Всичко за VIES-декларациите

добавено: 16.02.2007 г.

Интервю със Станислав Данчев,
Директор на Дирекция "Централно звено за връзка", НАП
автор: Econ.bg

    Г-н Данчев, защо се подават VIES декларациите?

    Станислав Данчев:


    С присъединяването на България към общия пазар, както вече е известно, отпадат митническите формалности при движението на стоки между търговци от различни държави-членки на Европейския съюз. Заедно с това отпада и подаваната до момента митническа декларация, която служеше основно за начисляване на ДДС. Именно поради тази причина се налага да се въведе VIES декларация, която по същество замества митническата декларация по отношение на определянето на задълженията по Данъка върху добавената стойност.

    Кой е задължен да подава VIES-декларация?

    Станислав Данчев:


    VIES декларация ще подават всички търговци, които осъществяват доставки на стоки и услуги към регистрирани за целите на ДДС лица от други държави-членки на Европейския съюз. Подаването е задължително и за търговците, които осъществяват прехвърляне на стоки, които ще бъдат за употреба на самата фирма в съответната държава-членка на Европейския съюз.

    Какви са особеностите на тези декларации?

    Станислав Данчев:


    Особеностите на декларации са, че търговците трябва да знаят много добре идентификационния номер на своите партньори. Tова, което ние съветваме фирмите преди да се сключи сделка и да се осъществи доставка към партньор от дадена държава членка на Европейския съюз, е те задължително да изискват от търговеца идентификационния номер по ДДС и ДДС номера и да го проверят в информационната система VIES.

    Освен този номер, има ли други особености при попълването на декларациите?

    Станислав Данчев:


    Характерно също така за VIES декларацията е, че тя предоставя обобщена информация за извършените доставки т.е. в нея не се цитира сделка по сделка, доставка по доставка, а се подават обобщени данни за извършените доставки за съответния период. Освен доставките на стоки във VIES декларацията се декларират също така и извършени услуги с място на изпълнение територията на друга държава-членка на Европейския съюз. В случай, че българският търговец се явява посредник в една тристранна операция между търговци от различни държави-членки на Европейския съюз, той също е задължен да посочи оборотите по тези тристранни сделки в своята VIES декларация. Това, което също бих искал да подчертая, е, че VIES декларацията се подава само и единствено от фирмите, които осъществяват доставки.

    Какво друго трябва да направят тези фирми, за да могат безпроблемно да работят с такъв тип декларации?

    Станислав Данчев:


    Това, което е необходимо, разбира се е да са запознати със законодателството, имам предвид Закона за Данъка върху добавената стойност, правилника за прилагането му. Ние се опитваме също така да публикуваме актуална и полезна информация за търговците, които осъществяват подобни сделки, в сайта на Националната агенция за приходите, където сме предвидили специален раздел.

    В общи линии тава са основните неща, които се изискват от търговците. За подаването на VIES декларацията екип на Националната агенция за приходите разработи софтуерен продукт, който ще бъде от голяма полза за търговците, тъй като чрез този продукт те ще могат да въведат информация за извършените доставки през периода, в резултат на което ще им се генерира автоматично VIES декларация заедно с останалите регистри, които се изискват по Закона за ДДС, имам предвид дневник-покупки, дневник-продажби както и справка-декларация по ДДС.

    Софтуерният продукт безплатен ли е?

    Станислав Данчев:


    Да. Софтуерът е качен на страницата на Националната агенция за приходите. Той е напълно безплатен и може да се ползва от всички търговци. Постарали сме се да улесним в максимална степен търговците. Чрез използването на този наш продукт те дори няма да усетят, че вместо досегашната справка-декларация, дневници, по закон им се генерира и още един вид информация т.е. VIES декларация. В продукта няма да се въвеждат допълнително специфични данни, свързани с VIES декларацията.

    Нужни ли са тези декларации за работа със страни извън ЕС?

    Станислав Данчев:


    Декларациите служат само за деклариране на извършени доставки към партньори от държави-членки на Европейския съюз. Използването на информацията касае само и единствено транзакциите вътре между държавите-членки на Европейския съюз. Информацията от тези VIES декларации се събира и обобщава от нашата администрация и на регулярен принцип се предоставя към всички останали администрации на държавите-членки с цел последващ контрол. Това, което нашите търговци е добре да знаят, е че еквивалент на VIES декларация има във всяка една държава-членка. Разбира се там наименованията са различни. В някои държави използват наименованието "Обобщена декларация", "Списък на вътреобщностните доставки" и т.н. Като цяло такава декларация има във всяка една държава членка и всяка администрация, аналогична на нашата, е ангажирана със събирането и обобщаването на информацията и предоставянето й към заинтересованите администрации на останалите държави-членки.

    Какви са сроковете за подаване на VIES декларации?

    Станислав Данчев:


    Сроковете за подаване са аналогични със сроковете за подаване на справката декларация, дневниците и отчетните регистри по Закона за ДДС т.е. от 1-о до 14-о число всеки месец фирмите ще са задължени да подадат информация за предходния период.

    Как могат да бъдат подадени те?

    Станислав Данчев:


    Постарали сме се максимално да облекчим фирмите, които ще подават тези декларации, като за тази цел ще предоставим възможност за подаването им чрез Интернет, така както до момента търговците имаха възможност да подават отчетните регистри и справка декларация. Разбира се тези, които не разполагат с електронен подпис, могат да отидат в някой от офисите на Национална агенция за приходите, за да подадат необходимата информация на гише. Добре е търговците да знаят, че VIES декларацията върви заедно с отчетните регистри и справката декларация в един пакет, т.е. при подаването на VIES декларацията съответно трябва да са налични отчетните регистри и справката-декларация. В случай, че се открият разминавания между информацията във VIES декларацията и отчетните регистри, целият пакет ще бъде върнат на търговеца и ще му бъде дадена възможност до края на съответния период да подаде отново цялата информация.

    Има ли някакви минимални прагове за фирмите, които трябва да подават такива декларации?

    Станислав Данчев:


    Не. Няма минимални прагове. Всички извършени транзакции, т.е. доставки от регистрирано по ДДС лице в България към регистрирани по ДДС търговци от други държави членки, следва да се декларират във VIES декларацията.

    Как НАП се е погрижила фирмите да имат достатъчно информация във връзка с новите VIES-декларации?

    Станислав Данчев:


    Към момента нашият екип се опитва да поддържа актуална информация в сайта на Националната агенция за приходите, където са публикувани материали, свързани с извършваните вътреобщностни доставки и начина на облагането им. На сайта е качен също така и образец на VIES декларация в хартиен вид, който ще бъде необходим също да се подава. Качили сме информация за често задавани въпроси, които постъпват от страна на търговците. В допълнение на това в края на миналата година отпечатахме специална брошура "Кой трябва да подава VIES декларация?". Тази брошура търговците и фирмите имат възможност да намерят в офисите на Националната агенция за приходите. От началото на месец януари 2007 година открихме телефонна линия за връзка с нас. Тя е предназначена основно за търговците, които ще подават VIES декларация. Телефонът е: 02/98596151.На този телефон те могат да задават въпроси, както свързани с VIES декларацията, така и с проверката и верификацията на ДДС номера на техни партньори от други държави членки на Европейския съюз.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!