроизнасянето в срок също се смята за отказ за регистрация.

   Трета стъпка
    Правото на регистрирания получател да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчване на удостоверението за регистрация.
   Регистрираният получател е длъжен да:
   1. води отделна документална отчетност по видове акцизни стоки и да съхранява получените под режим отложено плащане на акциз стоки отделно от другите съхранявани стоки;
   2. уведомява писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането за регистрация в 14-дневен срок от настъпването й;
   3. осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи до всички помещения и цялата територия на обекта и да им осигури помещение за извършване на проверките;
   4. не допуска пълният размер на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение.

   Регистрираният получател може да получава, без да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
Режим отложено плащане на акциз е съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки. При този режим временно се отлага облагането с акциз на стоки при тяхното производство, въвеждане или внасяне на територията на страната.
   Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз включва транспортирането на акцизни стоки от данъчен склад на територията на друга държава членка до регистриран получател, като задължително се извършва с регистриран електронен административен документ, издаден от изпращача на стоката. При получаване на стоката от регистрирания получател възниква задължение за заплащане на акциз. В този случай данъчнозадълженото лице издава акцизен данъчен документ, като в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, за който се отнася се подава акцизна декларация в митническо учреждение, издало удостоверението за регистрация

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!