Електронно деклариране на ЕАД

добавено: 15.03.2006 г.

Доклад от проведен семинар

    На 25.02.2006 г. беше проведен Семинар на тема "Електронно деклариране на ЕАД". На семинара експерти от Агенция Митници, Дирекция "Митническа Статистика и Автоматизация" и Дирекция "Митнически Режими и Процедури" извършиха презентация на Електронно деклариране на ЕАД. Бяха обяснени начините и възможностите за изграждане на връзките между Сървърите на Агенция Митници и Икономическия оператор, както типа и структурата на разменяните съобщения.

    Основните положения при изграждането на подобна връзка е наличието на няколко предпоставки, даващи възможност за непрекъснат и сигурен обмен на съобщения.

    Задължително е наличието на универсален електронен подпис, издаден по разпоредбите на ЗЕДЕП, на името на Икономическия оператор, подаващ подписания документ. Икономическият оператор може да посочи представител или Митнически агент, който да подава подписаните документи. Изискването е всяко лице, което подава документи към Агенция Митници, да притежава електронен подпис.

    Основните начини на разменяне на съобщения са:

    Директно попълване на данни в Интернет страницата на Агенция Митници.

    • Приложимост:
    Подаването на декларация през Интернет страницата на БСУТ (Българска Система за управление на Транзита) чрез директно въвеждане на данни е подходящо за икономическите оператори, които не желаят да разработват/закупуват система за връзка с БСУТ.

    • Предимства:
    Нужен е само Интернет достъп до страницата;
    Прецизност и сигурност при подаването на транзитна декларация;
    Не е нужна специализирана информационна система за връзка с БСУТ;
    Не е необходим квалифициран персонал за поддръжка на специализиран софтуер.

    • Недостатъци:
    Ако транзитната декларация се попълва във формуляр на страницата, данните за нея трябва да се въвеждат ръчно, в режим "online";
    Няма възможност за автоматизация на процеса при икономическия оператор; Ако транзитната декларация съдържа голям брой стоки (сто и повече) има вероятност от забавяне или други проблеми с предаването на данните до сървъра.

    • Изисквания:
    За правилното визуализиране и функциониране на Интернет страницата на БСУТ и работното пространство на икономическия оператор се изисква използването на един от следните браузъри:
    Internet Explorer 5.5 и следващи версии;
    Mozilla 1.6 и следващи версии;
    Firefox 1.0 и следващи версии;
    както и поддръжка на Javascript и cookies.
    Поддържани потребителски операционни системи:
    Windows 2000, XP и следващи версии;
    RedHat Enterprise Linux 3.0 и следващи версии;
    Fedora Core 1 и следващи версии;
    SuSE Linux Professional 9.0 и следващи версии;
    Mandrakelinux 10.0 и следващи версии.
    Работната станция трябва да е снабдена с четец за смарт карти, съвместим с използваните носители от регистрираните по ЗЕДЕП доставчици на удостоверителни услуги, както и с необходимия за функционирането му софтуер


    Чрез подаване на декларация през Интернет страницата икономическият оператор ще може да:
    Да подава декларация до ОМУ за режим транзит с ТД;
    Да получава съобщение от ОМУ за приемането или отхвърлянето на подадената транзитна декларация;
    Да подава искане до ОМУ за анулиране на вече приета транзитна декларация;
    Да получава информация за приемането или отхвърлянето на подадено искане за анулиране на транзитна декларация;
    Да получава информация за невалидна/недостатъчна гаранция;
    Да получава информация за разрешаване вдигането на стоките;
    Да получава информация за неразрешена транзитна операция;
    Да се регистрира за електронно подаване на митнически документи;
    Да получава информация за статуса на осъществявани транзитни операции по зададени от него критерии;

    Връзка от тип система-система.

    • Описание
    Връзката от тип "система-система" предполага наличието на автоматизирана информационна система на икономическия оператор, която създава, изпраща и получава XML съобщения до и от сървъра на БСУТ.
    Всяко изпратено от информационната система на икономическия оператор XML съобщение трябва да бъде подписано с валиден универсален електронен подпис, предварително регистриран от икономическия оператор.
    Адресът на специализирания сървър за връзка от тип "система-система" на БСУТ е btms.customs.bg.
    След получаване на съобщение от икономическия оператор с данни за транзитната декларация, БСУТ извършва контрол за валидност на данните. Системата изпраща в отговор до икономическия оператор потвърждение за получаване на съобщението и съобщение за приета транзитна декларация или съобщение, с което се отхвърля декларацията, съдържащо описание на грешките.
    Обменът на данни между информационната система на икономическия оператор и БСУТ може да бъде реализиран както през Интернет, така и през директна некомутируема (арендована) линия между мрежов възел на икономическия оператор и Централно митническо управление в гр. София. Независимо от избрания начин, връзката между двете системи се осъществява през криптиран мрежов канал (VPN).
    Преди въвеждане в експлоатация, системата на икономическия оператор преминава тестове за съответствие.

