Архив новини

Ще спечелим ли битката с фалшифицираните и пиратските стоки

1162 разглеждания от 09 февруари 2016 г.

    През последните години с развитието на комуникационните технологии и тяхната достъпност популярността на електронната (онлайн) търговия, в това число трансграничната онлайн търговия, бележи значителен ръст. Европейската комисия предприема редица действия за улесняването на трансграничната електронна търговия, за премахването на бариерите пред онлайн търговците и осигуряване на възможност на европейските потребители да пазаруват на по-ниски цени. Развитието й за съжаление дава също така по-голямо поле за реализиране на продажбите на фалшифицирани и пиратски стоки.
   
    През 2014 г. митническите органи на съюза са задържали повече от 35.5 милиона артикула, за които е имало предположение, че нарушават права върху интелектуална собственост, а пазарната им стойност се оценява на над 617 милиона евро. От това количество стоки над 635 хиляди са били задържани на българските граници от служители на Агенция "Митници".
   
    Данните на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар сочат, че от продажбата на фалшифицирани стоки само в секторите дрехи, обувки и аксесоари законният бизнес в Европейския съюз губи приблизително 26 милиарда евро годишно. Загубите на българския бизнес за периода от 2007 г. до 2012 г. възлизат на 56 милиона евро годишно.
   
    Търговията с фалшифицирани и пиратски стоки вреди не само на бизнеса, но и на гражданите, които в резултат от загубите на бизнеса губят работните си места. Другият голям губещ от търговията с фалшифицирани стоки са националните икономики - общо загубите за бюджетите на всички държави членки в резултат от несъбрани данъци за същия 6-годишен период се изчисляват на повече от 8 млрд. евро.
   
    Над 80% от общото количество задържани стоки в световен мащаб са с произход Китай, като в 92% са били задържани при опит да бъдат внесени на територията на ЕС.
   
    Методи за борба с фалшифицираните и пиратските стоки
   
    През 2013 г. бе приет Регламент №608/2013 относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, който влезе в сила от 1 януари 2014 г. и въведе три основни промени спрямо дотогава действащите норми, а именно:
   
    разшири се обхватът на граничните мерки за защита на права върху интелектуална собственост, като се предвиди, че те се прилагат и по отношение на типологиите на полупроводникови изделия, полезни модели и търговски наименования
   
    въведена бе опростена и икономически по-изгодна процедура за унищожаване на стоки, задържани от митническите органи, за които се предполага, че нарушават права върху интелектуална собственост, без да е необходимо нарушението да бъде доказано; наред с това се въведе и законова презумпция за мълчаливо съгласие от страна на декларатора или държателя на задържаните стоки
   
    въведена бе опростена и икономически по-изгодна процедура за унищожаване на т.нар. малки пратки – това е "пощенска или експресна куриерска пратка, която: а) съдържа най-много три артикула; или б) има общо тегло, по-малко от два килограма".
   
   
    Последните две са най-важните от практическа гледна точка промени, въведени с новия регламент.
   
    Приложението на общата опростена процедура за унищожаване на стоки дава възможност стоките, задържани поради предположение, че нарушават права върху интелектуална собственост, да бъдат унищожени при значително по-кратки срокове и малки административни разходи, без да е необходимо да се определя дали е нарушено право върху интелектуална собственост. При тази процедура, за да бъдат унищожени фалшифицираните и пиратските стоки без сезиране на компетентен орган за доказване на нарушението, е достатъчно лицето, имащо право да подаде искане за намеса от страна на митническите органи по Регламент №608/2013, да потвърди, че правата му са нарушени, а деклараторът или държателят на задържаните стоки да не възрази срещу унищожаването на стоките.
   
    От друга страна, опростената и икономически по-изгодна процедура за стоки в малки пратки бе въведена, за да отговори на тенденцията, наблюдавана през последните години, на нарастване броя на случаите на фалшифицирани и пиратски стоки, изпращани по пощата или с куриер. Според данни на Европейската комисия за 2014 г. 81% от всички случаи на задържане на фалшифицирани и пиратски стоки се отнасят до пощенски и експресни куриерски пратки. При тази процедура, в случай че деклараторът или държателят на задържаните стоки, пренасяни в малки пратки, не възрази срещу тяхното унищожаване, митническите органи унищожават стоките. За да се приложи тази процедура, е необходимо в искането за намеса от страна на митническите органи подалото го лице да е поискало изрично приложението на процедурата по Регламент №608/2013. И при тази процедура за унищожаване, както и при общата опростена процедура и при стандартната процедура, унищожаването се извършва под митнически контрол и в съответствие със законовите изисквания за безопасност и опазване на околната среда.
   
