Архив новини

Как NCTS фаза 4 и електронното деклариране при износ ще улеснят икономическите оператори

2461 разглеждания от 17 юли 2009 г.

    Агенция "Митници" въведе няколко новости при системите за транзит от началото на месеца. Една от тях е най-модерната четвърта фаза на компютърна система, която все още не е въведена във всички европейски държави. Другата новост е възможността за електронно деклариране при износ за трети страни. Повече за двете системи ще научите от репортажа на Марта Младенова в съвместната рубрика на Дарик радио с Министерството на финансите.
   
    Репортер: От 1 юли в системата на митническите режими и процедури влязоха няколко новости. Една от тях е обновената версия на компютърната система за транзитно преминаване. Това е четвъртата поредна фаза, която все още не е въведена във всички страни-членки на ЕС. Повече за системата разказва Латинка Янкова, държавен експерт в отдел "Транзит на стоки" в Дирекция "Митнически режими и процедури".
   
    Латинка Янкова: Новата компютъризирана транзитна система, т.нар. NCTS система, е първата от електронните митнически системи на общността. По принцип тези системи имат обща функционална и техническа спецификация, използват общи референтни данни, и имат обща комуникационна мрежа, и общ системен интерфейс за обмен на данни между отделните страни-членки. Обаче всяка държава-членка изгражда и поддържа своя национална система, свои национални бази данни, и своя национална комуникационна система. NCTS по принцип е базирана на обмена на електронни съобщения, които заменят различните хартиени документи и определени формалности, изпълнявани в митническите учреждения при старата хартиена транзитна процедура. Електронният обмен на съобщенията се осъществява на три нива - между икономическите оператори и митницата, т.нар външен домейн, между отделните държави-членки и комисията, т.нар. общ домейн, и вътре, между митническите учреждения на съответната държава, т.нар. национален домейн. NCTS се прилага за всички общи и общностни транзитни операции, независимо от вида на транспортното средство, с изключение на опростените процедури, когато търговските документи изпълняват ролята на транзитни декларации. Като например опростените процедури при въздушните железопътните и морските превози. Освен това в NCTS са включени не само държавите-членки на общността, а всички държави-членки на Конвенцията за общ транзит. Тази конвенция е от 87-ма година и обхваща освен държавите-членки на общността и страните-членки на Европейската асоциация за свободна търговия - Исландия, конфедерация Швейцария и Кралство Норвегия. Към NCTS са включени и Андора, и Сан Марино, които са в митнически съюз с общността. Проектът за изграждане на новата компютъризирана транзитна система стартира още през 1997 г. Четири са основните фази, през които преминава разработването и внедряването на NCTS към момента. Първоначално стартира пилотен проект с шест държави, и включването на всички държави към NCTS се случва 2003 г. във фаза 3.2 на NCTS. Една внедрена национална система, съответстваща на спецификациите на NCTS, и готова за включване към NCTS, бе едно от условията за присъединяването на Република България към ЕС. На практика нашата национална система бе внедрена в средата на 2003 г. Нова версия внедрихме 2006 г., но реално се включихме към NCTS 2007 г. от момента на присъединяването ни към ЕС.
   
    Репортер: А всъщност наскоро беше въведена фаза 4, което е последната?
   
    Латинка Янкова: Точно така. Фаза 4 е последната. Тя се въведе в началото на този месец. Преди въвеждането обаче на фаза 4 бих желала да спомена, че от 1 януари 2009 г. се въведе и електронно подаване на данните от карнетите ТИР в NCTS. За разлика обаче от общностния и общия транзит, където стандартната процедура е процедурата през NCTS-а, тоест безхартиена процедура, то при обработката на ТИР карнети се запазва и хартиената процедура. Що се отнася до фаза 4 на NCTS-a, тя включва основно две неща. Това са възможност през NCTS-а да се подават данните за обобщената декларация за въвеждане. Както знаете, от 1 юли 2009 г., за въвеждането на стоките се подава обобщена декларация за въвеждане, като с регламент 273 от тази година обаче има преходен период, при който това подаване на тази обобщена декларация не е задължително до 31 декември 2010 г. Разбира се, който желае да подаде, има тази възможност да го направи чрез NCTS-а. Другото нещо, което е обхванато във фаза 4 на NCTS-а, е новата процедура по издирване. Тя е направена в съответствие с изменението на процедурите за транзит с регламент 1192 от 2008 г. Особеното е, че се съкращават сроковете, и най-малко трябва да се безпокои отговорното лице в случай на незавършен режим "Транзит".
   