    • Приложимост:
    Връзката от тип "система-система" е подходяща за икономическия оператор, осъществяващ значителен брой транзитни операции. Тя е свързана с инвестиции в софтуер и изграждане на инфраструктура за връзка с БСУТ.

    Чрез връзка от тип "система-система" икономическият оператор ще може да:
    Да подава декларация до ОМУ за режим транзит с ТД;
    Да получава отговор от ОМУ за приемането или отхвърлянето на подадената транзитна декларация;
    Да подава искане до ОМУ за анулиране на вече приета транзитна декларация;
    Да получава отговор от ОМУ за приемането или отхвърлянето на подадено искане за анулиране на транзитна декларация;
    Да получава съобщение от ОМУ за разрешаване вдигането на стоките;
    Да получава съобщение от ОМУ за неразрешена транзитна операция;
    Да получава съобщение от ОМУ за отписване на транзитната операция.

    Икономическият оператор, който има разрешение от митническите органи за ползване на статут на одобрен изпращач, като опростена формалност съгласно чл.266, ал.1, т.5 от ППЗМ освен посочените по-горе възможности, ще може по електронен път и:
    Да получава и отпечатва в своите офиси придружаващ документ;
    Да подава искане до ОМУ за разрешаване вдигането на стоките при открити минимални различия
    Да получава съобщение от ОМУ за невалидна гаранция

    Икономическият оператор, който има разрешение от митническите органи за ползване на статут на одобрен получател, като опростена формалност съгласно чл.266, ал.1, т.6 ще може и:
    Да подава съобщение до ПМУ за пристигане на стоките при получателя;
    Да получава разрешение от ПМУ за разтоварване на стоките;
    Да уведомява митническите органи в ПМУ за констатираното съответствие на стоките или за различията, установените по време на разтоварването на стоките;
    Да получава съобщение от ПМУ за разрешаване вдигането на стоките.

    • Предимства
    Използването на този тип връзка с БСУТ има следните предимства за икономическия оператор:
    Прецизност и сигурност при обмена на данни;
    Директен трансфер на данните в БСУТ от системата на икономическия оператор;
    Възможност за запазване на историята и лесно проследяване статуса на транзитната операция;
    Информационната система за обмен на данни с БСУТ може да бъде интегрирана с други информационни системи на икономическия оператор;

    • Недостатъци
    Недостатъците при връзка от тип "система-система" са:
    Необходимостта от придобиване и поддържане на софтуер от страна на икономическия оператор;
    Може да се окаже неефективна от гледна точка на възвръщаемост на вложените средства за икономическия оператор, извършващ малък брой транзитни операции;
    Поддържане на инфраструктура за мрежова комуникация с БСУТ.

    • Изисквания:
    Информационната система на икономическия оператор трябва да дава възможност за непрекъснат обмен на XML съобщения, подписани с валиден универсален електронен подпис, предварително регистриран от икономическият оператор, със сървъра на БСУТ.
    Обменът се осъществява посредством протокол WSDL през TCP/IP мрежа.
    Не се допуска обмен на данни в явен (некриптиран) вид.
    Икономическият оператор осигурява и конфигурира, в своя мрежов възел, маршрутизатор за криптирани връзки (VPN маршрутизатор). Техническите параметри на криптираната връзка с Агенция "Митници" (протоколи, ключове и др.) ще бъдат предоставени на икономическия оператор по електронна поща, след попълване на данните за връзка от тип "система-система" в регистрационния формуляр.


    Експертите на Агенция Митници обясниха, че засега се предвижда работеща система само за транзита, която ще стартира през март-април 2006г.
    След окончателното успешно завършване на този етап, през който ще бъдат проведени и многобройни тестове с разработчиците на приложен софтуер, ще бъдe стартирано и електронно деклариране за останалите режими и направления.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!