Организация на дейността на ГКПП на външните граници на ЕС

добавено: 30.04.2009 г.

Източник: Агенция Митници

   В анкета, проведена в края на 2007 година, повече от 57% от запитаните, твърдят, че не правят разлика между служителите на различните служби за контрол на граничните пунктове.
   Освен информационна каша и обяснимо недоволство сред служителите на същите тези служби, този факт създава проблеми и на самите пътуващи и то не само при преминаване на границата.
   Не са редки случаите, когато гражданите отправят грешно запитванията си, което забавя отговорите и придава усещане за некомпетентност. Затова и следващите редове могат да послужат на граждани, медии и бизнес да се ориентират кой какви задачи изпълнява на територията на граничните пунктове.
   Организацията на дейността на граничните пунктове е регламентирана с Наредба за ГКПП.
   По дефиниция, граничните контролно-пропускателни пунктове са обособени територии със специален режим на пропускане и охрана, които се изграждат на международни шосейни пътища, на територията на международни жп гари, летища и пристанища за обществен транспорт. Тази територия е единственото място, през което се разрешава преминаването на държавната граница, ако не е предвидено друго в международното законодателство.

   Видовете контрол, които се осъществяват на граничните пунктове са шест:
   Граничен паспортно-визов контрол, който се прилага от органите на МВР.

   Митнически контрол - той се осъществява от служители на Агенция „Митници”, която е централизирана административна структура към министъра на финансите. Задачите на митническите служители могат да се обобщят така:
   - осъществяват митнически надзор и контрол върху стоките, превозните средства и лицата в зоните на ГКПП;
   - изчисляват, събират или изискват обезпечаването на митните сборове и другите публични държавни вземания, събирани от митническите органи;
   - прилагат в рамките на своята компетентност тарифните мерки и мерките на търговската политика на Република България;
   - организират и осъществяват дейността за предотвратяване и разкриване на митническите и валутните нарушения и престъпления при условия и по ред, определени в Наказателно-процесуалния кодекс;
   - организират и осъществяват дейността за предотвратяване и разкриване на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори;
   - прилагат мерки за закрила на права върху интелектуалната собственост;
   - осъществяват и други дейности, възложени им със закон.

   Граничен здравен контрол – той се осъществява от органите на Министерство на здравеопазването. Основните му задачи са предпазване на страната от внасяне и разпространяване на особено опасни заразни болести и синдроми, които имат международно здравно значение.

   Граничен ветеринарномедицински контрол и карантина – организира се от Министерството на земеделието и горите.

   Граничен фитосанитарен контрол и карантина, който също се осъществява от органите на Министерството на земеделието и горите.

   Контрол на транспортните средства, пътните такси и разрешителни – организира се от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

   Въпреки разнообразието от служби, масовост е придобило названието “митничар”, отнасяно към всеки, който работи на ГКПП.
   Неуместно е използването на това понятие, както и на другото, “граничар”, за обобщено назоваване на всички представители на контролните органи на граничните пунктове.
   Особено тревожен е фактът, че те се популяризират най-често от медиите и така придобиват общественост. Разбираем е стремежът на редакторите към чиста стилистика и използване на максимален брой синоними, но в случая се стига и до подмяна на смисъла.
   Митничарът може да е “митнически служител”, “служител на митницата”, “митнически инспектор”, но не е граничен полицай, ветеринарен контрольор, служител на “Пътни такси”, лекар и т.н.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!