    Репортер: А във всички страни от ЕС ли вече е въведена фаза 4? И ако не е въведена, това ще затрудни ли обмена на данни в общността?
   
    Латинка Янкова: Не. Към момента са включени 24 държави-членки. Това не би затруднило обмена на информация между държавите-членки, тъй като NCTS-а така е направен, че той може да работи едновременно и във фаза 3.2 и във фаза 4. Тоест държавата, която е във фаза 3.2, нашето национално приложение обменя съобщение с нея, които са валидни за фаза 3.2.
   
    Репортер: Тоест, реално няма да има преходен период, който да се осети от хората?
   
    Латинка Янкова: Не. Самата фаза 3 беше разделена на две части. Първата фаза включваше формалностите в отправно, транзитно и получаващо. А втората фаза е свързана с управлението на гаранциите и процедурата по издирване.
   
    Репортер: Откога е въведено електронното деклариране на тази система и какви са начините за електронно деклариране?
   
    Латинка Янкова: Електронното деклариране става задължително за подаване на декларации за режим "Транзит" от 2006 г. За Република България това се случва на 01.01.2007 г., когато се присъединяваме. На практика електронното деклариране за поставяне на стоки под режим в Република България се въвежда с транзита. Възможностите, които се предоставят за подаване на данни, са чрез предварително изградена връзка от тип "система-система" и чрез интернет-портала на Агенция "Митници". Електронното деклариране се извършва в съответствие с разпоредбите на наредба 5 от 2006 г. на министъра на финансите. За да може дадено лице да извърши електронното деклариране, то следва да е извършило необходимата регистрация, съгласно наредбата. Препоръчително е обаче интернет-порталът на Агенция "Митници" да се използва само в случай на аварийна процедура, когато системата на търговеца има проблем. Тоест там има изградена връзка от тип "система-система", но има проблем и в този момент на може да подаде своите данни, то тогава да използва интернет-портала на Агенция "Митници".
   
    Репортер: Друга важна стъпка за митниците е въвеждането на електронното деклариране при износа за трети страни за ЕС. За него разказва Мария Пашова, началник на отдел "Внос и износ на стоки" в дирекцията, отговаряща за митническите режими и процедури.
   
    Мария Пашова: Електронният обмен на данни между декларатора и митническите органи се извършва чрез взаимодействие на информационната система на декларатора и митническата информационна система, като се използват стандартни съобщения, подписани с универсален електронен подпис. Получаването на всяко изпратено стандартно съобщение трябва да бъде потвърдено от системата-получател. Фирмите, които вече имат изградена връзка от типа "система-система" за подаване на митнически документи по електронен път за режим транзит (...), ще могат да я използват и за режим износ. Предвидена е и друга възможност - деклараторът да въвежда данните директно в предназначения за целта формуляр на интернет страницата на Агенция "Митници", позволяващ преглед, редактиране, подписване с универсален електронен подпис, както и изпращане до митническата информационна система на електронната митническа декларация. Когато стоките, които напускат митническата територия на общността, не са обхванати от митническа декларация, в тези случаи се подава обобщена декларация за напускане, която се подава в изходното митническо учреждение. Обобщената декларация за напускане може да бъде подадена от превозвача, от лицето, което представя стоките или от представител, упълномощен да представлява тези лица. Във фаза 2 на Системата за контрол на износа са изменени формуляра на придружаващия износен документ и списъка на стоките. В новите формуляри са добавени данните за безопасност и сигурност, като тези данни са необходими, за да може да се извършва по-ефективен анализ на риска. След 01.07.2009 г. ще се наложи паралелна работа и на двете фази на Системата за контрол на износа поради това, че ще има стартирани и неприключени във фаза 1 на Системата за контрол на износа операции и ще има държави-членки, които ще се включат към фаза 2 на Системата за контрол на износа след 01.07.2009 г.
   
