Системата Интрастат събира информация за движението на стоковите потоци

добавено: 19.02.2007 г.

интервю с Даниела Янева,
Главен експерт, Дирекция "Интрастат", НАП
автор: Econ.bg

    Г-жо Янева, какво представлява системата Интрастат?

    Даниела Янева:


    Интрастат е система за събиране на статистическа информация за търговията със стоки между страните членки на Европейския съюз. Тя е позната от 1993 година и се прилага от всички страни-членки на ЕС. След 1 януари, съгласно европейското законодателство и България трябва да я прилага и да събира данни по тази система.

    Каква информация съдържа системата Интрастат?

    Даниела Янева:


    Системата Интрастат събира информация за движението на стоковите потоци, т. нар. изпращания и пристигания на стоки. Това са нови понятия, които на практика заменят понятията "износ" и "внос", понятията, които досега бяха познати на нашите търговци в частта "Търговия със стоки между европейските страни".

    Какво представляват самите декларации?

    Даниела Янева:


    Търговците оприличават самите декларации на опростени митнически декларации. По своята визия те са доста лесни за попълване. Моделът, който ние сме използвали, за да ги направим, е взаймстван от нашите европейски партньори. Данните, които се съдържат в Интрастат декларациите, са два вида. Това са: Първият вид са данните, включени в т. нар. Обща част - идентификационните данни на търговеца или съответно на трета декларираща страна (упълномощено лице, ако се използва). Във втората част се съдържат търговско-икономическите данни. Търговско-икономическите данни са свързани със самото деклариране на стоковите трансакции. Включени са данни като: вид на търгуваната стока; код на стоката. От тази година (от 2007 година) има нова номенклатура т. нар. Комбинирана номенклатура 2007 г., съобразно която данните в Интрастат декларациите ще се кодифицират. Други данни, които се съдържат, са относно страната-партньор, страната на произход, страната на изпращане, страната на пристигане, вида на сделката, вида на трансакцията, националността на транспортното средство, региона на произход или потребление. Всички данни, които са в първите полета, съответно в полетата от 1 до 10 или в полетата от 1 до 9 в декларацията за изпращане и за пристигане, се попълват съобразно кодови таблици. Останалите данни си числови полета и те се попълват от търговеца съобразно обемите на търговия и съобразно количествата осъществена търговия.

    Това ли са особеностите при този тип декларации, за разлика от тези, които познаваме?

    Даниела Янева:


    Особеностите при този тип декларации са, че те се попълват само един път в месеца при агрегиране на всички трансакции. До сега нашите търговци са запознати, че при всяка трансакция, която се осъществяваше, се попълваше митническа декларация. Сега само с една декларация, която се подава веднъж месечно, става обединяване на всичките трансакции, осъществявани през целия месец.

    Какви са сроковете, в които трябва да се подават тези декларации?

    Даниела Янева:


    Сроковете за подаване на декларации са два. При възникване на задължението за пръв път, срокът за подаване на декларация е двадесето число на месеца. При последващо подаване срокът е десето число.

    Този удължен срок при първото подаване от двадесето число е даден на търговците с оглед набавяне на електронен подпис, в случай, че подават по електронен път декларациите, за набавяне на необходимия софтуер, за събиране на цялата информация, която те трябва да включат в съответните Интрастат декларации за изпращания и за пристигания. Друга особеност, която искам да подчертая, е, че Интрастат декларациите се подават за това, за което имате задължение. Ако вие сте задължени само за потока изпращане, подавате декларация съответно за изпращания, ако имате задължения за потока пристигане, само за него, ако имате задължения и за двете, подавате две Интрастат декларации. Веднъж възникнало, задължението ви стои до края на цялата календарна година. Дори в някой от месеците до края на годината да нямате осъществена търговия, вие пак трябва да подадете пред Национална агенция за приходите нулеви декларации.

    Какво трябва да направят фирмите, за да са подготвени за работа с Интрастат декларациите?

    Даниела Янева:


    Една част от търговците вече са подготвени за тези Интрастат декларации, защото Законът за статистиката на вътреобщностната търговия със стоки влезе в сила от 01.09.2006 година. Близо 10 000 Интрастат оператори са подавали в продължение на четири месеца декларации по системата Интрастат. Така че тази част от търговците вече е добре запозната със система. Интрастат операторите, които имат за пръв път възникнало задължение за 2007 година, трябва да се снабдят с електронен подпис, ако решат, че ще подават декларации по електронен път, трябва да си изтеглят безплатния софтуер, който предоставя Национална агенция за приходите на сайта си и оттук на татък просто трябва да следят сроковете съобразно, които трябва да декларират.

    Кои са задължените лица, които трябва да представят такива декларации?

    Даниела Янева:


    Задължените лица, които трябва да представят декларации по системата Интрастат са всички регистрирани по Закона за ДДС лица, които осъществяват вътреобщностна търговия със стоки в обеми над определените със заповедта на председателя на Националния статистически институт прагове, чиито размери са съответно 150 000 лв. за изпращания и 100 000 лв. за пристигания. Операторите, които са над тези прагове, са задължени да подават декларации по системата Интрастат.

    Защо се налага да се въведат Интрастат декларациите?

    Даниела Янева:


    Декларациите по системата Интрастат ще бъдат единствен източник на информация за изпращания и пристигания на стоки в рамките на Европейския съюз. Тази информация е много важна за целите на изчисляване на брутния вътрешен продукт на страната, за изчисляването на платежния баланс, за формирането на търговската и тарифната политика на страната, както и за определянето на стоковите потоци. Информацията се използва за маркетингови, пазарни, търговски и други видове проучвания и анализи.

    Как НАП помага на фирмите за работата им с Интрастат?

    Даниела Янева:


    Първото, което вече споменах, това е безплатният софтуер, който Националната агенция за приходите предоставя. Разбира се той не е задължителен, но фирмите, които искат, биха могли да го използват. Той се предоставя напълно безплатно. Другото, което сме направили в помощ на фирмите, това е новосъздадения helpdesk (помощен център) към дирекция Интрастат в централното управление на НАП, където гражданите могат да получат помощ по методологични, правни и всякакви други въпроси, свързани с попълването на Интрастат декларациите и другите документи, съпровождащи прилагането на системата. Открили сме също така и e-mail, на който могат да се изпращат всякакви запитвания – Intrastat@nap.bg. Запитванията се обобщават и на тях се отговаря в рамките на един ден от нашите служители. Телефонът, на който могат да се обадят търговците, търсещи помощ по системата Интрастат, е: 02/9859 61 61.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!