EMCS - старт

добавено: 07.04.2010 г.

източник: Агенция Митници

   Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС, ДВ, бр. 95 от 2009 г.) и по специално разпоредбите за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ, които влизат в сила от 01.04.2010 г. Ви предоставяме следната информация:

   1.Законодателна основа
   От 01.04.2010 г. влизат в сила разпоредбите за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ:
   • Глава IV, раздел VIа и VIб от ЗАДС;
   • Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

   2. Основни фази и функционални етапи на EMCS
   Въз основа на Решение № 1152 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно компютъризиране на движението и контрола на акцизните стоки e разработeна Система за движението и контрола на акцизни стоки (EMCS), с която сегашната хартиена процедура при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз в рамките на Общността ще бъде заменена с електронен обмен на данни.
   EMCS се отнася само за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с придружителен административен документ и не обхваща движенията на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на Общността с опростен придружителен документ.
   Пълната функционалност на EMCS ще се реализира в 2 фази (фази 2 и 3) и 3 функционални етапа (ФЕ0/ФЕ1 и ФЕ2).
   Ключовите дати за EMCS са:
   - фаза 2: 01.04.2010 – 01.01.2011;
   - фаза 3: 01.01.2012, като не се предвижда миграционен период за тази фаза
   o Фаза 2 – функционален етап 0 и функционален етап 1
   o Функционален етап 0: функционалност в държава членка на получаване (обработка на електронните съобщения за получаване в държавата членка на получаване);
   o Функционален етап 1: ФЕ0 + подаване на електронния административен документ, съобщението за получаване, отказ за получаване, анулиране, смяна на мястото на получаване; случаите на внасяне и изнасяне;
   В тази връзка:
   ? от 01.04.2010 г. икономическите оператори в първоначалните държави членки могат да започнат да подават електронни административни документи (е-АД) за започване на движения под режим отложено плащане на акциз (функционален етап 1).
   ? от 01.04.2010 г. всички икономически оператори във всички държави членки трябва да приключват електронните административни документи. (държавите членки, които само ще приключват, но няма да изпращат е-АД са във функционален етап 0).
   ? между 01.04.2010 и 31.12.2010 г. всички държави членки и всички икономически оператори постепенно се присъединяват към EMCS;
   ? от 01.01.2011 всички движения под режим отложено плащане на акциз се осъществяват под покритието на EMCS; виж таблица Внедряване на EMCS в държавите членки

   3. Влизане в сила на разпоредбите за движение под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ
   3.1 Разпоредбите на глава четвърта, раздели VIа и VIб от ЗАДС се прилагат за всяко движение под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ, което започва или приключва на територията на страната. (§ 85 - в сила от 01.04.2010 г.)
   От 01.04.2010 всички икономически оператори задължително трябва да подават електронни административни документи за движения под режим отложено плащане на акциз, които започват на територията на страната.
   Изключение: движенията под режим отложено плащане на акциз, които започват на територията на страната до Дания, Полша, Италия и Гърция.
   3.2 Разпоредбите на глава четвърта, раздел VI се прилагат за движението под режим отложено плащане на акциз с придружителен административен документ от друга държава членка. (§ 83 - в сила от 01.04.2010 г.)
   В случаите на движение с придружителен административен документ от друга държава членка към получател в България се прилага сега действащата хартиена процедура.
   3.3 Разпоредбите на глава четвърта, раздел VI се прилагат за движението под режим отложено плащане на акциз с придружителен административен документ, което започва на територията на страната до други държави членки, които няма да приключват електронни административни документи от 1 април 2010 г. чрез съобщение за получаване/съобщение за износ. (§ 84 - в сила от 01.04.2010 г.)
   Прилага се за движения до Дания и Полша до 01.01.2011 г. и за движения до Гърция и Италия до 01.06.2010 г. Движенията под режим отложено плащане на акциз, които започват на територията на страната и са до получатели в тези държави членки се осъществяват с придружителен административен документ.
   3.4 От 01.04.2010 г. Регистрираните търговци стават регистрирани получатели, а нерегистрираните търговци – временно регистрирани получатели. Издадените към 01.04.2010 г. удостоверения за регистрации на регистрирани търговци и разрешения за нерегистрирани търговци остават валидни.

   4. Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ.
   Във връзка с EMCS в ЗАДС e въведен електронния административен документ, който замества придружителния административен документ. Счита се, че движението на акцизни стоки се осъществява под режим отложено плащане на акциз само ако е придружено от електронен административен документ. В ЗАДС е регламентирано валидирането и информационния поток на съобщенията, разменяни чрез компютърната система.
   С Регламент (ЕО) № 684/2009 г. Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (ОВ, L 197/24 от 29 юли 2009 г.) сa определени:
   ? структурата и съдържанието на съобщенията, които се обменят за целите на раздел VIa между съответните лица и компетентните органи във връзка с движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;
   ? правилата и процедурите, свързани с обмена на съобщенията;
   ? структурата на документите на хартиен носител, които се използват в случаите, когато компютърната система не работи.
   По отношение на структурата и съдържанието, разменяните съобщения за целите на раздел VIa от ЗАДС съответстват на приложение I към Регламент (ЕО) № 684/2009 г.

