Архив новини

ЕК разпространи Ръководство по митнически въпроси във връзка с COVID-19

1585 разглеждания от 31 март 2020 г.

    В резултат на кризата, създадена от пандемията COVID-19, възникнаха редица въпроси относно прилагането на митническите разпоредби, свързани с процеса на вземане на митнически решения и приложението на отделни митнически процедури. DG TAXUD към Европейската комисия идентифицира редица съществуващи разпоредби, които осигуряват валидни решения при тези изключителни обстоятелства.
   
    1. Електронна търговия - Упълномощаване за митническо представителство
    Съгласно член 19, параграф 2 от МКС митническите органи могат да се откажат от изискването за представяне на доказателство, че представляваното лице (получателят) е предоставило подобни правомощия на декларатора.
    Имайки предвид специфичните обстоятелства, свързани с кризата COVID-19, митническите органи биха могли по време на кризата да приложат тази разпоредба, без да изискват доказателства за оправомощаването от пощенски оператори, експресни превозвачи или митнически агенти за дейностите по митническото освобождаване, които извършват от името на получателя.
   
    2. Митнически решения
    Нови заявления за митнически решения - само от съществено значение
    В настоящата ситуация икономическите оператори са силно насърчавани да кандидатстват само за съществени митнически решения, така че митническите органи да могат да се съсредоточат върху най-належащите искания.
   
    Удължаване на срока за вземане на решения по вече подадени заявления
    Възможно да се поиска удължаване на срока за вземане на решение, когато заявителят се нуждае от допълнително време, за да гарантира изпълнението на съответните условия и критерии. Това може да възникне например в случаите, когато икономическите оператори не могат да разрешат на митническите служби да влизат и да инспектират помещенията им поради ограниченията за движение и карантинните мерки. В такива случаи те биха могли да поискат от митническите органи да отложат такова посещение поради ограниченията, прилагани в страната.
   
    3. Митнически задължения и гаранции
    Възможност за отчитане на сериозните трудности пред икономическите оператори
    Няколко разпоредби от МКС позволяват на митническите органи, за всеки отделен случай, да вземат предвид сериозните икономически или социални затруднения по отношение на длъжника, при поискване от негова страна и при спазване на предвидените в тези разпоредби условия. От оператора зависи да документира своите икономически и социални затруднения. Тези разпоредби касаят:
    Член 45, параграфи 2 и 3
    Член 112, параграфи 1 и 3
    Член 114, параграф 3
   
    4. Въвеждане на стоки
    Медицинско, хирургическо и лабораторно оборудване за спешни лечения
    Обобщена декларация за въвеждане
    Медицинското, хирургическото и лабораторното оборудване не са освободени от задължението за подаване на обобщена декларация за въвеждане (ENS), дори в спешни случаи. Въпреки това, член 127, параграф 7 от МКС предвижда възможността да се използват търговски, пристанищни или транспортни документи за тази цел, при условие че тези други документи съдържат необходимите подробности от ENS и са на разположение преди определения срок преди пристигане на стоките в ЕС.
   
    Представяне на стоки на митницата
    Съгласно правилата несъюзните стоки, влизащи на митническата територия на ЕС, трябва да бъдат представени на митницата. Въпреки че по принцип няма възможност за отказ от това задължение за медицинско, хирургическо и лабораторно оборудване, такова представяне може да се счита за изпълнено с устната декларация на такива стоки за временен внос.
   
    Други категории стоки
    Представяне на стоки на митницата
    Икономическите оператори се насърчават да използват електронни митнически декларации на Съюза или Общия транзит, TIR или предварително подадени митнически декларации във възможно най-широка степен, за да ускорят преминаването на граница и да оптимизират митническия контрол на външните граници на ЕС.
   
    5. Произход на стоките
    Представяне на доказателство за преференциален произход по време на кризата COVID-19
    Службите на Комисията са информирани за невъзможността някои държави-членки на ЕС и преференциалните търговски партньори на ЕС да предоставят сертификати за произход в надлежна форма (т.е. подписани, подпечатани и в правилния хартиен формат), като в редица държави контактите между митническите и икономическите операторите са спрени поради кризата COVID-19.
    В резултат на това Комисията е разгледала няколко начина за гарантиране на продължаване на преференциалната търговия по време на тази извънредна ситуация. По-специално службите на Комисията разгледаха възможността за приемане на копия на сертификати, както и оптимално използване на статута Одобрен износител като алтернатива на официалните сертификати.
   
