Карнет ATA

    Карнетът АТА се издава по силата на Митническата конвенция относно карнета АТА за временен внос на стоки и Конвенцията за временен внос (Истанбулската конвенция). Идеята за създаване на общ международен митнически документ за временен внос на стоки (с изключение на превозните средства) се заражда към края на 50-те години и в крайна сметка на 30.07.1963 г. конвенцията АТА влиза в сила, а за България е в сила от 01.11.1964 г. Абревиатурата АТА е комбинация от първите букви на френския и английския израз "Временно допускане", съответно "Admission temporaire" и "Temporary admission".

    Конвенцията АТА е насочена към опростяване и унификация на митническите процедури, свързани с временния внос, реекспорта и транзитното пренасяне на стоки през територията на договарящите страни. Въвежда се единен международен митнически гаранционен документ - Карнетът АТА. Всяка една страна, член на конвенцията, приема Карнета АТА вместо своите национални документи за временен внос, временен износ или транзит. Употребата на Карнета АТА позволява опростяване на митническите процедури чрез избягване попълването на нови митнически документи (предимно ЕАД), изисквани за разрешение за временен внос, внасяне на парични гаранции и т.н., които водят до излишно усложняване на митническите процедури, в случаите на временен внос, временен износ и транзит на професионално оборудване, изложбени експонати, педагогически материали и т.н.

    Карнетите АТА имат широк обсег на прилагане. С тях могат да бъдат внасяни и изнасяни временно, както и транзитирани стоки от всякакъв характер с изключение на транспортните средства, независимо от стойността им, в съответствие с нормативната уредба на страната съответно на вноса или износа. Под покритието на карнета АТА не могат да бъдат поставяни стоки, които са предмет на преработка и обработка.

    Посредством Карнет АТА стоките могат да бъдат експедирани в неограничен брой страни в продължение на една година. Те могат да бъдат превозвани с всякакъв вид транспортни средства, изпращани по пощата (с изричното съгласие на съответната договаряща страна) и да влизат и излизат от страните през различни митнически пунктове. Карнетът АТА се издава със срок на валидност една година. Възможно е продължаването й до една година, при положение, че първоначалният срок е бил по-къс, както и удължаването й повече от една година със съгласието на приемащата карнета държава.

    Карнетът АТА представлява комплект от митнически пропускателни документи, които съдържат описание на стоките. Листовете, предназначени за различните операции, са с различни цветове. Обикновено един комплект на карнета се състои от две зелени корици, между които се поставят по чифтове жълти, бели и сини листове. На зелената корица са записани издаващата карнета организация, име на титуляра на карнета, негов представител, предназначението на стоките, срока на валидност на карнета, както и списък на приемащите карнета страни. Карнетите АТА могат да се ползват както от юридически лица и еднолични търговци, така и от физически лица. Карнетите АТА се издават и важат само за страните, присъединили се към конвенцията АТА, поради което в България се признават само карнети, на които е отбелязано, че са валидни за България. На гърба на зелената корица е поставен главният списък на стоките, поставени под покритието на карнета АТА. След задействането на карнета не се допуска промяна на списъка на покритите от карнета стоки без съгласието на издаващата организация и на митническата администрация на страната на временния внос. Жълтите листове са предназначени за временен износ и при връщане на временно изнесените стоки (реимпорт). Белите листове са за временен внос и за изнасяне на временно внесената стока (реекспорт). Сините листове са за транзитно преминаване на стоката. Броят и цветовете на листовете, които трябва да съдържа един комплект карнет АТА, зависи от броя на страните, през които ще премине стоката. За улеснение на митническите органи, местата в листовете, в които те правят вписвания и заверки при различните случаи, са обградени с дебела черна линия. Когато мястото, определено за описание на стоките на гърба на всеки лист, се окаже недостатъчно, към карнета се добавят допълнителни листове от същия цвят.

