По-скъпо счетоводство за "Интрастат" декларациите

добавено: 13.09.2006 г.

Вера ДЕНИЗОВА, в.Капитал


    Около 9700 български фирми ще отчитат търговските си обороти с ЕС от 20 октомври

    Счетоводните услуги за фирмите, които от 20 октомври са задължени да подават "Интрастат“ декларации, ще поскъпнат.
    Обслужващото счетоводно предприятие ще вложи допълнителен труд по изготвянето на тези декларации и е логично да има и допълнително заплащане за техния труд, коментират представители от гилдията. "Интрастат“ е единна европейска система за събиране и обобщаване на статистически данни за движението на стоки в страните от ЕС, включително и България след присъединяването й към ЕС.
    "Компаниите с "Интрастат“ декларации ще плащат с около 20% по-висок хонорар на обслужващата ги счетоводна фирма“, прогнозира Христина Петрова, заместник-председател на Асоциацията на счетоводните къщи в България. "В момента много от колегите нямат яснота колко време ще отнеме попълването на декларациите поради липсата на софтуер, но принципно има два подхода. Първият е твърда ставка за всеки запис или твърда ставка за допълнителния труд (услугата като цяло) без значение от броя на записите в съответната декларация“, обяснява Павлина Калчева, председател на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия. Тя уточнява, че никой от нейните колеги не се ангажира какъв ще бъде точният размер на поскъпването на счетоводните услуги. Със сигурност обаче ще има допълнително заплащане, ако изготвянето и подаването на "Интрастат“ декларациите се извършва от счетоводни предприятия.

    Кои фирми ще подават декларации

    Около 9700 фирми, регистрирани по Закона за ДДС, ще трябва да подадат "Интрастат“ декларации до 20 октомври тази година в Националната агенция за приходите (НАП). След това те ще подават декларации всеки месец. Това са компании, които търгуват в рамките на ЕС над определени прагове за 2006 г. - 75 хил. лв. годишен оборот за вносители и 150 хил. лв. годишен оборот за износители. Производители и търговци ще трябва да поддържат и електронни дневници, в които да записват всяка реализирана входяща и изходяща сделка с държава от общността. Освен посочените вече прагове всяка година ще бъдат определяни и прагове, които представляват годишните обеми на вътрешнообщностна търговия със стоки, под които фирмите нямат задължение да подават месечни декларации. Така според експерти износ под 6 млн. лв. и внос под 2 млн. лв. няма да се отчитат от статистиката.

    Как се регистрира оборотът

    Данните за вътрешнообщностната търговия със стоки се подават с "Интрастат“ декларации, които са месечни и се състоят от обща част и търговски данни. За “изпращанията” (досега износ) и за “пристиганията” (досега внос) се подават отделни декларации. Съгласно Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (ЗСВОТС) всички оператори поддържат и електронни дневници поотделно за “изпращания” и “пристигания”, в които записват всяка осъществена сделка със страна от общността. НАП осигурява безплатен софтуер за поддържането на дневниците, който според нея трябва да е готов на 8 септември т.г. Операторите са задължени да предоставят информация от тези дневници при поискване от служители на агенцията, за да се докаже достоверността на декларираните данни.
    "Интрастат“ декларациите се подават в териториалната дирекция на НАП по месторегистрация на съответната фирма. Декларациите се изпращат до НАП през www.nap.bg. Няма пречка компанията да упълномощи счетоводна кантора или друго лице, което да изпраща декларациите до агенцията от нейно име, обясняват данъчни експерти. При липса на електронна система по изключение декларациите ще се подават в териториалните бюра на НАП.
    "Всяка фирма трябва да вземе решение дали вътрешно ще подготвя и изпраща "Интрастат“ декларациите, или ще възложи това на счетоводното предприятие, което я обслужва, тъй като в "Интрастат“ декларациите се съдържа много несчетоводна информация, като например националност на транспортното средство, с което се извършва превозът, регион на потребление, страна на произход и други“, уточнява Павлина Калчева. Тъй като голяма част от несчетоводната информация досега се е събирала от митническите агенти или от самите служители на фирмите, според Калчева може да се окаже, че за предприятията е по- лесно и по-изгодно сами да подготвят и изпращат "Интрастат“ декларациите. Това поражда още един практически въпрос. В момента повечето счетоводни предприятия подават със собствен електронен подпис декларациите по Закона за ДДС и ще продължат тази практика. Ако предприятие, което ползва услугите на счетоводна къща за декларациите по ДДС, реши да подава само "Интрастат“ декларациите, ще трябва да се снабди със свой електронен подпис. В момента според счетоводители има неяснота и по въпроса дали софтуерът на НАП ще бъде изработен така, че да позволи едно и също предприятие да подава различни декларации към агенцията по приходите с два електронни подписа. Ако това не е възможно, фирмите трябва да търсят решение на проблема по един от двата варианта. Първият е да си назначи вътрешен счетоводител, който да води счетоводството и да отговаря за "Интрастат“ декларациите, което ще увеличи разходите за неговата заплата, особено за микро- и малките фирми. Другият вариант е да възложи на счетоводното предприятие подаването и на "Интрастат“ декларациите си, което също води до увеличаване на разходите.

    Предвидени са санкции

    Интрастат операторите, които не спазват задълженията си по ЗСВОТС, подлежат на санкциониране. Глобите, предвидени в закона, са от 100 до 2000 лв. Системата "Интрастат“ е въведена експериментално в България от 1 септември тази година. На практика обаче за всички 9742 фирми трябва да подадат първата си експериментална "Интрастат“ декларация до 20 октомври т.г. До приемането на България за член на ЕС "Интрастат“ декларациите не са задължителни и не отменят действащата в страната митническа система, обясняват експертите от НАП

    Срокове и задължения

    "Интрастат“ декларации се подават до 10 число на месеца, следващ отчитания период. Само когато задължението възникне за пръв път, декларацията се подава до 20-о число на месеца, обясняват от НАП. При наличие на годишно задължение "Интрастат“ операторът подава задължително декларации за всичките 12 месеца на съответната година. При наличие на текущо задължение компанията започва да подава декларации от месеца, когато е възникнало текущото задължение, и до края на годината подава "Интрастат“ декларация за всеки оставащ месец.
    Задължението на дадена фирма да подава "Интрастат“ декларации и през следващата година зависи от това дали обемът на нейната търговия с държави - членки на ЕС, през предходната година надвишава определените за следващата година прагове.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!