    6. Митнически процедури
    Стоки във временно складиране за повече от 90 дни
    Тъй като максималният срок от 90 дни за временно складиране не може да бъде удължен, то съгласно МКС възниква митническо задължение за стоки, които не са декларирани за митнически режим (или реекспортирани) в рамките на този период. Ако стоките не бъдат поставени под митнически режим или реекспортирани поради обстоятелства, свързани с разпространението на болестта COVID-19, икономическият оператор може да се позове на непреодолима сила (член 120 и член 124, параграф 1 от МКС)
   
    Възможност за използване на опростени декларации без предварително разрешение
    Такава възможност е предвидена от МКС при условие, че опростената декларация не е обект на редовна употреба. Липсата на дефиниция на понятието „редовна употреба“ позволява известна гъвкавост.
   
    Срок за подаване на допълнителната декларация
    Сроковете за подаване на допълнителната декларация, предвидени в член 146 от Делегирания регламент 2015/2446, се определят по отношение на датата на вписване, която не се прилага в случай на непредвидими обстоятелства или в случай на непреодолима сила. Съответно, ако икономически оператор не може да спази крайния срок за подаване на допълнителната декларация поради причини, свързани с пандемията COVID-19, той трябва да информира надзорното митническо учреждение възможно най-скоро.
   
    Представяне на стоки на одобрени места
    Представянето на стоките пред митническите органи може да се извърши на „място, одобрено от митническите органи“, посочено в член 139, параграф 1 от МКС. Това улеснение позволява на търговците да представят стоките, например критични стоки, директно в техните помещения.
   
    По-дълъг период за изменение на декларациите
    В съответствие с член 173, параграф 3 от МКС, след освобождаване на стоките, деклараторът може да поиска изменение на митническата декларация в рамките на три години от датата на приемането й, за да изпълни задълженията, свързани с поставянето на стоките под съответната митническа процедура. За декларации, подадени по време на кризата COVID-19, този срок следва да бъде достатъчен за икономическите оператори да поискат изменението.
   
    7. Транзит
    Срокове за представяне на стоките в Получаващото митническо учреждение (членове 297 и 306, параграф 3 от Регламента за изпълнение 2015/2447)
    Икономическите оператори могат да очакват, че отправното митническо учреждение ще вземе предвид евентуалните по-дълги срокове на превоз поради ограничителните мерки при определяне на срока, в рамките на който стоките ще бъдат представени в митническата служба по местоназначение. Когато стоките са представени на митническата служба по местоназначение след изтичане на срока, митническият орган може да приеме, че забавянето не се дължи на превозвача.
   
    Срокове за резултатите от контрола
    Срокът за изпращане на резултатите от контрола може да бъде удължен до шест дни в съответствие с член 309, параграф 1 от Регламента за изпълнение 2015/2447.
   
    ТИР
    Превозвачите могат да поискат от митническите органи да разрешат използването на процедурата ТИР само на хартия, ако това е необходимо при настоящите обстоятелства в контекста на правилата за непрекъснатост на бизнеса.
   
    CIM товарителница като митническа транзитна декларация за железопътен транспорт (член 24, 30,33 и сл. от TDA)
    Някои митнически администрации (NL, AT, CH (списъкът трябва да бъде попълнен до 31-3-2020 )) временно се съгласиха да приемат сканирани копия на документа (ите) на хартиен носител в рамките на настоящата процедура, подлежащи на подходящи проверки ex post и подлежат на информиране на участващите участници
   
    8. Специални процедури
    Използване на процедурата за временен внос
    Настоящата изключителна ситуация следва да се счита за „бедствие“. Следователно всички стоки, внесени на митническата територия на Съюза, за да се противодействат на последиците от това „бедствие“, като линейки или медицинско оборудване, трябва да бъдат декларирани за временен внос с пълно освобождаване от внос мито.
   
    Възможност за разширяване на срока за реекспорт на стоките под временен внос
    Тъй като много икономически оператори са задължени да затворят помещенията си и да спрат да работят, може да бъде невъзможно да реекспортират стоките, декларирани за временен внос, чрез карнети ATA в установения срок. В такива случаи член 251, параграф 3 от МКС позволява на притежателя на процедурата да поиска от митническите органи да удължи срока за реекспорт на стоки, декларирани за временен внос при изключителни обстоятелства (като COVID-19).
   
