Митнически процедури при сухопътни превози след присъединяването ни в ЕС

добавено: 02.12.2006 г.

Иван Станков
(извадка от семинар на Министерство на транспорта и Съюза на българските превозвачи)

    Какви митнически документи ще трябва да използват българските превозвачи след присъединяването на България към EC?

    Когато стоката е с произход от EC и ще се превозва във вътрешността на Общността, без да пресича територията на държава, която не е член на EC, се осъществява като свободен превоз на товари и не се изисква представянето й за митническа обработка. В този случай има свободно движение на стоките в единната митническата територия на EC и необходимите документи за превоза се определят от Данъчното законодателство, Конвенция CMR и транспортното право. Когато стоките са с произход or EC и са предназначени за страна - членка на Конвенцията, но е страна извън EC, или преминават през такава страна, се осъществява вътрешен транзит в Общността и се изготвя транзитна митническа декларация Т2. В отправното митническо учреждение превозвачът представя моторното превозно средство, натоварено със стоката, и придружаващите документи за контрол от митническите служители. Представянето на транзитната митническа декларация Т2 се извършва от отговорно лице, което може да гарантира заплащането на дължимите мита и такси. Когато стоките са с произход извън EC и са предназначени за страна от EC, се осъществява външен транзит за Общността и се изготвя транзитна митническа декларация Т1. Отговорното лице, което подава Т1 във входното за EC митническо учреждение, може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което поема писмено задължението да заплати солидарно с длъжника и независимо от него митните сборове, които стават дължими, когато транзитният документ не е редовно приключен. Обезпечението при режим транзит се извършва с банкова гаранция или паричен депозит в пълния размер на митните сборове и другите вземания. Банковите гаранциите могат да бъдат:

 • Индивидуална за всеки превоз, на базата на най-високата тарифна ставка за съответната стока в отправната страна Индивидуалната гаранция може да бъде осигурена със сертификати за еднократно обезпечение в размер на 14 000 лева (7000 евро)
 • Обща за няколко превоза, на базата на дължимите мита и такси за период от поне една седмица в зависимост от предишните операции и планираните превози на отговорното лице, което трябва да отговаря на изискванията за надеждност, сигурност при контрол върху превозите и финансова стабилност. Размерът на общата гаранция може да бъде намален от митниците с 50% или 30% от „референтния размер" или дори да бъде освободен от обезпечение. Намаляването на размера на общата гаранция зависи от риска на транзитните операции, от данни за дейността на отговорното лице, свързани с доброто му финансово състояние, доказан опит в професията, тясно сътрудничество с компетентните органи и контрол върху превозите. Общата гаранция може да бъде с ограничена валидност, като тази гаранция на може да бъде използвана за обезпечаване на някои видове стоки, които са определени като рискови по отношение на транзитната процедура.Също така може да се въведе временна забрана за ползване на обща гаранция за превози на някои „рискови" стоки, като например тютюн и спиртни напитки.

    Опростени процедури при одобрен изпращач и получател предвиждат задължително подаване по електронен път на митническата декларация и се ползват от митнически облекчения, определени в митническия кодекс на EC.

    Какви са митническите процедури при транзит в EC

    Обработката на документи както при нормална, така и при опростена процедура се осъществява с новата компютризирана транзитна система NCTS. Основните понятия и съобщения при работа с NCTS са следните:

    1. Транзитна декларация в електронна форма или на хартиен носител.

    2. На всеки превоз, който се осъществява под режим транзит, се присъжда уникален номер, който е единствен регистрационен номер от началото до краят на обработката в NCTS (от момента на приемането на транзитната декларацията до момента на приключването на режим транзит).

    3. Придружаващи транзитни документи, съпътстващи стоките от началото до края на транзитната операция.

    4. Съобщение „предварително съобщение за пристигане", което се изпраща от отправното митническо учреждение до обявеното в декларацията получаващо митническо учреждение.

    5. „Съобщение за пристигнала пратка", което се изпраща от получаващото митническо учреждение до отправното след пристигане на стоките.

    6 „Съобщение за резултата от проверката", изпращано от получаващото митническо учреждение до отправното след проверка на стоките.

    Какви процедури се извършват в отправното митническо учреждение?

    Транзитната митническа декларация се представя в отправното митническо учреждение на хартиен носител или в електронен формат при опростена процедура. Необходимо е попълването на всички данни според изискванията на NCTS, тъй като те се кодират и потвърждават автоматично, В случай че има попълнени невалидни данни или пропуск в тях, отговорното лице ще бъде информирано, за да нанесе корекциите преди окончателното приемане на декларацията. Автоматично при приемането на декларацията системата дава уникален номер. Използването на код на стоките по хармонизираната митническа тарифа (код HS) е задължително при превоз на рискови стоки или когато се декларират стоките едновременно и за друга митническа процедура, като например износ, която изисква задължително ползването на код HS. Митническите служители извършват следните действия:

 • проверяват представените стоки;
 • приемат гаранцията за всяка отделна транзитна операция в пълния размер на дължимите мита и такси;
 • пломбират товарното помещение;
 • определят срок за представяне на стоките в получаващото митническо бюро, като се вземе предвид маршрутът.