    Митните сборове, дължими за поставените стоки под покритието на Карнета АТА, са гарантирани от международна гаранционна верига. Тя е съставена от оправомощените гарантиращи организации, представителки на страните членки на конвенцията АТА. За България това е Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Всяка от гарантиращите организации от международната гаранционна верига поема задължението да заплати на митническите власти на собствената си държава дължимите митни сборове в случай, че допуснатите за временен внос стоки не бъдат изнесени обратно в определения срок. Гарантиращата асоциация не е задължена да заплати сума, надвишаваща с повече от 10% стойността на митните сборове и данъците по вноса. Когато карнетът е приключен без забележки от страна на митническите органи на страната на временния внос, те не могат повече да предявяват рекламации към гарантиращата организация. Рекламации към гарантиращата организация могат да бъдат отправяни в срок максимум от 1 година след изтичането на валидността на карнета.
    При изгубване, кражба или унищожаване на издаден вече карнет АТА може да се издаде нов, заместващ карнет, със срока на валидност, както на подменения карнет. Заместващ карнет се издава по искане на собственика на загубения или при уведомление от страна на чуждестранните митнически власти. Новоиздаденият карнет носи номера на предишния и явно се маркира като дубликат.

    В случаите на загубване или унищожаване на стоката поради независещи от лицето причини - пожар, наводнение и т.н., същото трябва да съобщи на митническите органи на страната, в която стоките са внесени временно, за настъпилото събитие и за вида и количеството на стоките, унищожени от него. В тези случаи остават неизпълнени митническите задължения към митническите органи на страната, от която стоките са временно изнесени, и към митническите органи на страната, в която стоките са временно внесени. Когато митическите органи установят, че е възникнало митническо задължение, се изпраща рекламационен иск до националната гарантираща асоциация. Когато възникването на задължението е в резултат на това, че стоките, превозвани под покритието на карнет АТА, не са били реекспортирани или не са били оформени в определените за прилагането на Конвенцията АТА срокове, този рекламационен иск се изпраща най-рано 3 месеца след датата на изтичане на валидността на карнета АТА, но не по-късно от 1 година, считано от тази дата. В рекламационния иск се посочват размерите на митническите сборове и на другите събирани от митническите органи държавни вземания по отношение на стоките-предмет на карнет АТА. Дължимите за стока митнически сборове се заплащат от гарантиращата организация, след което тя има правото да се обърне за възстановяване на сумата към лицето, в полза на което е издаден карнета АТА.
    Гарантиращите организации имат срок от 6 месеца, считано от датата на рекламацията на митническите органи да представят доказателство за реекспорт (надлежно заверен, попълнен и подпечатан от митническите органи на територията, на която е осъществен временния внос). Ако такова доказателство не е представено в разрешения срок, гарантиращата организация депозира веднага тези суми или ги внася временно. Това депозиране или внасяне става окончателно след изтичането на срок от три месеца, считано от датата на депозиране или внасяне. В този срок гарантиращата организация все още може да представи доказателства за реекспорт на гарантираните стоки, с цел възстановяване на депозираните суми.

    В случаите, когато стоките предмет на временен внос, не могат да бъдат реекспортирани поради наложен върху тях запор, с изключение на запор при съдебен иск от частни лица, изискването за реекспорт не се прилага за срока на запора.

    Когато стоките, внесени временно под покритието на карнета АТА са сериозно повредени в резултат на непреодолима сила или злополука е възможно според решението на митническите органите те да бъдат: предмет на облагане с митни сборове и данъци, дължими към момента на събитието; изоставени без каквито и да е разходи на компетентните органи на територията на временния внос; унищожени под контрола на официалните органи, за сметка на заинтересованите страни, като всички запазени части от стоките могат да бъдат предмет на режим допускане за свободно обращение.

    Предимствата от използването на карнета АТА се изразяват в няколко насоки:
    - Карнетът АТА улеснява най-вече лицата, които временно внасят, временно изнасят и транзитират стоки;
    - Карнетът се попълва лесно и заверява бързо от митническите служители. Пломбите и осигурителните знаци, поставени от митниците на една страна, по принцип се признават от другите страни. Поради уеднаквените формалности, времето за митническо оформяне намалява до минимум;
    - Конвенцията АТА дава възможност само с един карнет АТА стоките да вземат участие в много изложби, панаири или други мероприятия, провеждани в различните страни в рамките на една година;
    - От титулярите на карнетите АТА не се изисква внасяне на парична или друга гаранция пред митническите власти на страните, през които преминават стоките, нито пък е необходимо да се попълват национални митнически документи. Това създава сигурност в лицата, ползващи карнетите АТА, тъй като в страната на временния внос те няма да бъдат изненадани с неизвестни предварително митнически тежести.

    Допълнителна информация за международния митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки карнет АТА може да се намери и тук:
    - International Chamber of Commerce (ICC)
    - Световна митническа организация
    - Българска търговско - промишлена палатаДруги митнически документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!