Какво трябва да знаем когато получаваме пощенски пратки?

добавено: 27.01.2010 г.

източник: Агенция Митници

   На 25.01.2010 г. в сградата на Митница Столична на „Веслец” 84 главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД Милен Керемедчиев и директорът на Агенция „Митници” Ваньо Танов проследиха стартирането на проекта за обслужване на едно гише на входящи международни колетни пратки.
   Проектът е пилотен и за реализацията му е избрана София, тъй като там се обработват 60% от входящите международни колетни пратки.

   Какво трябва да знам когато получавам пратка (подарък) от държава, извън ЕС?
Съгласно разпорeдбите на членове от 25 до 27 включително от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване системата на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) и чл. 58, ал. 1, т. 12, буква ”б” от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) не се дължат вносни сборове и данък върху добавената стойност (ДДС) за стоки, съдържащи се в пратки, изпратени от физическо лице, установено в трета страна до друго физическо лице, живеещо на митническата територия на Общността, ако стойността на пратката е до общата левова равностойност на 45 евро, включително и стойността на количествено лимитираните стоки, посочени в чл. 27 (тютюневи продукти, алкохолни напитки, парфюми или тоалетни води), при условие получателят да не е заплащал за тях. В случай, че общата стойност на пратка, съдържаща две или повече стоки, надхвърли левовата равностойност на 45 евро, се допуска освобождаване само за стоките, за които, в случай че се внасят поотделно, би се предоставило освобождаване. Стойността на отделна стока не може да се дели. При необходимост пощенските служители отварят опаковките на международните пратки и предявяват за митнически контрол вложените в тях предмети, измерват, преброяват и поставят обратно предметите в пратките. Едновременното допускане за свободно обращение и крайна употреба (внос) на пратките, съдържащи стоки с нетърговски характер, до обща левова равностойност на 45 евро се извършва в съответствие с разпоредбата на чл. 237, параграф 1А, буква ”б” от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г., като пратките се считат за декларирани пред митническите органи в момента, в който са представени, ако са придружени от етикет СN22 и/или от декларация СN23 или СР71/СР72. Съгласно разпоредбата на чл. 237, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. митническата декларация се счита за приета и разрешението за вдигане на стоките за дадено, когато са доставени на получателя.
   Митническото оформяне на декларираните пощенски пратки, които се освобождават от вносни сборове и ДДС, се извършва чрез заверка с подпис и печат от митнически служител върху CN23 или върху друг съпроводителен документ, като записката за изпращане СР71/СР72 (чл. 802, ал. 3, т. 1 от ППЗМ).

   Какво трябва да знам когато получавам пратка до 30 лева от юридическо лице, извън ЕС?
За пратки, изпратени от юридически лица до физическо или юридическо лице, на стойност до 30 лева не се дължат вносни сборове и ДДС. Основанията за освобождаване са посочени в чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 г. на Съвета за установяване системата на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) и чл. 58, ал. 1, т. 12, буква ”а” от ЗДДС. Не подлежат на освобождаване алкохолни продукти, парфюми и тоалетни води, тютюн и тютюневи изделия. За тях получателят дължи съответните вносни сборове, ДДС и акциз. Едновременното допускане за свободно обращение и крайна употреба на пратките се извършва в съответствие с разпоредбата на чл. 237, параграф 1А, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г., като пратките се считат за декларирани в момента, в който са представени пред митническите органи, ако са придружени от етикет СN22 и/или от декларация СN23 или СР71/СР72. Съгласно разпоредбата на чл. 237, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. митническа декларация се счита за приета и разрешението за вдигане на стоките за дадено, когато са доставени на получателя.Митническото оформяне на декларираните пощенски пратки, които се освобождават от вносни сборове, се извършва чрез заверка с подпис и печат от служител на митническата администрация върху CN 23 или върху друг съпроводителен документ, като записката за изпращане СР71/СР72 (чл. 802, ал. 3, т. 1 от ППЗМ).

   Какво трябва да знам когато получавам пратка над 30 лева, но до левовата равностойност на 150 евро от юридическо лице, извън ЕС?
   За пратки, съдържащи стоки над 30 лева, но до левовата равностойност на 150 евро, не се дължат вносни сборове, но ДДС в размер на 20% остава дължим. Основанието за освобождаване от вносни сборове е посочено в чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 г. на Съвета за установяване системата на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия). Не подлежат на освобождаване алкохолни продукти, парфюми и тоалетни води, тютюн и тютюневи изделия. За тях получателят дължи съответните вносни сборове, ДДС и акциз. При необходимост пощенските служители отварят опаковките на международните пратки и предявяват за митнически контрол вложените в тях предмети, измерват, преброяват и поставят обратно предметите в пратките. Едновременното допускане за свободно обращение и крайна употреба на пратките, съдържащи стоки над 30 лева, но до левовата равностойност на 150 евро, се извършва в съответствие с разпоредбата на чл. 237, параграф 1А, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г., като пратките се считат за декларирани в момента, в който са представени пред митническите органи, ако са придружени от етикет СN22 и/или от декларация СN23 или СР71/СР 72. В съответствие с разпоредбата на чл. 802, ал. 3, т.2 от ППЗМ пратките, декларирани с етикет CN22 или декларация СN23 и/или СР71/СР72 за целите на начисляването на ДДС се оформят с квитанция за внос на пощенски пратки в 3 екземпляра, без да присъства получателя (чл.802, ал. 1 от ППЗМ). Квитанцията за внос на пощенски пратки се попълва от митническите органи в 3 екземпляра – един за митническото учреждение, в което се извършват формалностите, един за пощенската администрация и един за получателя на пратката. Същият ред се прилага и за пратките, изпратени от трети територии, по смисъла на ЗДДС. Обръщаме внимание, че за тези пратки не се изисква издаването на EORI номер. При обработка на международни пратки се дава предимство на пощенските експресни куриерски пратки.

