Архив новини

Актуална информация по отношение на въвеждане на централни услуги на DG TAXUD за икономически оператори

1291 разглеждания от 20 септември 2017 г.

    1. Нормативна уредба
   
    След 1 май 2016 г. е в сила ново митническо законодателство на Съюза, уредено с Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.
   
    Съгласно разпоредбата на чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, всеки обмен на информация, като например декларации, заявления или решения, между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхранението на тази информация съгласно митническото законодателство, се извършва посредством използването на средства за електронна обработка на данни.
   
    Съгласно разпоредбата на чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците, директорът на Агенция „Митници" със заповед определя изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни.
   
    В изпълнение на работната програма от 2.10.2017 г. ще бъде въведена в реална експлоатация Системата „МКС: митнически решения", посочена в чл. 2, параграф 5 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446, чл. 2 от Делегиран Регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията и Решение за Работната програма за МКС. В системата са обхванати следните заявления и разрешения:
   
    Заявление или разрешение за статус на одобрен получател за режим съюзен транзит
    Заявление или разрешение за статус на одобрен издател на доказателство за митническия статус на съюзни стоки
    Заявление или разрешение за статус на одобрен изпращач за режим съюзен транзит
    Заявление или разрешение за статус на одобрен получател за режим ТИР
    Заявление или разрешение за статус на одобрен измервач на теглото на банани
    Заявление или разрешение за централизирано оформяне
    Заявление или разрешение за предоставяне на общо обезпечение, включително за евентуално намаление или освобождаване
    Заявление или разрешение за опростяване на определянето на сумите, които са част от митническата стойност на стоките
    Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки в обществен митнически склад тип I
    Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки в обществен митнически склад тип II
    Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки в частен митнически склад
    Заявление или разрешение за отсрочване на плащане
    Заявление или разрешение за митническо деклариране чрез вписване на данни в отчетността на декларатора, включително за режим износ
    Разрешение за използване на електронен транспортен документ като митническа декларация
    Заявление или разрешение за използване на режим специфична употреба
    Заявление или разрешение за използване на режим активно усъвършенстване
    Заявление или разрешение за използване на режим пасивно усъвършенстване
    Заявление или разрешение за откриване на редовна корабна линия
    Заявление или разрешение за самооценка
    Заявление или разрешение за използване на опростена декларация
    Заявление или разрешение за използване на пломби от специален тип
    Заявление или разрешение за използване на режим временен внос
    Заявление или разрешение за използване на декларация за транзит с намален набор от данни
    Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за временно складиране на стоки
   
    2. Регистрация за икономическите оператори
   
    С оглед цитираните законови разпоредби и предвид заложените срокове в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578 на Комисията от 11 април 2016 година за създаване на работна програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза, подзаконовите нормативни актове в областта на обмена на информация между митническите органи и икономическите оператори посредством използването на средства за електронна обработка на данни, следва да бъдат актуализирани.
   
    Регистрацията е уредена със Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. на директора на Агенция ,,Митници" по чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците, която предстои да бъде обнародвана в ,,Държавен вестник" и ще влезе в сила от датата на обнародването ѝ. Действащата към момента Заповед № ЗАМ-1127/04.11.2016 г. на директора на Агенция ,,Митници" (обн. ДВ, брой 94 от 25.11.2016 г.) ще бъде отменена. Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. е публикувана в секция Проекти на документи/Документи Регистрация.
   
    3. Ред за регистрация
   
    За икономическите оператори, които към 2.10.2017 г. притежават регистрация по реда на Заповед № ЗАМ-1127/04.11.2016 г. е предвиден преходен период в съответствие с раздел VI на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г., в който следва да се регистрират съгласно новите изисквания.
   
    За икономически оператори, които към 2.10.2017 г. не притежават регистрация за ползване на функционалности на информационните системи на Агенция „Митници", следва да се регистрират по реда на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г.
   
    Регистрацията по реда на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. ще може да се извършва след 2.10.2017 г. в е-Портала на Агенция „Митници" (e-customs.bg).
   
    4. Достъп до централни услуги на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз"
   
    От 2.10.2017 г. ще бъде въведена в реална експлоатация централната услуга на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз" за подаване на заявление за посочените по-горе митнически решения.
   
    Предоставената централна услуга ще предостави хармонизиран потребителски интерфейс за взаимодействие на икономическите оператори с митническите органи (Търговски портал за митническите решения), който ще позволи на потребителите:
    да изготвят и подават заявления до съответните митнически органи;
    да управлява заявленията и разрешенията и да отговаря на исканията на митническите органи;
    да разглежда и отпечатва заявленията и разрешенията;
   
    Централната услуга ще е достъпна от 2.10.2017 г. на адрес: https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/ , само след извършване на регистрация съгласно новите изисквания по Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г.
   
    За въпроси и допълнителна информация: e-mail: servicedesk@customs.bg, тел: +359 2 98594980, web: https://servicedesk.customs.bg/

Коментари

elen7@mail.bg
2017-12-09 22:46:46
  Днес 09/12/2017 модула за регистрация на икономическите оператори все още не работи. До кога е този преходен период ?
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

28 август 2018 г. - СМО публикува нови ръководства, подкрепящи изпълнението на програмите за ОИО
11 август 2018 г. - Уникален опит за контрабанда пресякоха на бургаското пристанище
10 август 2018 г. - До юни износът за трети страни намалява с 15%
10 август 2018 г. - Износът за ЕС расте повече от вноса към края на май
07 август 2018 г. - Стокооборотът между Пекин и ЕС се е увеличил с 11% от началото на годината
03 август 2018 г. - Промяна в IBAN-номерата на сметките в митница Пловдив и митница Варна
27 юли 2018 г. - Проблеми със сертификати за движение EUR.1, EUR-MED и A.TR. от Турция
23 юли 2018 г. - Митниците събрали с 5,8% повече приходи за шест месеца
18 юли 2018 г. - Европейските митнически администрации с обща харта на ценностите
18 юли 2018 г. - 100 000 стоки-ментета хванати от митниците от началото на годината
17 юли 2018 г. - Япония и ЕС сключиха историческо споразумение за икономическо партньорство
17 юли 2018 г. - Проектозаконът за митническите правила след Брекзит е одобрен
11 юли 2018 г. - Европейската платформа за цифрова логистика започва тестове на e-CMR
08 юли 2018 г. - 4 стоки, при които България е лидер по износ в света
06 юли 2018 г. - На 7 юли българската митническа администрация отбелязва професионалния си празник
06 юли 2018 г. - САЩ срещу Китай: търговската война започва
05 юли 2018 г. - Успешно българско председателство на ЕС в област митници
25 юни 2018 г. - ЕС и Китай се обединиха против протекционизма
25 юни 2018 г. - България изнася над 60% от произведеното вино
23 юни 2018 г. - Тръмп заплаши с 20% мито върху европейските автомобили
21 юни 2018 г. - ЕС и Нова Зеландия започват преговори за свободна търговия
21 юни 2018 г. - И Турция въведе наказателни мита срещу САЩ
21 юни 2018 г. - Европейският съюз с единен кандидат за поста генерален секретар на Световната митническа организация
20 юни 2018 г. - Митата на ЕС срещу вноса от САЩ започват да действат от петък
20 юни 2018 г. - Свищовски студенти посетиха Световната митническа организация и Съвета на ЕС в Брюксел

Общо 6853 записа в 275 страници:
« предходна ... 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!