Банкова гаранция

    Когато се пренасят чуждестранни стоки от едно до друго място на митническата територия на страната при задействана митническа декларация (ЕАД) за режим транзит се изисква обезпечаване на митническото задължение. Такова обезпечение може да бъде изискано дори когато митническите разпоредби не го предвиждат задължително, но плащането на дължимите митни сборове в предвидените срокове се определя като несигурно. Самото обезпечение може да бъде учредено с депозит в пари, с банкова гаранция или по други начини, предвидени в ППЗМ.
    Банковата гаранция за митнически цели представлява по своята същност договор за поръчителство между гарантиращата банка и митническото учреждение, който се сключва с писменото приемане от съответния началник на адресираната от банката до митническото учреждение банкова гаранция. За да бъде приета банковата гаранция, е необходимо банката да се задължи да изплати безусловно и неотменяемо, солидарно с посочения в нея длъжник, при първо писмено поискване от страна на митническото учреждение, сумата за митническото задължение. Плащането следва да бъде извършено до 7 дни от получаването на искането. Митническите органи приемат банкови гаранции само от търговски банки със съдебна регистрация в Р България, които са подписани от едно лице с право на първи подпис и едно лице с право на втори подпис. От текста на банковата гаранция следва да е видно за кои задължения и на кои длъжници се отнася с оглед да бъде сигурно заплащането на митническото задължение.
    Митническите органи могат да отказват приемането на предложеното обезпечение, когато е налице несъвместимост с правилното функциониране на съответния митнически режим или когато това обезпечение не осигурява плащането на митническото задължение. Например, ако банковата гаранция, не е безусловна и неотменяема, ако банката не се задължава солидарно с длъжника, ако издател не е българска търговска банка, а лице, което се назовава като банка, но не е регистрирано като такова в търговския регистър и не е лицензирано от БНБ, ако за подписите липсват спесимени или подписите не отговарят на представените спесимени, ако размерът на гаранцията превишава разрешения размер, с който подписалите лица могат да задължават банката, ако гаранцията се отнася за друго задължение или за друг длъжник или когато размерът на гаранцията не е посочен в лева, а като левовата равностойност на чуждестранна валута. Когато митническото задължение е погасено, банковата гаранция се връща на длъжника. Обезпечението може да бъде: еднократно, покриващо една транзитна операция или общо, покриващо няколко транзитни операции, когато митническите органи са разрешили на отговорното лице да ползва такова общо обезпечение.

Сертификат за обща банкова гаранция

    Общата банкова гаранция дава право да се покриват няколко транзитни операции едновременно, като размера на обезпечението във всеки един момент не може да надвишава размера на самата гаранция. Началникът на гаранционното митническо учреждение определя размера на гаранцията, сключва договора за поръчителство и дава разрешение, позволяващо на отговорното лице да извършва, в рамките на обезпечения размер, транзитни операции започващи от това митническо учреждение (виж подробно чл.274 от ППЗМ).
    Общата гаранция се определя в размер 100 на сто от дължимите митни сборове и събираните от митническите органи други държавни вземания, но не по-малко от 14000 лв. На всяко лице, получило разрешение се издава в един или в няколко екземпляра гаранционен сертификат, съответстващ на определени изисквания. Номерът на гаранционния сертификат трябва да се вписва във всяка транзитна декларация, като по този начин еднозначно се определя задължението на отговорното лице. Сертификата се попълва на пишеща машина или по друг механичен начин, като не се допуска изтриване или поправка върху вече написана дума. Срокът на валидност на гаранционния сертификат не може да превишава 2 години. Този срок може да бъде продължен еднократно от гаранционното митническо учреждение, като продължението не може да бъде за повече от нови 2 години.
    Оригиналът на сертификата се представя пред отправното митническо учреждение, като номерът му се вписва в транзитната декларация.
    Важна особеност е, че по всяко време през срока на валидност на гаранционния сертификат, гаранта по него може да го "преотстъпва" на други лица. С това си действие отговорното лице на практика ги оправомощава на своя отговорност, да подписват от негово име декларации за транзит. За тази цел на гърба на Сертификата се попълват имената и единният граждански номер на оправомощеното лице и спесимен от подписа му. Всяко подобно вписване се заверява с подписа на отговорното лице, като има възможност да се зачертават клетките на гърба на Сертификата, които няма да се използват. Това ограничава възможностите за недобросъвестно дописване и нерегламентирано използване на Сертификата за обща банкова гаранция. Всяко лице, вписано на гърба на Сертификата, се смята за упълномощен представител на отговорното лице.
    В случай, че договорът за поръчителство бъде прекратен, другата страна (гаранционното митническо учреждение или търговската банка) и отговорното лице трябва да бъдат уведомени за това. Отговорното лице е длъжно незабавно да върне в гаранционното митническо учреждение всички валидни гаранционни сертификати, които са му били издадени.Други митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Магистър - Валутен, митнически и данъчен контрол