    Стоките се поставят под режим транзит, отпечатва се придружаващият транзитен документ и се изпраща предварително съобщение до обявеното получаващо митническо учреждение. Съобщението съдържа информация от декларацията, която ще позволи да се определи и провери стоката в получаващото митническо учреждение при пристигането й. Когато транспортът ще премине през едно или няколко транзитни учреждения, отправното митническо учреждение изпраща съобщение за пътуващия товар, така че да може да се проследи движението му.

    Какви процедури се извършват в получаващото митническо учреждение?

    При пристигане на превозното средство в зависимост от типа на процедурата (нормална или опростена) превозвачът уведомява митническите органи за пристигането на пратката чрез представяне на придружаващия документ или посредством действията, предвидени за одобрен получател. Митническите органи разполагат с предварителна информация от полученото съобщение и са имали възможност да определят каква проверка трябва да се извърши.При въвеждане на уникалния номер за транзита в NCTS автоматично се открива съответстващият номер на предшестващото съобщение, което се използва при всяка по-нататъшна митническа обработка и контрол. В същото време се създава и изпраща съобщение за пристигане на стоката до отправното митническо учреждение. След съответната проверка получаващото митническо учреждение уведомява отправното митническо учреждение за резултата от проведения контрол н изпраща съобщение от проверката, в което са отразени откритите несъответствия, ако има такива.Съобщението за резултата от проверката е необходимо за приключване на транзитната операция и освобождаване на предоставената за нея гаранция.

    Когато бъдат извършени всички действия, свързани с проверката на стоките и регистрирането на резултатите от тази проверка, стоките се освобождават от режим транзит и получават статут на „временно складирани стоки" до получаването на ново митническо направление.

    Какви процедури се извършват в транзитното митническо учреждение?

    Когато превозното средство преминава през транзитно митническо учреждение, придружаващият транзитен документ и списъкът с останалите документи трябва да бъдат представени на митницата. Предварителното транзитно съобщение, изпратено с NCTS, автоматично излиза при въвеждане на уникалния номер за операцията и товарът получава разрешение за преминаване. След което транзитното митническо учреждение изпраща уведомление за преминаване през границата на отправното (митническо учреждение.

    Как се сменя транзитно или получаващо митническо учреждение?

    В случай че се смени маршрутът и товарът се появява в транзитно митническо учреждение, различно от предварително обявеното, митническият служител изпраща съобщение до отправеното митническо учреждение с искане да получи предварителното транзитно съобщение, за да може да се обработи информацията. След като извърши проверка, транзитното митническо учреждение изпраща до отправното митническо учреждение съобщение за преминаване на граница.

    Товарът също така може да бъде представен в получаващо митническо учреждение, различно от предварително обявеното. Oт действителното митническо учреждение се изисква съобщение за предварително уведомление от отправното митническо учреждение, за да може да се извърши митническата обработка за стоките в NCTS. В същото време NCTS създава автоматични съобщения до предварително обявените митнически учреждения с информация къде и кога са били представени стоките.

    Как се извършват опростени процедури при одобрен изпращач и получател?

    Когато са налице одобрен изпращач и получател, се обменя информация по електронен път в NCTS c митническата администрация от собствения офис на търговеца. Основните критерии, на които трябва да отговарят лицата, за да бъдат одобрени от митницата, са следните:

 • Да са регистрирани и действащи в държава - членка на КОТ, за да бъдат издирени и контролирани;
 • Редовно използват режим транзит и са в състояние да изпълнят своите задължения за този режим;
 • He са допускали сериозни и повторни нарушения по отношение на митническото законодателство.

    Улесненията, които могат да ползват одобрените търговци, са както следва:

 • Използване на обща гаранция или освобождаване от гаранция;
 • Специален товарен списък;
 • Използване на специални пломби;
 • Освобождаване от задължителен маршрут при превоз на стоки с повишен риск;
 • Други допълнителни улеснения, определени от двустранни и многостранни споразумения.

    Кога се прилага Конвенцията за Общия транзит?

    Конвенцията за Общия транзит обхваща митническата територия на страните - членки на ЕО и страните от ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) и Румъния. В зависимост от митническия статут на стоките се задействат процедури Т1 или Т2 и транзитът се осъществява като транзит в Общността.

    Кога се прилага Конвенцията ТИР?

    При превоз на стоки под покритието на карнети ТИР, митническата територия на Общността се приема за едно цяло. Превоз под покритието на ТИР означава превозът на стоки да започне от митническо учреждение, разположено в EC, и завърши в митническо учреждение, разположено на същата територия.За да се задейства карнет ТПР от отправното митническо учреждение, превозът трябва да е до страна, която не е член на EC, или да преминава през такава.

    Стоката, натоварена в товарното помещение, СМГ, товарителницата CMR и всички останали търговски документи се представят в отправното митническо бюро. След проверка и контрол митническият служител пломбира товарното помещение, задейства карнета ТИР и определя изходното за EC гранично митническо бюро за следваща обработка. Правилно завършена операция ТИР е тогава, когато моторното превозно средство, натоварено със стоката, и всички документи се представят за проверка в получаващото (транзитното) митническо бюро и се обработи карнетът ТИР с надлежно извършени вписвания и заверки от митническия служител.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!