    Репортер: Горе-долу колко време ще продължи този период, в който действат и двете системи?
   
    Мария Пашова: Периодът, в който действат и двете системи, ще продължи, докато бъдат завършени всички износни операции, които са задействани във фаза 1.
   
    Репортер: Което във срокове, или още е трудно да се кажат дати?
   
    Мария Пашова: Ами, имаме един срок за приключване на износната операция - това е срок 90 дни, който е даден. След този срок ако тази износна операция не е приключена във фаза 1 на системата СКИ, тогава в тези случаи търговецът трябва да представи алтернативни доказателства и да бъде приключена тази износна операция. Предполагаме някъде рано есента ще спре може би работата на фаза 1 на Системата за контрол на износа.
   
    Репортер: Какви са предимствата на електронното деклариране на износа за страни, трети за Европейския съюз?
   
    Мария Пашова: След получаване на съобщението резултат и при напускане от изходно митническо учреждение, митническото учреждение на износа трябва да удостовери физическото напускане на стоките и на декларатора с изпращане на съобщение. Това е функционалност, внедрена с фаза 2 на СКИ. Митническото законодателство не може да налага на данъчните власти вида на доказателството, което да бъде използвано за изнесените стоки, но считаме, че ще бъде улеснение за икономическите оператори, ако това съобщение, което съдържа резултатите от напускането, се използва и за данъчни цели. Във фаза 2 на СКИ е внедрена и нова функционалност. Когато няма изпратено съобщение резултат и при напускането, износното митническо учреждение стартира процедура по издирване или по негова инициатива след изтичането на определеното време от 90 дни или по искане на износителя или декларатора. Считаме, че това е функционалност, която ще облекчи търговците, при положение че не е завършена в изходното митническо учреждение износна операция, която след изпращането на това съобщение, задействането на процедурата по издирване, голяма част от тези операции биха могли да се приключат през системата и да не стига до алтернативни доказателства.
   
    Репортер: Как стоят нещата с електронното деклариране в другите страни от Европейския съюз?
   
    Мария Пашова: В момента 20 държави-членки са внедрили националните си приложения и работят по фаза 2 на СКИ. Седем държави-членки ще се присъединят към фаза 2 на СКИ по-късно.
   
    Репортер: Има ли разлика в тази система за страните, които са външна граница на Европейския съюз и за тези, които са изцяло в съюза?
   
    Мария Пашова: Няма никаква разлика. Цялата функционалност на системата е еднаква. Съответно вече в националните реализации има някои национални решения, но по принцип системите ще работят по един и същи начин и функционалността им е еднаква на територията на всичките 27 държави-членки.
   
    Репортер: Какво трябва да направят т.нар. икономически оператори, за да използват новата система?
   
    Мария Пашова: С цел постигане на по-голяма ефективност на въведените с регламент 648 на Европейския парламент и на съвета мерки за повишаване на сигурността, е целесъобразно лицата да бъдат еднозначно идентифицирани чрез уникален общ идентификационен номер на територията на европейската общност. От 1 юли при взаимодействието си с митническата администрация на държавата, членка на общността, всяко лице трябва да използва определения му ЕОРИ номер. Регистрацията за получаване на ЕОРИ номера в митническото учреждение се извършва след представяне на попълнен регистрационен формуляр. Към регистрационния формуляр се прилагат следните документи за идентификация. За физическите лица - валиден документ за самоличност, за юридическите лица - сдружения и други лица, документи за регистрация от компетентните органи на съответната държава, които осигуряват необходимите идентификационни данни и актуално състояние. Когато регистрационният формуляр се подава от упълномощено лице, се представя и нотариално заверено пълномощно, с което лицето изрично е упълномощено да извърши регистрацията и ако е необходимо, да декларира настъпилите промени в регистрационните данни. При електронния обмен на данни между декларатора и митническите органи, деклараторът трябва да притежава универсален електронен подпис и валидно удостоверение, издадено от доставчик на удостоверителни услуги, както и да бъде регистриран по Наредба №5 за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път, като тука отбелязваме, че фирмите, които вече имат регистрация за подаване на митнически документи по електронен път за режим "Транзит" или ТИР, не е нужно да правят повторна регистрация.
   
