Структурни промени в Агенция „Митници”

добавено: 17.09.2009 г.

източник Агенция Митници
I.      МОТИВИ

След функционален анализ на дейностите, осъществявани в митническите учреждения, бе установено:

o       наличие на административни структури със значително намален обем на дейност;

o       неадекватно съотношение  между използваните ресурси и постигнатите резултати;

o       промяна във функциите и задачите, осъществявани от митническата администрация в условията на членство в ЕС.

 

ІІ.  ЦЕЛИ

Отстраняване на констатираните недостатъци ще се постигне чрез:

*    по-голяма ефективност и ефикасност при управлението на човешките ресурси в администрацията;

*    по-пълно обслужване на обществения и икономическия интерес.

 

За постигане на целите бе направен анализ на:

o       финансовите резултати на отделните митнически учреждения;

o       обема на работа и броя на обработените единни административни документи по основните митнически режими и извършените контролни действия;

o       съпоставяне на приходите от внос и разходите за работна заплата и издръжка.


От представените данни се определят критериите, по които се извършва оптимизиране на структурата и състава на регионалните митнически дирекции, а именно: събрани приходи през годината от един служител; приход на един лев разход; брой обработени специфични митнически документи (ЕАД) от един служител; разходи за издръжка на администрацията.ІІІ. ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА МИТНИЧЕСКИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

 

Преобразуват се митническите учреждения като броят на митниците се редуцира от 17 на 9, закриват се 19 митническите бюра, като с новосъздадените броят им става 39. С оглед оптимизирането на дейността се закриват и 7 митнически пункта като броят на пунктовете след реформата е 34.

Запазват се петте регионални митнически дирекции.

Закриват се Митница София, Митница Аерогара София, Митница Благоевград, Митница Кюстендил, Митница Перник, Митница Кулата, Митница Калотина, Митница Добрич, Митница Видин, Митница Силистра (таблица 1).

Създават се две митници, 10 митнически бюра и 3 митнически пункта. Назначаването на ръководния състав и на митнически служители в митническите учреждения задължително се предхожда от конкурс, чрез конкуренция, основана на професионални качества.

Промяната ще доведе до закриване на структурни звена и съкращаване на длъжности:


 

от

на

съкратени щ.бр.

% съкращения

ЦМУ

576

556

20

3,47

РМД София

1324

1031

293

22,13

РМД Русе

576

476

100

17,36

РМД Варна

314

279

35

11,15

РМД Бургас

377

317

60

15,92

РМД Пловдив

538

493

45

8,36

Общо:

3705

3152

553

14,93

 

 

ІV. ПРЕДИМСТВА

 

С промяната в структурата на митническата администрация ще се постигне

*      облекчаване на администрацията от излишни структури;

*      намаляване на издръжката на митническата администрация;

*      повишаване на ефективността на работата на митническите учреждения;

*      оптимизиране на натовареността на митническите служители;

*       увеличаване на приходите, реализирани от всяка митница;

*      повишаване на качеството на административния капацитет;

*      пренасочване на служители от структури със затихващи функции към приоритетни дейности и звена (последващ контрол и митническо разследване и разузнаване)

 

V. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО

 

*    изменение в Устройствения правилник на Агенция „Митници”;

*    утвърждаване на структурата на регионалните митнически дирекции от министъра на финансите по предложение на директора на Агенция „Митници”;

*    изменение в правилниците на регионалните митнически дирекции  със заповед на министъра на финансите;

*    провеждане на консултации със синдикатите и Агенцията по заетостта във връзка с процедурата за съкращаване на персонал.

 

 

VІ.  ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО

 

1. За администрацията и държавния бюджет

*      Подобряване на държавната политика в областта на противодействието на митнически, валутни и акцизни нарушения, на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и на защитата на права върху интелектуална собственост.

 

*      Укрепване на интегритета на митническите служители и повишаване на ефективността на борбата с корупцията.

 

*      Повишаване на  административния капацитет и оптимизиране на вертикалната организационна структура.

 

*      Повишаване на събираемостта на публичните държавни вземания при внос на стоки и от акциз при сделки в страната.

 

*      Повишаване на качеството на човешките ресурси вследствие на активната квалификационна политика на Агенция „Митници”.

 

*      Реализиране на икономии чрез съкращаване на щата с 553 щатни бройки (14,9%).

 

*      Увеличаване на оперативния състав за сметка на ръководните кадри (особено на ниво среден мениджмънт – началници на отдели), което намалява бюрокрацията, оптимизира вертикалната структура и ускорява движението на информацията в двете посоки по вертикалната структура.

 

 

2. За клиентите

*      Подобряване на прилагането на единните стандарти при контролната дейност, обслужването на клиентите и събирането на задълженията.