   4.1 Допускане за свободно обръщение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз с електронен администраивен документ.
   Когато акцизните стоки са предназначени за данъчен склад на територията на страната електронния административен документ се подава от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките, които се допускат за свободно обращение.
   MRN на митническата декларация/митническите декларации за допускане за свободно обръщение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз се вписва в електронния административен документ. Вдигането на стоките се разрешава само при съответствие на данните от електронния административен документ и митническата декларация/митническите декларации по отношение на вида и количеството на акцизните стоки и при изпълнени финансови условия.

   4.2 Изнасяне на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз
   По силата на Директива 2008/118/ЕО на Съвета, използването на компютризираната система за контрол на движението на акцизите (EMCS) е задължително за всички държави членки за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от 1 януари 2011 г. В съответствие с посочената директива движението на общностни стоки под режим отложено плащане на акциз с местоназначение извън митническата територия на Общността трябва да се осъществява в съответствие с процедурата за износ, основана на компютризирана система(СКИ). Следователно специалните правила относно използването на административния придружаващ документ, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2719/92 на Комисията от 11 септември 1992 година относно придружителния административен документ за движение под режим отложено плащане на акциз на стоки, подлежащи на облагане с акциз, се заличават считано от 1 януари 2011 г, т.е. член 793в от Регламент (ЕИО) № 2454/93 ще се прилага до 31 декември 2010 г.
   Следователно процедурите по износа, започнали под покритието на придружителен административен документ преди посочената дата, следва да приключат в съответствие с член 793в от Регламент (ЕИО) № 2454/93, приложим до 31 декември 2010 г.

   Формалности в митническо учреждение на износа на територията на Република България:
   От 01.04.2010 във връзка с въвеждането на електронния административен документ, който замества придружителния административен документ, при условие, че такъв се представи при декларирането за режим износ, се прилагат разпоредбите за режим износ (чл. чл. 792 – 796д) от Регламент (ЕИО) № 2454/93, без да се взема предвид чл. 793в от същия регламент.
   Удостоверяването на физическото напускане на стоките от митническата територия на Общността съгласно чл. 796д от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията се извършва от митническото учреждение на износа след получаване от изходното митническо учреждение на съобщението “Резултати за напускането” чрез предоставяне на декларатора на отпечатан от Системата за контрол на износа придружаващ износен документ, заверен в клетка Е “Контрол от митническо учреждение на изпращане/износ” с личния печат и подписа на определения за тази цел митнически служител и печата с името на митническото учреждение и дата.
   Особен случай : Движения на акцизни стоки до изходни митнически учреждения, разположени на територията на Дания и Полша до 01.01.2011 г. и движения до изходни митнически учреждения, разположени на територията на Гърция и Италия до 01.06.2010 г.
   В тези случаи се изпращат от България за трета страна акцизни стоки в рамките на операция по износ под покритието на придружителен административен документ в съответствие с член 793в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

   Формалности в изходно митническо учреждение на територията на Република България:
   Формалностите в изходното митническо учреждение по отношение на акцизните стоки, които са под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ, се извършват по принцип по нормалната процедура чрез Системата за контрол на износа.
   Когато обаче дадена операция по износ е започнала преди 1 януари 2011 г. под покритието на придружителен административен документ в съответствие с член 793в, параграф 1, изходното митническо учреждение прилага мерките, предвидени в член 793в , параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, каквито ще са движенията на акцизни стоки от митнически учреждения на износа разположени на територията на Дания и Полша до 01.01.2011 г. и движения от митнически учреждения на износа разположени на територията на Гърция и Италия до 01.06.2010 г.

   Действия в митническото учреждение по местонахождение на данъчния склад
   Съгласно чл. 73з, ал. 1 от ЗАДС в случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 3 от закона компетентното митническо учреждение попълва съобщение за износ въз основа на заверката от изходното митническо учреждение, посочено в член 793, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2454/93 удостоверяващо, че акцизните стоки са напуснали територията на Общността.
   На основание чл. 73з, ал. 2 от ЗАДС митническите органи осъществяват проверка на данните, които се съдържат в заверката по чл. 73з, ал. 1 от ЗАДС (удостоверяването, че стоките са напуснали териториията на Общността съгласно член 796д (1) от Регламент (ЕО) № 2454/93), и изпращат съобщението за износ на изпращача или на компетентните органи на държавата членка на изпращане. За целите на прилагане на чл. 73з, ал. 2 от ЗАДС до реализиране на връзка със Системата за контрол на износа митническото учреждение, по местонахождение на данъчния склад ръчно приключва движението в Системата за движението и контрола на акцизните стоки, въз основа на отпечатания от Системата за контрол на износа придружаващ износен документ, заверен в клетка Е ”контрол от митническото учреждение на изпращане/износ”.

   5. Аварийна процедура
   При наличие на извънредни обстоятелства, когато компютърната система не работи се прилагат разпоредбите на Глава IV, раздел VIб от ЗАДС.
   За целите на прилагане на аварийна процедура се използват документи на хартиен носител, съдържащи данните на съобщенията, посочени в Регламент (ЕО) № 684/2009 г. При аварийна процедура не се използва придружителен административен документ.

   6.Система за обмен на акцизни данни (SEED)
   От 01.04.2010 г. в SEED ще бъдат включени нови икономически оператори, които прилагат режим отложено плащане на акциз:
   o временно регистрираните получатели

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!