    Репортер: А в такъв случай ако износителят използва услугите на митническия агент, необходимо ли е самият той да има регистрация за подаване на митнически документи по електронен път?
   
    Мария Пашова: Лицето, което следва да подаде митническата декларация, е износителят при режим "Износ", или титулярът на режим "Пасивно усъвършенстване". Лицето, което реекспортира необщности стоки след митнически и икономически режим, това е титулярът на режим "Митническо складиране", "Активно усъвършенстване", "Временен внос" и "Обработка под митнически контрол". Във всяко от тези лица може да използва пряк или косвен представител упълномощено лице, което да извърши декларирането пред митническите органи. Деклараторът е лице, което е установено на територията на общността, което извършва митническото деклариране от свое име, или лицето, от чието име се извършва митническото деклариране. Само в случаите, когато износителят декларира от свое име и за своя сметка, той следва да има регистрация за деклариране пред митническите органи по електронен път. Във всички останали случаи деклараторът е лицето, тъй като съвпада износител и декларатор в тези случаи, във всички останали случаи регистрация за подаване на данни по електронен път има само деклараторът.
   
    Репортер: Въвеждането на двете новости за пореден път доказва, че българските митници са едни от малкото институции у нас, в които се въвеждат европейските практики, поне що се отнася до административните процедури и обработката на данни.

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

23 април 2018 г. - ЕС и Италия разследват китайска схема за данъчни измами през пристанището на Пирея
22 април 2018 г. - Масови проверки за акцизни стоки по гръцките ГКПП
19 април 2018 г. - Новите мита на САЩ изкривяват световната търговия
18 април 2018 г. - Брюксел предлага да бъдат сключени търговските сделки с Япония и Сингапур
13 април 2018 г. - Майсторски клас за свищовски студенти бе проведен съвместно с Агенция „Митници“
13 април 2018 г. - Вносът през първите два месеца се ускорява, износът расте слабо
09 април 2018 г. - Как митниците контролират доставките на горива по пристанищата?
09 април 2018 г. - Новата система на митниците вече функционира
29 март 2018 г. - Студенти от Стопанска академия се потопиха в реална работна среда на Агенция „Митници” и спедиторска фирма
23 март 2018 г. - САЩ временно изключват ЕС от новите вносни мита
19 март 2018 г. - Второ национално ученическо състезание по „Митнически и данъчен контрол“ проведе СА „Д. А. Ценов” в гр. Пловдив
13 март 2018 г. - Износът за трети страни през януари расте двуцифрено
09 март 2018 г. - Тръмп подписа разпореждането за вносните мита за стоманата и алуминия
07 март 2018 г. - ЕС предлага на Великобритания ограничена търговска сделка
06 март 2018 г. - Как митата на Тръмп ще засегнат потребителите и компаниите
02 март 2018 г. - 40% от внесения в ЕС мед е от Китай
02 март 2018 г. - В периода 03.03.-05.03.2018 г. са възможни затруднения при обработката на митнически документи
01 март 2018 г. - ЕС и Япония искат сделката за свободна търговия да влезе в сила преди Брекзит
20 февруари 2018 г. - Брюксел предупреди, че ще вземе ответни мерки, ако САЩ наложат пречки за европейския износ
20 февруари 2018 г. - ЕС се отказва от гранични проекти с Украйна
20 февруари 2018 г. - Всички гранични пунктове спряха работа за час заради технически проблем
20 февруари 2018 г. - Двоен ръст на износа на български вина за Китай
16 февруари 2018 г. - 1000 кг прекурсор за производството на синтетични наркотици задържаха митнически служители от Митница Аерогара София
13 февруари 2018 г. - 748 кг наркотици бяха унищожени в инсинератора на Александровска болница
12 февруари 2018 г. - Евродепутати ще посетят българо-турската граница

Общо 6103 записа в 245 страници:
 1  2  3  4  5  6 ...  следваща »
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!