Архив новини

Агенция Митници започна надграждането на системата БИМИС-2

1821 разглеждания от 16 октомври 2020 г.

    Над 10 милиона митнически декларации годишно ще обслужва новата система БИМИС на Агенция "Митници", когато завърши втората фаза от проекта за надграждаме на основните системи на агенцията. Проектът, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, е на обща стойност над 13,14 милиона лева, като от тях 11,17 млн. лева са безвъзмездно финансиране от ЕС, а останалите 1,97 млн. лева са от национално съфинансиране. Крайният срок за приключване на проекта е 21 декември 2021 г.
   
    Чрез дейностите по втория етап от надграждане на БИМИС се очаква Агенция "Митници" да реализира за първи път трансгранично признаване на електронни идентичности, като част от модулите ще бъдат базирани на облачна архитектура, обясни на пресконференция ръководителят на проекта Кольо Колев, главен директор на ГД "Информационни системи и аналитична дейност" в АМ. Четирите планирани дейности съответстват на общата визия за развитие на митниците на ниво Европейски съюз, а ключова роля имат промените в европейското законодателство, които поставят пред държавите членки конкретни срокове за реализацията им.
   
    "Повечето от предвидените в нашия проект дейности се изпълняват паралелно в целия ЕС и са в съответствие с общата митническа политика на Общността. В същото време е планирано този процес да протече без сериозни сътресения за бизнеса, който също трябва да се адаптира към новото законодателство", допълни разказа Колев.
   
    Той не пропусна да очертае и големите предизвикателства, пред които са изправени българските митници от гледна точка на ИТ системите. Те са свързани с превръщане на електронното общуване в митническата област в ЕС в нещо "обичайно и регулярно", а хартиеното общуване ще се превърне в изключение. Дигиталното общуване се отнася както за взаимодействието между митниците на страните членки, така и между митническите служби и бизнеса.
   
    "Електронното общуване в условията на общо европейско законодателство налага и взаимодействие между националните компоненти и общите компоненти на информационните системи, както и изграждане на съвместими информационни системи чрез общи стандарти", заяви Колев.
   
    С проекта Агенция "Митници" се подготвя и за още по-голямото натоварване, тъй като обемът от данни ще се увеличи сериозно, особено след включването на всички пощенски пратки. "Има все повече изисквания за електронно общуване, с това се увеличава натоварването, затова избрахме решение, базирано на облачна архитектура", обясни Колев. Решението използва контейнерната платформа OpenShift на RedHat. В момента Агенция "Митници" обработва по 500 000 вносни декларации годишно, а генерираните документи в рамките на бъдещата европейска система ICS2 се очаква да надхвърлят 10 милиона годишно.
   
    "За да се справим с тези предизвикателства сме заложили на общ цялостен подход към ИТ решенията, базиран на рамковия модел TOGAF (The Open Group Architecture Framework), насочен към развитие на корпоративна архитектура. Той използва методиката ADM (Architecture Development Method ), която включва бизнес архитектура, архитектура на данните, архитектура на приложенията и технологичната архитектура.
   
    "Агенция "Митници" поетапно ще развива и въвежда институционална архитектура по отношение на основни и спомагателни митнически процеси. Този подход води до повишени надеждност, производителност и капацитет на системите", заяви Колев и даде пример, че системите, които са изградени чрез този подход, имат 100% наличност (отказоустойчивост) през последните шест месеца.
   
    Какво включват 4-те дейности по проекта
    Сегашният проект надгражда приключилия в края на милата година проект "Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)", също финансиран по ОП "Добро управление".
   
    Дейност 1 "Развитие и въвеждане на институционалната архитектура на АМ по отношение на системата за директен достъп на търговците до европейските информационни системи - UUM и DS, Release 2" всъшност надгражда съществуващата система за регистрация на икономическите оператори от типа "от потребител към система", като я адаптира за връзка между самите системи, осигурявайки взаимодействие и с централизираните, и с националните митически системи. Пилотната система на TAХUD, при която ще проработи новата свързаност, е т.нар. Система за контрол на вноса 2 (ICS2).
    Освен че покрива общата спецификация на TAXUD (Генерална дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз" на ЕК) първата дейност от проекта предвижда и прилагане на автоматична проверки на идентичност в първични регистри (например в Търговския регистър, в регистър БУЛСТАТ и др), както и трансгранично признаване на идентичностите на държавите членки, които са нотифицирали свои национални схеми за електронна идентичност. Осигурява се и междусистемен обмен на информация с митническите органи. "Трансграничното признаване на идентичност означава, че ако икономически оператор (т.е. даден спедитор или друга компания) има електронна идентичност в друга държава членка, той ще бъде разпознат от Агенция "Митници". Това ще улесни фирмите в рамките на общия европейски пазар и общата митническа политика", допълни Кольо Колев.
    Втората дейност протича паралелно в целия ЕС във връзка със заложените срокове и внедряването на обща централизирана компонента на ICS2 в ЕС, която е разработена от Европейската комисия. С нея се реализират съюзни функционални изисквания, произтичащи от Митническия кодекс на съюза (Регламент (ЕС) №952/2013). На практика ICS2 представлява широкомащабна система за предварителна информация за товарите, при която митническите администрации ще получават информация за стоката още преди пристигането й. По този начин митниците ще могат да управляват по-добре риска, като решават предварително кои товари да бъдат проверени щателно и къде е най-добре да се случи това. В същото време тази система улеснява законната търговия, тъй като изрядните икономически оператори ще преминават по-бързо митнически контрол. Основната задача на втората дейност по проекта е изграждането на национално приложение на Система за контрол на вноса 2 (ICS2), което ще осъществява връзка между централизираната компонента и модула за анализ на риска в Агенция "Митници". Първият етап от ICS2 ще бъде внедрен от 15 март 2021 г., а пълният обхват на системата ще бъде достигнат до март 2024 г. поетапно за различните видове транспорт, обясни ръководителят на проекта. Тези две дейности се изпълняват от "Гравис България" АД . Другите две дейности по проекта се изпълняват от "Информационно обслужване" АД.
    Третата дейност е изцяло обърната към потребителите от митническата администрация, като е фокусирана върху изграждането на националните модули за обработка на рискова информация и за анализ на риска. Те ще обработват данни от централизираната и от националните системи и ще оперират както с национални, така и с общоевропейски рискови профили. С тази дейност се променят още два модула. Първият е модул "Административнонаказателно производство", който ще бъде свързан с първични регистри с цел по-голяма оперативност на обслужваните процеси, а вторият е "Контрол на паричните средства, които се внасят или изнасят в Съюза", като този контрол се осъществява във връзка с промени в европейското законодателство - Регламент (ЕС) 2018/1672. Освен това се променят и модулът за предоставяне на информация за липса на задължения към митническите органи. По тази дейност "Информационно обслужване" ще надгради и услугата РЕЗМА (Регистър на задълженията към митническата администрация), която е една от най-използваните вътрешни административни услуги с над 6 милиона заявки от други администрации към Агенция "Митници" през 2019 г., обясни Кольо Колев.
    В рамките на четвъртата проектна дейност продължава изграждането на склад за данни (data warehouse) в Агенция "Митници", което започна още през 2011 г. и досега е преминало през три етапа. Складът за данни ще работи със специализиран софтуер, който използва BI технологиите за анализ на информация за статистически цели и за вземане на управленски решения. Сегашната итерация ще развие съществуващия склад за данни в съответствие с новите системи за внос, износ и транзит, както и системата за митническо задължение, изградени в съответствие със задълженията на митническите администрации, произтичащи от новия Митнически кодекс на ЕС.
   
