Външнотърговският стокообмен е нараснал с 33% спрямо 2002 г.

добавено: 14.02.2004 г.

Източник: DNEVNIK.BG

        Външнотърговският стокообмен на България за 2003 г. е 18,2 млрд. долара, или 31,8 млрд. лева. В сравнение с 2002 г. той се е увеличил с 33,8 процента, изчислено в долари или с 12,4 на сто, изчислено в левове, оповестиха от Националния статистически институт /НСИ/.
        През 2003 г. на по-високи цени спрямо предходната година са изнасяни житни растения, зеленчуци и плодове, захар, захарни изделия и пчелен мед, минерални горива, обувки, специални, научни и контролни прибори. На по-ниски цени са изнасяни напитки и тютюн, сурови нехранителни материали, машини и оборудване. На по-ниски цени от 2002 г.са внасяни живи животни, месо и месни продукти, целулозни материали, корк и дърво, химически продукти, а на по-високи - напитки, маслодайни семена и плодове, метални руди и отпадъци, изкуствени торове, кожени изделия, изделия от дървесина и корк, дрехи и допълнения за дрехи.
        През 2003 г. са изнесени стоки за 7,4 млрд. долара, или 13 млрд. лева. Спрямо 2002 г. износът се увеличава с 30,7 на сто в доларово изражение и с 9,9 на сто в левове. Най-големият месечен износ е реализиран през юли за 717,6 млн. долара, а най-малкият - през февруари - за 538,7 млн. долара. Износът през третото тримесечие е най-активен, като формира 26,7 на сто от целия износ.
        През 2003 г. са внесени стоки (по цени CIF) за 10,7 млрд. долара, или 18,8 млрд. лева, като вносът е по-голям от износа с 44,4 процента. Спрямо обема на реализирания внос през 2002 г. той се увеличава с 35,9 на сто в долари и с 14,1 на сто в левове. През всички месеци на 2003 г. стойността на вноса е по-голяма от съответните месечни стойности на 2002 година.
        Най-много стоки са внесени през декември 2003 г. - за 1062,9 млн. долара, което е със 191,2 млн. долара повече от същия месец на предходната година, когато също е регистриран най-голям обем внос. Четвъртото тримесечие формира 28,9 на сто от годишния обем на вноса. Външнотърговското салдо /износ FOB - внос FOB/ за 2003 г. е отрицателно и възлиза на - 2,5 млрд. долара, или - 4,3 млрд. лева. През всички месеци на 2003 г. външнотърговското салдо е отрицателно. Най-голямо (по абсолютна стойност) е отрицателното салдо за декември - минус 363 млн. долара.
        В сравнение с 2002 г. отрицателното салдо се е увеличило с 879,3 млн. долара. През 2003 година български стоки се изнасят за 199 страни, а се внасят стоки от 192 страни. Основен партньор на България при износа през последните години е Италия, следвана от Германия, а на третото място през отделните години са Гърция или Турция. Износът за Италия миналата година е 14 на сто от общия износ на България, за Германия - 11 на сто, и за Гърция - 10 на сто. На четвърто място с 9 процента от общата стойност на износа е Турция.
        При вноса през 2003 г. основни партньори на България са Германия, Русия и Италия. Стойността на внесените от тези страни стоки е 37 на сто от общия внос на България, като делът на тези страни намалява в сравнение с 2002 г. с 3 пункта, главно поради намаляване на относителния дял на вноса от Русия с 2 пункта. През 2003 г. първото място във вноса в България вече се пада на Германия, която има 14 на сто дял от пазара. Делът на Русия, който през 2000 г. е бил 24 процента, вече е паднал до 13 процента.
        Стокообменът на страната ни със страните от ЕС е 52,4 на сто. Близо 57 процента от стоките, които изнася България, са насочени за ЕС и почти 50 процента от внесените у нас стоки са от страните на Евросъюза. Основните търговски партньори на нашата страна в ЕС са Германия, Италия и Гърция. Тези три страни формират 62,1 на сто от износа на България за ЕС и 62,8 от вноса. Външнотърговското салдо с Гърция е положително, докато вносът от Германия е два пъти по-голям от българския износ за тази страна. Освен с Гърция положително салдо имаме и с Белгия, а с всички останали страни от ЕС то е отрицателно.
        С изключение на Португалия и Люксембург, за всички останали страни от ЕС през 2003 г. българският износ се увеличава. Наблюдава се увеличение на внесените стоки от всички европейски страни. Голяма част от стокообменът със страните от ЕС се формира от внос на материали - прежди, тъкани, кожи - и износ на готови изделия - облекла и обувки. Значителен дял заема и вносът на машини, оборудване и транспортни средства, съобщават от НСИ. Износът за страните от ОНД през 2003 в сравнение с 2002 г. се увеличава с 10,6 на сто, а вносът - с 31,4 процента. Има увеличение на българския износ за Русия с 13,4, и за Украйна - с 10,6 процента. Вносът от Русия се увеличава със 17,6 процента, а от Украйна - с 39,5 процента спрямо 2002 година. Основната част от вноса се формира от горива, руди и каучукови изделия. Износът обхваща основно фармацевтични и парфюмерийни продукти, тютюни и етерични масла. Износът през 2003 г. се увеличава в сравнение с 2002 г. за Гърция с 48,3 на сто, за Югославия с 43,5 процента, за Румъния - с 43 на сто, за Турция - с 28.2 процента и за Македония с 22,9 на сто.
        Вносът от Турция нараства миналата година с 68,5 на сто, от Румъния - с 59,7 процента, от Гърция - с 49,8 на сто, от Югославия - с 41,3 на сто и от Македония - с 31,8 процента. В стокообмена с тези страни присъстват основно горива, химически продукти, метали, хранителни продукти. Стокообменът на България с ОИСР показва тенденция на увеличение - на износа с 20,5 на сто, а на вноса с 54,9 процента. За САЩ през 2003 г. са изнесени повече стоки с 22,5 процента и са внесени стоки с 58,4 на сто повече от 2002 година. Търгуват се основно горива, медицински и фармацевтични продукти, офис оборудване, специални и контролни прибори.
        Вносът от Китай се е увеличил над 2 пъти и достига 279 млн. долара, отчита НСИ. Износът за Китай се е увеличил над 4 пъти, но общата му стойност е 60 млн. долара. Стокообменът с Египет се увеличава, но намалява с Алжир, Сирия, Израел. С тези страни се обменят горива, тютюн, метали, химически продукти, нерудни изкопаеми, някои видове машини. Броят на фирмите, осъществяващи външнотърговска дейност ежегодно нараства. През 2003 г. износ от България са осъществявали повече от 11 500 фирми, а внос се прави от над 24 500 фирми.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!