Air Waybill - въздушна товарителница

    Въздушната товарителница, за разлика от останалите товарителници, представлява стоково-разпоредителен документ и намира приложение в международните авиационни превози на стоки и пратки. Международното транспортно право допуска прехвърлянето й във владение на друг субект, въпреки че тя винаги е поименна. Това става чрез оформянето на конкретизирано поименно джиро. Друга особеност, характерна за въздушната товарителница, е че изпращачът може да се разпорежда с посоката на товара, т.е. по време на полета той може да промени междинната или крайната аерогара.
    В практиката са известни и намират приложение два основни вида въздушни товарителници, като втората е т.нар. “карго” авиотоварителница. Тя няма самостоятелно приложение и се явява вътрешна за съответния агент-превозвач, като е възможно товарите по няколко “карго” товарителници да летят заедно с една обща авиотоварителница, към която са приложени съответния брой “карго” такива. По този начин на практика се сформира групажен превоз с общи начален и краен пункт за съответния агент-превозвач.
    Основната авиотоварителница се издава в три оригинални екземпляра и в още единадесет допълнителни копия, като предназначението им е:
    Оригинал 1 – за превозвача (авиокомпанията)
    Оригинал 2 – за получателя на стоката
    Оригинал 3 – за изпращача (спедитора) на стоката.
    Стандартната авиотоварителница задължително носи логото или наименованието на обслужващата конкретния превоз авиокомпания, с което се удостоверява че тя поема отговорността за пратката по време на транспортирането й. Посочват се точните наименования на изпращача и получателя на стоката, адресите им и по възможност телефонен номер, факс или други средства за комуникация. Когато превоза се поема от спедиторска фирма, отделните й национални поделения се явяват съответно изпращач и получател. В този случай за оформяне на митническите формалности по вноса, клонът получател издава цесия на името на истинският получател (собственик) на стоките, с което му прехвърля произтичащите от това права и задължения. Ако спедитора е член на IATA (Международна асоциация на въздушните превозвачи), в товарителницата е необходимо да бъде посочен и агентския му номер.
    Въздушната товарителница съдържа информация относно началния и крайния летателен пункт, междинните кацания и претоварните бази, ако има такива, номера и датата на полета/полетите. Посочват се броя, вида и количеството на експедираните пратки, стойността на навлото за един килограм и общо в съответната валута, както и вида и стойността на други разноски по превоза, ако има такива. Ако навлото не е предплатено, се отбелязва, че е с наложен платеж, като в този случай то ще бъде поето от действителният получател на стоката, в момента на нейното приемане в крайното местоназначение. Прави се кратко описание на естеството на стоката, като изпращача с подписа си удостоверява, че тя не подлежи на забранителни мерки относно превоза й по въздух, т.е. не попада в регулацията на т.нар. “опасни стоки”. В документа е предвидена графа за оказването на важна според изпращача информация, относно естеството на товара или условията, при които следва да се осъществи превоза му.Други транспортни документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Магистър - Валутен, митнически и данъчен контрол