   
   
    Ефектите от реализирания в АМ проект ще са няколко насоки:
   
    Подобрено административно обслужване на бизнеса и гражданите като участници в единната европейска митническа среда;
    Поетапно изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на европейското законодателство и инициативи за създаване на безкнижна среда и напълно електронни митници - чрез последващо развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси;
    Бърз и улеснен достъп от всички заинтересовани страни до основните и спомагателни митнически процеси - гаранция за конкурентност на икономическите оператори и сигурност на границите.
    Повишената надеждност на работа на системите на Агенция "Митници" чрез намаляване на времето на неработоспособност ще допринесат за създаване на по-добра бизнес среда и конкурентоспособност за икономическите оператори, както и гарантират осигуряването на прозрачност на работата и решенията на администрацията.
    Повишената надеждност при работата на системите на Агенция "Митници" чрез намаляване на процента на грешки при обмена на съобщения между митническите системи на Република България и държавите членки на ЕС, както и между Агенция "Митници" и икономическите оператори, ще допринесе за удовлетворяване на потребителите от ползване на качествени електронни административни услуги.
   
   
   
   
    computerworld.bg

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

01 април 2021 г. - От 01.04.2021 г. данъчно задължените лица ще имат достъп до е-услуги на НАП за предварителна регистрация за специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Внос“
26 март 2021 г. - ЕП одобри новите правила за износ от ЕС на стоки с двойна употреба
20 март 2021 г. - Нови митнически споразумения с Швейцария и Норвегия
19 март 2021 г. - Готови ли сте за ICS2?
12 март 2021 г. - Великобритания отлага до 2022 г. проверките на вноса от ЕС след Brexit
12 март 2021 г. - Въглероден налог върху вноса
12 март 2021 г. - През януари износът на стоки от България за трети страни намалява с 22.6%
05 март 2021 г. - Как пандемията промени мястото на български стоки на китайския пазар?
04 март 2021 г. - Нова Система за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 1
19 февруари 2021 г. - Европейската комисия определи посоката на отворена, устойчива и решителна търговска политика
18 февруари 2021 г. - Търговия с Китай - полезни наръчници за млади предприемачи
15 февруари 2021 г. - Асоциацията на световните търговски центрове организира обучения за използване на "The Global Trade Helpdesk"
10 февруари 2021 г. - Вносът на стоки се е свил повече от износа през миналата година
09 февруари 2021 г. - Срив на британския износ в ЕС с 68% след напускането на Съюза
04 февруари 2021 г. - IRU проведе специализиран семинар на тема "TIR като решение за BREXIT"
04 февруари 2021 г. - Търговията на Китай с Централна и Източна Европа за пръв път надвиши $100 млрд.
04 февруари 2021 г. - Ролята на карнетите АТА за улеснение на бизнеса по време на пандемията от COVID-19
29 януари 2021 г. - Новитe правила за начисляване на ДДС при внос на колети и пакети
27 януари 2021 г. - Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз организира уебинар, посветен на търговската политика на ЕС
27 януари 2021 г. - Агенция „Митници“ събра 91.8 млн. лева повече приходи от планираното за 2020 г.
26 януари 2021 г. - 26 януари - Международен ден на митниците
20 януари 2021 г. - От 1 януари 2021 г. нулево мито в Украйна за внос на вино от ЕС
16 януари 2021 г. - Приложение на системата REX за държави от Общата система за преференции (GSP)
15 януари 2021 г. - Коронавирусът очаквано сви търговския стокообмен на страната през ноември
15 януари 2021 г. - Холандските митници конфискуват сандвичи от британските тираджии заради Брекзит

Общо 6880 записа в 276 страници:
« предходна ... 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!