    9. Износ на стоки
    Доставка на кораби
    Корабните доставки представляват стоки и оборудване за използване на борда на кораба от екипажа, а не за износ. Съгласно член 269, параграф 2, буква в) от МКС процедурата за износ не се прилага за доставките на кораби. Корабите, които напускат пристанищата на ЕС, се считат за напускащи ЕС (дори ако това е пътуване между две пристанища на ЕС - морско право) и следователно медицинските доставки на борда подлежат на експортни формалности, дори ако официално не са поставени под експортната процедура.
    Корабите трябва да разполагат с бордови аптеки (Директива 92/29 / ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското лечение на борда на плавателни съдове) и следователно трябва да им бъде разрешено да напускат пристанищата на ЕС с предпазни средства и лекарства за бордовите аптеки, обслужващи техните екипажи.
    Следователно този специфичен вид „доставки на кораби“ се освобождава от ограниченията за износ на лични предпазни средства, прилагани с Регламент (ЕС) 2020/402 от 14 март 2020 г.
   
    Възможност за забавяне на потвърждението на митническата декларация за износ или за реекспорт
    Икономическите оператори поискаха удължаване на периода за излизане на стоки от митническата територия, без декларацията за износ или реекспорт да бъде обезсилена от митническото учреждение за износ. В действителност, ако митническото учреждение на износ не е получило информация или доказателства, че стоките са напуснали митническата територия на ЕС в рамките на 150 дни от датата на освобождаване на стоките за процедура на износ, реекспорт или пасивно усъвършенстване, митническото учреждение може да обезсили съответната декларация в съответствие с член 248 от Делегирания регламент 2015/2446. Като се имат предвид настоящите изключителни обстоятелства, се препоръчва митническото учреждение за износ да не предприема такава недействителност, освен ако изрично не е поискано от декларатора на съответната декларация.
   
    Пълният текст на Ръководството може да намерите тук:
    Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

25 май 2020 г. - Задържаха над 100 кг хероин на обща стойност 9 039 600 лева на МП Капитан Андреево
20 май 2020 г. - Всички гранични пунктове на Хърватия са отворени от днес за товарни автомобили
13 май 2020 г. - Износът ни за март намалява с 8.8% спрямо същия месец на предходната година
06 май 2020 г. - ICS2 - новата митническа информационна система на ЕС
03 май 2020 г. - Еврокомисията ще пита България за забраната на внос на храни от трети страни
29 април 2020 г. - ЕС и Мексико се споразумяха за безмитна търговия на стоки
24 април 2020 г. - Топ митничари се разделиха с постовете си днес
23 април 2020 г. - Изменение на РМС №159/2020 г. за предприемане на мерки във връзка със заболяването COVID-19
20 април 2020 г. - Съвместен класификационен списък между СМО и СЗО относно тарифното класиране на медицински консумативи COVID-19
20 април 2020 г. - ЕК ограничава изискванията за разрешение за износ само до защитни маски и разширява географските и хуманитарните изключения
15 април 2020 г. - Подновяват се търговските преговори между ЕС и Великобритания
10 април 2020 г. - През първите месеци на годината износът на България се свива леко
03 април 2020 г. - ЕС временно освобождава от мита и ДДС вноса на медицински изделия
01 април 2020 г. - IRU призовава за намеса на ЕС по турските граници
01 април 2020 г. - ЕС–Виетнам: Европейският съвет окончателно дава зелена светлина на споразумението за свободна търговия
01 април 2020 г. - Определени са граничните пунктове, през които ще преминават „зелените коридори“ за доставка на стоки
30 март 2020 г. - Европейската комисия откри консултация относно митническото сътрудничество ЕС – Китай
27 март 2020 г. - България иска от ЕК освобождаване от мита и ДДС при внос на медицински стоки
24 март 2020 г. - Брюксел изготвя план за товарните превози по шосе
20 март 2020 г. - Опашка от тирове над 30 км на границата с Турция
18 март 2020 г. - Европейските лидери одобриха затварянето на външните граници на ЕС
17 март 2020 г. - ЕС пуска бързи транспортни коридори
09 март 2020 г. - Постоянното видеонаблюдение в акцизните складове ще се отложи
28 февруари 2020 г. - Целият британски внос в ЕС ще бъде проверяван от следващата година

Общо 6879 записа в 276 страници:
« предходна ... 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!