    По силата на Регламент №608/2013 българските дружества, произвеждащи собствени стоки, инвестиращи и развиващи собствени марки (брандове) и продукция, имат правен механизъм за защита срещу фалшифицирани и пиратски стоки във всяка държава членка, на чиято територия техните търговски марки, промишлени дизайни, авторски права и други се ползват със закрила. Механизмът за защита е предоставен и на дружества, които използват чужди права върху интелектуална собственост на валидно правно основание на територията на България срещу навлизането на българския пазар на некачествени фалшифицирани и пиратски стоки, които увреждат доверието на клиентите в оригиналните продукти и могат да застрашат здравето им.
   
    Българските компании могат да уведомят служителите на Агенция "Митници" при наличие на информация за евентуален внос на митническата територия на България на фалшифицирани или пиратски стоки, които биха нарушили правата им и увредили интересите им, и да поискат задържането и унищожаването им директно на основание Регламент №608/2013. Един от последните случаи на задържане на стоки, за които възниква съмнение, че нарушават права върху интелектуална собственост, осъществен след подаден сигнал от притежателя на засегнатите права, бе на пристанище Бургас (задържани бяха тонер касети). В случая нарушението на права върху интелектуална собственост бе старателно прикрито и именно подаденият сигнал помогна на митническите служители да установят незаконния товар и предмета на нарушение.
   
    Нашият опит показва, че служителите в почти всички звена на Агенция "Митници" са добре запознати и прилагат мерките по Регламент №608/2013, като сред митниците, осъществяващи най-много задържания на фалшифицирани и/или пиратски стоки, са митница Аерогара София, митница Столична (включително ГКПП Калотина), митница Варна (включително ГКПП Пристанище Варна-запад), митница Пловдив и митница Свиленград (включително ГКПП Капитан Андреево). Един от последните случаи на задържане на стоки, за които бе възникнало съмнение, че нарушават права върху интелектуална собственост на наш клиент, бе осъществено от служителите в митница Аерогара София в последните дни на 2015 г., когато се наблюдава увеличение на пратките от и за България, в който въпреки празничните дни благодарение на доброто ни взаимодействие с митническите органи в рамките на законовите срокове се установи, че задържаните стоки нарушават правата върху интелектуална собственост на нашия клиент.
   
   
   
    <#text> Постигнаха ли се целите, поставени пред Регламент №608/2013
   
    Анализът на резултатите през първата година на действието на Регламент №608/2013 показва, че въвеждането на новите опростени процедури води до увеличаване броя на случаите, приключили с унищожаване на задържаните фалшифицирани или пиратски стоки. Повече от 85% от случаите на задържане на стоки, за които има съмнения, че нарушават права върху интелектуална собственост през 2014 г., са завършили с унищожаване на задържаните стоки (било при общата опростена процедура – 58.43%, или при процедурата за малки пратки – 27%), което на практика означава почти 19 милиона унищожени артикула. Това е увеличение с почти 9% в сравнение с резултатите от 2013 г., когато се прилага Регламент №1383/2003. Интересен факт е, че въпреки немалкият процент стоки, унищожени през 2014 г. при процедурата за малки пратки на територията на целия Европейски съюз, в България не е регистриран нито един такъв случай на унищожаване.
   
    За периода, в който се прилага регламентът, се забелязва сериозно увеличение и на общия брой случаи на задържане на стоки от митническите органи в ЕС, за които се предполага, че нарушават права върху интелектуална собственост. През 2014 г. са били осъществени повече от 95 хиляди случая на задържане на стоки, което е с над 8 хиляди повече от задържанията, осъществени през 2013 г. Интересно е да се отбележи обаче, че въпреки увеличения брой случаи на задържане не се наблюдава увеличение на количеството задържани стоки. Това показва, че най-вероятно увеличението се наблюдава в броя на задържани пощенски и куриерски пратки, при които количеството на пренасяните стоки в единична пратка е ограничено.
   