*      Намаляване на административната тежест на коректните икономически оператори за сметка  на некоректните чрез засилване функциите на последващия контрол и анализа на риска.


*      По-бърза обработка на товари вследствие на повишената мотивация на служителите.


*      Съкращаване на времето за издаване на лицензии и подготовката на становища в резултат на по-голямата специализация на митническите служители.


*      Разширяване прилагането на принципите на опростените процедури и одобрените икономически оператори, което е в унисон с тенденциите в развитието на европейските митнически администрации.

 


3. Финансови ефекти

*      Повишаване на приходите в резултат  на засиления контрол в областта на митическите, акцизните и валутните нарушения и подобрения бизнес климат.


*      Намаляването на числеността на Агенция „Митници” с 553 щатни бройки или 14,9% съкращение на персонала ще доведе до икономии от фонд работна заплата и задължителни осигуровки в размер на 450 000 лева месечно или 5,4 милиона лева годишно.


*      Очаква се повишаване на разходите за командировки при изпълнение на програмата за противодействие на митнически, валутни и акцизни нарушения.


*      Очаквани еднократни разходи в размер на около 1 милион лева за изплащане на обезщетения, неизползвани отпуски и други дължими плащания при прекратяване на трудови правоотношения вследствие на оптимизиране на числения състав на митническата администрация.


*      Реализираните икономии от фонд работна заплата ще се използват за увеличение на трудовото възнаграждение на митническите служители, като процентът на увеличение на възнагражденията ще е в зависимост от атестационния резултат на конкретния служител. Предимство ще се даде на младите кадри, които показват високо ниво на базови знания и умения.


Таблица 1: Преструктуриране на митническите учреждения

Наименование на митническото учреждение

Вид на промяната

Нова структура

Регионална митническа дирекция Бургас

 

Регионална митническа дирекция Бургас

Митница Бургас

 

Митница Бургас

Митнически пункт Запад - Рибно пристанище

закрива се

 

Митнически пункт Летище

 

Митнически пункт Летище

Митнически пункт Малко Търново

 

Митнически пункт Малко Търново

Митнически пункт Нефтопристанище

 

Митнически пункт Нефтопристанище

Митнически пункт Пристанище - Център

 

Митнически пункт Пристанище Бургас

Митнически пункт Лесово

 

Митнически пункт Лесово

Митнически пункт Царево

 

Митнически пункт Царево

Митническо бюро Нефтохимически комбинат

 

Митническо бюро Нефтохимически комбинат

Митническо бюро Нова Загора

закрива се

 

Митническо бюро Свободна зона Бургас

 

Митническо бюро Свободна зона Бургас

Митническо бюро Сливен

 

Митническо бюро Сливен

Митническо бюро Ямбол

 

Митническо бюро Ямбол

Регионална митническа дирекция Варна

 

Регионална митническа дирекция  Варна

Митница Варна

 

Митница Варна

Митнически пункт Варна – Запад

 

Митнически пункт Варна – Запад

Митнически пункт Летище Варна

 

Митнически пункт Летище Варна

Митнически пункт Морска гара

закрива се

 

Митнически пункт Пристанище Варна

 

Митнически пункт Пристанище Варна

Митнически пункт Пристанище "Леспорт"

 

Митнически пункт Пристанище "Леспорт"

Митнически пункт Ферибот Варна

 

Митнически пункт Ферибот Варна

Митническо бюро Варна - автотранспорт

закрива се

 

Митническо бюро Шумен

 

Митническо бюро Шумен

Митница Добрич

закрива се/създава се

Митническо бюро Добрич

Митнически пункт Балчик

 

Митнически пункт Балчик

Регионална митническа дирекция  Пловдив

 

Регионална митническа дирекция Пловдив

Митница Пловдив

 

Митница Пловдив

Митнически пункт Летище Пловдив

 

Митнически пункт Летище Пловдив

Митническо бюро Казанлък

 

Митническо бюро Казанлък

Митническо бюро Международен Пловдивски панаир

закрива се

 

Митническо бюро Пазарджик

 

Митническо бюро Пазарджик

Митническо бюро Свободна зона Пловдив

 

Митническо бюро Свободна зона Пловдив

Митническо бюро Смолян

 

Митническо бюро Смолян

Митническо бюро Карлово

 

Митническо бюро Карлово

Митническо бюро Стара Загора

 

Митническо бюро Стара Загора

Митническо бюро Радиново

 

Митническо бюро Радиново

Митница Свиленград

 

Митница Свиленград

Митнически пункт Жп гара Свиленград

 

Митнически пункт Жп гара Свиленград

Митнически пункт Капитан Андреево

 

Митнически пункт Капитан Андреево

Митническо бюро Димитровград

закрива се

 

Митническо бюро Кърджали

 