   Кога трябва да подавам митническа декларация?
   Единен административен документ - ЕАД (Митническа декларация) се подава за пратки, при които не са изпълнени условията за освобождаване от вносни сборове и ДДС или са предвидени ограничения при вноса, т.е. за пратките които:
   - съдържат стоки, чиято собствена стойност e над левовата равностойност на 150 евро;
   - съдържат стоки с нетърговски характер, изпратени от физическо лице от трета страна на друго физическо лице в страната над левовата равностойност на 45 евро;
   - не отговарят на всички условия за предоставяне на освобождаване от заплащане на вносни сборове и ДДС;
   - съдържат стоки, за които са въведени ограниченията дори когато подлежат на освобождаване от вносни сборове и/или ДДС.
   За стоки, съдържащи се в пратки, изпратени от физическо на физическо лице, при изявено желание от получателя, може да бъде приложена единна ставка съгласно разпоредбите на Приложение І, част първа, раздел ІІ, точка Г от Регламент (ЕО) № 275/2008, изменящ Регламент (ЕИО) № 2658/87. Вносът с нетърговски характер се облага с мито с единна адвалорна ставка в размер на 2.5 % при условие , че действителната стойност на стоките, предмет на вносното мита, не превишава 700 EUR за всяка пратка. При деклариране на стоките към митническата декларация следва да бъдат приложени всички изискуеми документи (включително издаден EORI-номер). Клиентът получава писмо-покана с всички необходими документи, които трябва да предостави за освобождаване на съответната пратка.

   Какво още трябва да знаем:
   Клиентът не е задължен да използва услугите на митнически агент , в случаите когато митническото оформяне се извършва с митническа декларация. Той може да направи това и сам, но трябва да има предвид, че носи отговорност за верността на подадената от него информация. Митническите органи извършват контрол за спазването на митническото, акцизното и валутното законодателство, както и на забраните и ограниченията. На база на анализа на риска се извършва контрол от митнически служител в присъствието на пощенски служител на съдържанието на представените от пощенската администрация пратки. (чл.801, ал. 12 от ППЗМ). Това важи както за пратки от страни извън Европейския съюз, така и за пратки, изпратени от държави-членки на ЕС. Въведените забрани или ограничения във връзка с опазване на обществения морал, обществения ред и обществената сигурност, опазване на здравето и живота на хора, животни и растения, защитата на национални богатства, имащи художествена, историческа или археологическа стойност или защитата на индустриалната или търговска собственост се прилагат при спазване изискванията на съответното законодателство при допускането за свободно обращение и крайна употреба на стоки, съдържащи се в международните пратки. Т.е. за някои стоки, съдържащи се в пощенските пратки има специфични изисквания (ограничения) и е необходимо представянето на определени документи, а за други има забрани, като например пренасянето на валута.

   Какво трябва да знам когато получавам пратка от държава-членка на ЕС?
   Пратките от държави-членки подлежат на контрол за спазването на митническото, акцизното и валутното законодателство, както и на забраните и ограниченията, регламентирани в съответното законодателство.

   Взаимодействие
   Взаимодействието между Агенция “Митници” и ”Български пощи” ЕАД за облекчаване на процедурите при оформяне на въведените на територията на Република България международни пощенски пратки от страните-членки на ЕС и трети страни и подобряване обслужването на гражданите се осъществява въз основа на Инструкция, подписана от директора на Агенция „Митници” и главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД.

   В инструкцията двете страни поемат следните ангажименти:
   Агенция “Митници” и “Български пощи” ЕАД полагат максимални усилия за изграждане на инфраструктура и създаване на организация за специализирана обработка на входящи международни пощенски пратки в Национален център в срок от три месеца.
   Агенция “Митници” и ”Български пощи” ЕАД прилагат принципа “едно гише” за подобряване обслужването на гражданите, като пилотно тази схема се въвежда от 25.01.2010 г. в Разменна пощенска станция в митница Столична.
Агенция “Митници” и “Български пощи” ЕАД предприемат активна информационна кампания за запознаване на обществеността с реда и условията за получаване на международни пощенски пратки от трети страни.
   Агенция “Митници” оказва съдействие на пощенската администрация за предоставянето на цялостна услуга, включително извършване на митническите формалности като митнически агент, с цел подобряване на обслужването на гражданите.
   Информация за пощенските пратки може да намерите и на сайта на „Българските пощи” ЕАД на адрес http://www.bgpost.bg/

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!