    По отношение на българския пазар се забелязва увеличаване както на броя случаи на задържане на фалшифицирани и пиратски стоки – нарастване със 17% спрямо 2013 г., така и на количеството задържани стоки - с 13% спрямо 2013 г. По данни на Агенция "Митници" към края на 2015 г. са били задържани над 3.7 милиона фалшифицирани и пиратски артикула, което е ръст от 490.5% в сравнение с 2014 г.
   
    Допускаме, че това се дължи и на увеличения брой искания за намеса от страна на българските митнически органи по Регламент №608/2013 (почти два пъти повече през 2015 г. в сравнение с 2014 г.). Това показва, че все повече притежатели на права върху интелектуална собственост и лица, имащи право да използват чужди права върху интелектуална собственост, са запознати с този механизъм за защита. Считаме, че засиленият интерес от страна на лицата, имащи право да подават искания за намеса по регламентa, добрата подготовка на правните експерти, действащи в тази сфера, и активното прилагане на мерките от страна на българските митнически органи ще доведат и до още по-добри резултати в битката с фалшифицираните и пиратските стоки в бъдеще и намаляването им на българския пазар, респективно на пазара на ЕС.
   
    Използвани са данни и информация от:
   
    Report on EU customs enforcement of intellectual property rights – Results at the EU border 2014 - published on 27 October 2015 by the European Commission
   
    The Economic Cost of IPR Infringement in the Clothing, Footwear and Accessories Sector, 2015 – a study released through the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights, entrusted to Office for Harmonization in the Internal Market
   
    Report on EU customs enforcement of intellectual property rights – Results at the EU border 2013 - published on 31 July 2014 by the European Commission и
   
    Данни, изнесени от Агенция "Митници" през 2014 г. и 2015 г., включително в списание "Митническа хроника".
   
    -----
    http://www.capital.bg
    Автори: Анна Ризова – управляващ партньор, Десислава Йорданова – старши адвокат, Георги Кънев – адвокат

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

07 юли 2016 г. - Оръжейният износ на България е скочил с 59% през миналата година
07 юли 2016 г. - Българските митници честват професионалния си празник
06 юли 2016 г. - Откриха на границата с Турция 200 кг. хероин, скрит в доматено пюре
06 юли 2016 г. - Студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - Свищов участваха в международна студентска конференция в Азербайджан
06 юли 2016 г. - България ще може да наложи вето на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Канада
03 юли 2016 г. - Агенция „Митници“ получи първа награда в конкурса „Икономика на светло“
27 юни 2016 г. - Нова инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници“ и „Български пощи“ ЕАД
21 юни 2016 г. - СТО: Протекционизмът вреди на икономиката
21 юни 2016 г. - ЕС удължи санкциите срещу Русия
20 юни 2016 г. - Шофьори заплашват да блокират митница "Пловдив" заради такса
15 юни 2016 г. - 11 нови вещества се поставят под контрол като високорискови за общественото здраве
31 май 2016 г. - Пускане в експлоатация на нови версии на БИМИС, МОД и БСУТ
29 май 2016 г. - Колони от тирове чакат по границите с Гърция, Турция и Румъния
28 май 2016 г. - Профилактика на е-Портала на Агенция „Митници“ на 30.05.2016 г. от 19:00 ч. до 20:00 ч.
18 май 2016 г. - Шеф на митница взел по 2500 евро от подчинените си, за да черпи началниците
13 май 2016 г. - "Информационно обслужване" поема технологичната поддръжка на данъчните и митниците
13 май 2016 г. - Важна информация за превозвачите, получена от националния координатор за режим транзит на Република Сърбия
12 май 2016 г. - Борислав Борисов отново е зам.-директор на Агенция "Митници"
10 май 2016 г. - През периода януари - март 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 8.8%
08 май 2016 г. - Количеството транспортирани по въздух стоки спада през март
02 май 2016 г. - Двама се борят за отговорник за "Капитан Андреево"
30 април 2016 г. - Обща информация за промените в митническото законодателство от 1 май 2016 г
29 април 2016 г. - Масови проверки на камиони на Калотина и Кулата в търсене на контрабандни стоки
29 април 2016 г. - Митничари хванаха 27 км контрабанден плат за хиляди левове
21 април 2016 г. - Конфискуваните от митниците стоки да се пуснат на пазара

Общо 6833 записа в 274 страници:
« предходна ... 35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!