Митническо бюро Кърджали

Митническо бюро Свободна зона Свиленград

 

Митническо бюро Свободна зона Свиленград

Митническо бюро Хасково

 

Митническо бюро Хасково

Регионална митническа дирекция  Русе

 

Регионална митническа дирекция  Русе

Митница Русе

 

Митница Русе

Митнически пункт Пристанище Русе

 

Митнически пункт Пристанище Русе

Митнически пункт Свободна зона

 

Митнически пункт Свободна зона

Митнически пункт Терминал Пристанище - Изток

закрива се

 

Митнически пункт Ро-Ро терминал

закрива се

 

Митническо бюро Разград

 

Митническо бюро Разград

Митническо бюро Русе

 

Митническо бюро Русе

Митническо бюро Търговище

 

Митническо бюро Търговище

 

създава се

Митническо бюро Силистра

 

създава се

Митнически пункт Пристанище Силистра

Митница Видин

закрива се

 

Митнически пункт Брегово

 

 

Митнически пункт Пристанище Видин

 

 

Митнически пункт Връшка чука

 

 

Митническо бюро Свободна зона

закрива се

 

Митническо бюро Химкомбинат

закрива се

 

Митница Лом

 

Митница Лом

Митнически пункт Оряхово

 

Митнически пункт Оряхово

Митнически пункт Пристанище Лом

 

Митнически пункт Пристанище Лом

Митническо бюро Враца

 

Митническо бюро Враца

Митническо бюро Монтана

закрива се

 

 

 

Митнически пункт Брегово

 

 

Митнически пункт Пристанище Видин

 

 

Митнически пункт Връшка чука

 

 

Митническо бюро Видин

Митница Свищов

 

Митница Свищов

Митнически пункт Летище Горна Оряховица

 

Митнически пункт Летище Горна Оряховица

Митнически пункт Никопол

закрива се

 

Митнически пункт Сомовит

 

Митнически пункт Сомовит

Митническо бюро Габрово

 

Митническо бюро Габрово

Митническо бюро Горна Оряховица

 

Митническо бюро Горна Оряховица

Митническо бюро Ловеч

 

Митническо бюро Ловеч

Митническо бюро Плевен

 

Митническо бюро Плевен

Митническо бюро Червен бряг

закрива се

 

Митническо бюро Севлиево

 

Митническо бюро Севлиево

Митническо бюро Троян

закрива се

 

Митница Силистра

закрива се

 

Митнически пункт Пристанище Силистра

 

 

Митнически пункт Тутракан

закрива се

 

Регионална митническа дирекция  София

 

Регионална митническа дирекция  София

Митница София

закрива се/създава се

Митница Столична

Митническо бюро Ботевград

 

Митническо бюро Ботевград

Митническо бюро Илиянци

закрива се/създава се

Митническо бюро Перник

Митническо бюро Пирдоп

 

Митническо бюро Пирдоп

Митническо бюро Обеля

закрива се/създава се

Митническо бюро София - Запад

 

 

Митническо бюро Драгоман

Митница Аерогара София

закрива се/ създава се

Митническо бюро София - Изток

Митнически пункт Летище София

 

Митнически пункт Летище София - пътници

Митническо бюро Горубляне

закрива се/ създава се

Митническо бюро София - авио

Митническо бюро Кремиковци

закрива се/ създава се

Митнически пункт Летище София - товари

Митническо бюро Суходол

закрива се

 

Митническо бюро Търговски комплекс Европа

закрива се

 

Митническо бюро Самоков

закрива се

 

 

 

Митнически пункт Калотина

 

създава се

Митнически пункт Драгоман - жп

 

 

Митнически пункт Стрезимировци

 

 

Митническо бюро Димитровград - Ю. Ж.

Митница Благоевград

закрива се/създава се

Митница Югозапад

Митнически пункт Логодаж

 

Митнически пункт Логодаж

Митническо бюро Гоце Делчев

 

Митническо бюро Гоце Делчев

 

създава се

Митническо бюро Благоевград

Митница Калотина

закрива се

 

Митнически пункт Калотина

 

 

Митническо бюро Димитровград - Ю. Ж.

 

 

Митническо бюро Драгоман

 

 

Митническо бюро Свободна зона Драгоман

закрива се

 

Митница Кулата

закрива се/създава се

Митническо бюро Кулата

Митнически пункт Златарево

 

Митнически пункт Златарево

Митница Кюстендил

закрива се/създава се

Митническо бюро Кюстендил

Митнически пункт Гюешево

 

Митнически пункт Гюешево

Митнически пункт Олтоманци

 

Митнически пункт Олтоманци

Митническо бюро Дупница

закрива се

 

Митница Перник

закрива се

 

Митнически пункт Стрезимировци

 

 

Митническо бюро Радомир

закрива се

 

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!