Банкова гаранция

    Когато при прилагането на митническите разпоредби митническите органи изискват предоставяне на обезпечение за митническо задължение, това обезпечение може да бъде предоставено под формите, предвидени в чл. 92, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013:
    - депозит в пари или друго платежно средство, признато от митническите органи като равностойно на депозита в пари, в евро или във валутата на държавата членка, в която се изисква обезпечението;
    - поръчителство (вкл. посредством банкова гаранция);
    - друг вид обезпечение, което дава същата сигурност, че размерът на вносните или износните мита, съответстващ на митническото задължение и на други вземания, ще бъде платен (ипотека; залог; паричен депозит или платежно средство, което се счита за равностойно на паричен депозит, във валута, различна от евро и левове).
    Лицето, което е длъжно да предостави обезпечение, е свободно да избира вида му от посочените по-горе.

    Обикновено обезпечаване на митническите задължения се изисква когато се пренасят несъюзни стоки от едно до друго място на митническата територия на ЕС при задействана митническа декларация (ЕАД) за режим външен съюзен транзит (Т1). Обезпечение се изисква и при приложението на специалните режими митническо складиране, активно усъвършенстване и врменен внос, както и при временното складиране на стоките. Такова обезпечение може да бъде изискано дори когато митническите разпоредби не го предвиждат задължително, но плащането на дължимите митни сборове в предвидените срокове се определя като несигурно.

    Банковата гаранция за митнически цели представлява по своята същност договор за поръчителство между гарантиращата банка и митническото учреждение. За да бъде приета банковата гаранция, е необходимо банката да се задължи да изплати безусловно и неотменяемо, солидарно с посочения в нея длъжник, при първо писмено поискване от страна на митническото учреждение, сумата на обезпеченото и възникнало митническо задължение. Плащането следва да бъде извършено до 7 дни от получаването на искането. Митническите органи приемат банкови гаранции само от търговски банки със седалище в страна-членка на ЕС. От текста на банковата гаранция следва да е видно за кои задължения и на кои длъжници се отнася с оглед да бъде сигурно заплащането на митническото задължение.

    Митническите органи могат да отказват приемането на предложеното обезпечение, когато е налице несъвместимост с правилното функциониране на съответния митнически режим или когато това обезпечение не осигурява плащането на митническото задължение. Например, ако банковата гаранция, не е безусловна и неотменяема, ако банката не се задължава солидарно с длъжника. Когато митническото задължение е погасено, банковата гаранция се връща на длъжника.

    Обезпечението може да бъде еднократно, покриващо една операция или общо, покриващо няколко операции, когато митническите органи са разрешили на отговорното лице да ползва такова общо обезпечение.

Обща банкова гаранция

    Общата банкова гаранция дава право да се покриват две или повече операции, декларации или митнически режими едновременно, като размерът на обезпечението във всеки един момент не може да надвишава размера на самата гаранция. Разрешението за използване на такъв вид обезпечение се дава само на лица, които отговарят на всяко едно от следните условия:
    - установени са на митническата територия на Съюза;
    - липсата на сериозно нарушение или повторни нарушения на митническото законодателство и на правилата за данъчно облагане, включително липсата на сериозни криминални нарушения, свързани с икономическата дейност на заявителя;
    - ползват редовно съответните митнически режими или са оператори на съоръжения за временно складиране или имат статут на Одобрен икономически оператор (Authorized Economic Operator - AEO).
    За издаването на разрешението се подава заявлениe по образец (по електронен път или на хартия до деловодството на Централно митническо управление, гр. София).

    Съгласно митническите разпоредби представеното от отговорното лице за режим транзит обезпечение трябва да е валидно за цялата територия на Съюза. Когато обезпечението е представено чрез поръчител, поръчителят трябва да посочи адрес за кореспонденция или да определи представител във всяка страна-членка.
    Общата гаранция се определя в размер 100 на сто от дължимите митни сборове и събираните от митническите органи други държавни вземания. На всяко лице, получило разрешение се издава в един или в няколко екземпляра Сертификати за обща гаранция (лице / гръб), съответстващ на определени изисквания. Гаранционните сертификати се отпечатват на бяла хартия холцфрай със зелен фон, с тегло най-малко 100 г/кв.м с воден знак от двете страни, за да издава всяка механична или химична фалшификация. Размерът на формуляра е 210 х 148 мм., като задължително има пореден номер, който също позволява неговата идентификация и затруднява фалшифицирането му. Номерът на гаранционния сертификат трябва да се вписва във всяка транзитна декларация, като по този начин еднозначно се определя задължението на отговорното лице. Сертификата се попълва на пишеща машина или по друг механичен начин, като не се допуска изтриване или поправка върху вече написана дума. Срокът на валидност на гаранционния сертификат не може да превишава 2 години. Този срок може да бъде продължен еднократно от гаранционното митническо учреждение, като продължението не може да бъде за повече от нови 2 години.
    Оригиналът на сертификата се представя пред отправното митническо учреждение, като номерът му се вписва в транзитната декларация.
    Важна особеност е, че по всяко време през срока на валидност на гаранционния сертификат, гаранта по него може да го "преотстъпва" на други лица. С това си действие отговорното лице на практика ги оправомощава на своя отговорност, да подписват от негово име декларации за транзит. За тази цел на гърба на Сертификата се попълват имената и единният граждански номер на оправомощеното лице и спесимен от подписа му. Всяко подобно вписване се заверява с подписа на отговорното лице, като има възможност да се зачертават клетките на гърба на Сертификата, които няма да се използват. Това ограничава възможностите за недобросъвестно дописване и нерегламентирано използване на Сертификата за обща банкова гаранция. Всяко лице, вписано на гърба на Сертификата, се смята за упълномощен представител на отговорното лице.
    В случай, че договорът за поръчителство бъде прекратен, другата страна (гаранционното митническо учреждение или търговската банка) и отговорното лице трябва да бъдат уведомени за това. Отговорното лице е длъжно незабавно да върне в гаранционното митническо учреждение всички валидни гаранционни сертификати, които са му били издадени.

    С цел да се гарантира подходяща защита на финансовите интереси на Съюза и на държавите членки и да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция между икономическите оператори, икономическите оператори могат да се ползват от намаляване на равнището на общото обезпечение или от освобождаване от обезпечение само ако отговарят на определени условия (чл. 84 от Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза). Равнището на общото обезпечение може да бъде намален съответно на 50% или 30% от референтния размер, а когато става дума за освобождаване от обезпечение, тогава то е 0% от този размер.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!